Med Israel for freds lover

Lover for Med Israel for fred (MIFF Norge)

§ 1. Navn
Organisasjonens navn er Med Israel for fred, som kan forkortes til MIFF.

§ 2. Formål og grunnlag
Gjennom saklig og allsidig informasjon om Israel, det jødiske folk og Midtøsten ønsker MIFF å skape en dypere og større sympati for Israel og det jødiske folk.
1. MIFF støtter det jødiske folkets rett til et nasjonalt hjemland i Israel.
2. MIFF støtter en løsning av flyktningproblemene som ikke innebærer en trussel mot Israels eksistens som en jødisk stat.
3. MIFF mener at konflikten mellom Israel og dets naboer bør løses ved direkte forhandlinger mellom partene.
4. MIFF tar avstand fra organisasjoner som ikke vil anerkjenne staten Israel.
5. MIFF er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig.

§ 3. Medlemskap
Alle enkeltpersoner som er enige i MIFFs formål og grunnlag kan bli medlemmer.
For at medlemskapet skal være gyldig, må kontingent være betalt og medlemskapet registrert i sekretariatet. Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen.

§ 4. Generalforsamling
Generalforsamlingen er MIFFs høyeste besluttende myndighet.
Adgang til generalforsamlingen med tale- og forslagsrett, har alle personer med gyldig medlemskap etter § 3.

Stemmerett har medlemmer av hovedstyret og delegater utpekt av MIFFs godkjente lokalforeninger. Lokalforeninger utnevner delegater og varadelegater i prioritert rekkefølge på sine årsmøter. Antallet delegater bestemmes av antallet betalende medlemmer innenfor lokalforeningens krets ved foregående års refusjonsberegning (se tabell).

Dersom delegater valgt på en lokalforenings årsmøte er forhindret fra å delta på MIFF Norges generalforsamling trer varadelegaten(e) inn i vedkommendes sted. Utnevnelse av delegater samt varadelegater i prioritert rekkefølge dokumenteres skriftlig med referat fra lokalforeningenes årsmøte.

Hovedstyret har anledning til å invitere gjester fra inn- og utland til å overvære generalforsamlingen, dog uten forslags- og stemmerett. Om inviterte gjester skal få talerett avgjøres av generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år i tidsrommet 1. april til 31. august. Generalforsamlingen innkalles av hovedstyret med minst tre måneders varsel. Sakslisten bekjentgjøres senest en måned før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen behandler alle saker av prinsipiell natur og saker som vil kunne få større økonomiske konsekvenser for organisasjonen. Saker som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen må være hovedstyret i hende senest to måneder før generalforsamlingen. Saker som ikke er innkommet til fastsatt tid, kan ikke fremmes for generalforsamlingen med mindre 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigede godkjenner det.

Dagsorden for ordinær generalforsamling er:
1. Innkalling.
2. Navneopprop.
3. Godkjennelse av sakslisten.
4. Valg av møteleder.
5. Valg av møtereferent.
6. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
7. Hovedstyrets og lokalforeningenes årsberetninger.
8. Regnskaper og revisors beretning.
9. Avgjørelse av ansvarsfrihet for styret.
10. Behandling av innkomne saker.
11. Resolusjoner.
12. Fastsettelse av kontingent, bladavgift og refusjonsavgift til lokalforeninger.
13. Valg av:
a. Hovedstyre med varamedlemmer. Leder og varamedlemmer velges for ett år av gangen. Øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen, slik at nestleder og minst to styremedlemmer velges i år som slutter med partall og sekretær og minst to styremedlemmer velges i år som slutter med oddetall.
b. Revisor.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Det kan innkalles til ekstraordinær generalforsamling når det reiser seg saker av slik natur at de ikke kan vente til ordinær generalforsamling avholdes. Innkallingen til ekstraordinær generalforsamling skjer etter alminnelige vedtak i hovedstyret eller når minst halvdelen av lokalforeningene krever det eller når minst 1/5 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Innkallingen skjer med brev eller e-post med minst tre ukers varsel. Innkalling publiseres på nettsiden, og dersom det er mulig skal innkallingen også rykkes inn i medlemsbladet. Det som er bestemt om dagsorden i § 4 får anvendelse så langt det passer.

§ 6. Avstemning
Hver stemmeberettiget har en stemme. Vedtak fattes ved alminnelig flertall dersom ikke annet er bestemt. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
Avstemning skjer i alminnelighet ved håndsopprekning. Skriftlig avstemning skal finne sted dersom minst fem medlemmer krever det. Ved valg til verv hvor det er foreslått flere kandidater enn det skal velges, skal avstemningen være skriftlig.
Ved valg må foreslåtte kandidater ha erklært seg villige, og bekreftelse på dette må foreligge på generalforsamlingen før valgene finner sted.

§ 7. Hovedstyret
Hovedstyret er MIFFs øverste myndighet i tiden mellom generalforsamlingene. Det består av leder, nestleder, sekretær, fire styremedlemmer  og tre varamedlemmer.

Daglig leder, nettredaktør og avisredaktør deltar i hovedstyrets møter uten stemmerett.

Hovedstyret skal:
1. Lede MIFFs virksomhet og forvalte dens midler.
2. Utføre oppdrag fra generalforsamlingen.
3. Forberede saker som skal behandles av generalforsamlingen, herunder fremme forslag til vedtak.
4. Ta initiativ til at saker av viktighet blir behandlet av generalforsamlingen.
5. Opprettholde og styrke kontakten med lokalforeninger av MIFF over hele landet.
6. Sørge for god og ordentlig regnskapsførsel i MIFF og i bladet. Fremlegge regnskaper og eventuelt budsjettforslag for generalforsamlingen.
7. Søke samarbeide nasjonalt og internasjonalt med myndigheter, enkeltpersoner, grupper og organisasjoner.

Hovedstyret bør ha minst åtte møter i året. Møtene ledes av lederen. Det føres protokoll fra alle møter. Hovedstyret innkalles når lederen eller to av styremedlemmene krever det. Innkalling skjer i alminnelighet med minst en ukes varsel. Med innkalling følger dagsorden og eventuelle saksdokumenter. Forfall meldes tidligst mulig slik at varamedlemmer kan innkalles. Første varamedlem innkalles til alle møter, men har ikke stemmerett dersom hovedstyret er fulltallig. Hovedstyret er beslutningsdyktig når fire medlemmer inklusive varamedlemmer, er til stede. Vedtak fattes med simpelt flertall dersom ikke annet er bestemt. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
Daglig leder og redaktører deltar i styremøtene. De ansatte har talerett, men ikke stemmerett. Når det finnes ønskelig, kan hovedstyret invitere utenforstående personer til å overvære møtene.

§ 8. Redaksjonen
Redaksjonen ledes av daglig leder. MIFFs viktigste informasjonsorgan er medlemsbladet Midtøsten i fokus og nettstedet miff.no. Bladet skal utkomme med minst ett nummer i kvartalet.
Avis- og nettredaktører oppnevnes av hovedstyret.
Redaktørene står fritt i utformingen av bladet, både med hensyn til form og innhold, innenfor de grenser som følger av § 2. I tvilstilfeller skal innholdet drøftes med hovedstyret.
Dersom det skulle oppstå alvorlige uoverensstemmelser mellom hovedstyret og en redaktør, kan hovedstyret oppnevne ny redaktør for perioden frem til neste generalforsamling. Slikt vedtak må fattes av hovedstyret med 2/3 flertall og minst syv medlemmer inklusive varamedlemmer til stede. Vedtaket skal legges frem for første generalforsamling under dagsordenens pkt. 10.
Bladavgiften fastsettes av generalforsamlingen. Alle medlemmer får bladet tilsendt gratis. Det kan tegnes abonnement uten at medlemskap løses.

§ 9. Lokalforeninger
De medlemmer som vil delta i aktivt arbeide, kan danne lokalforeninger i samråd med hovedstyret. Det velges leder, nestleder og sekretær. Av kontingenten skal lokalforeningene ha refundert et visst beløp pr. medlem. Beløpet fastsettes av generalforsamlingen. Lokalforeningene svarer overfor hovedstyret og generalforsamlingen i saker av såvel økonomisk som politisk natur.

§ 10 Lovendring
Endringer i denne lov kan vedtas av generalforsamlingen med 2/3 flertall. Lovendringsforslag forberedes på vanlig måte som sak til behandling under dagsordenens pkt. 10.

§ 11 Oppløsning
Forslag til oppløsning av MIFF behandles slik:
1. Forslaget fremmes på generalforsamling som sak til behandling under dagsordenens pkt. 10. Det må vedtas med 5/6 flertall.
2.Dersom forslag om oppløsning blir vedtatt etter pkt. 1, skal forslaget sendes ut til alle stemmeberettigede medlemmer til uravstemning. Det må gå minst seks måneder og høyst tolv måneder fra beslutning er fattet etter pkt. 1 til forslaget går ut til uravstemning.
Innbydelsen til uravstemning skal ledsages av en redegjørelse slik at medlemmene skal kunne sette seg inn i saken. Videre skal det vedlegges innstilling til hva som skal gjøres med MIFFs midler og eiendeler. Innstillingen skal baseres på ånden i § 2.
Avgitte stemmer skal være hovedstyret i hende senest åtte uker etter at innbydelsen til å delta i avstemningen er postlagt. Oppløsningsforslaget er vedtatt når det ved uravstemningen har fått 5/6 flertall av de avgitte stemmer.

 

 

Lover for lokalforeninger i Med Israel for fred 

§ 1. Lokalforeninger tilsluttet Med Israel for fred er forpliktet til å arbeide i overensstemmelse med lover for Med Israel for fred av 29. juli 1978.

§ 2. Medlemmer av lokalforeningen er de medlemmer av MIFF som bor i lokalforeningens distrikt. Distriktets grenser fastsettes ved overenskomst mellom hovedstyret og lokalforeningene. Så langt som mulig bør inndelingen følge fylkesgrensene.

§ 3. Generalforsamling. Ordinær generalforsamling avholdes hvert år i tidsrommet 1. januar – 31. mars. Innkalling med saksliste utsendes med minst to ukers varsel.

Saker som medlemmene ønsker behandlet på generalforsamlingen må være innkommet til styret minst fem dager før generalforsamlingen. Saker som ikke er innkommet til fastsatt tid, kan ikke fremmes med mindre 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer godkjenner det.

Dagsorden for ordinær generalforsamling er:
1. Innkalling
2. Godkjennelse av sakslisten.
3. Valg av møteleder.
4. Valg av møtereferent.
5. Årsberetning
6. Regnskap og revisors beretning
7. Avgjørelse av ansvarsfrihet for styret
8. Behandling av innkomne saker
9. Valg av:
a. Styre
b. Revisor
c. Delegater og varadelegater til MIFFs landsmøte. Det lokale styret kan siden supplere delegater ved behov.
For avstemminger gjelder § 7 i MIFFs lover av 29/7-78.

§ 4. Styret.
Styret leder lokalforeningens arbeide i tiden mellom generalforsamlingene. Det skal bestå av styreleder, nestleder og sekretær. I tillegg kan det velges inntil fire andre styremedlemmer og inntil fem varamedlemmer. Dersom kasserer ikke er valgt av årsmøtet, må styret utpeke en person som har kassereransvar.

Styret skal:
1. Lede lokalforeningens virksomhet og forvalte dens midler.
2. Ta initiativ til aktiviteter i sitt distrikt.
3. Opprettholde kontakten med hovedstyret og med andre lokalforeninger hvor dette er naturlig.
4. I spørsmål av viktighet, hvor det er tvil om hva som er MIFFs politikk, tar styret kontakt med hovedstyret.
5. Sende inn årsberetning og regnskap til hovedstyret. Regnskapet følger kalenderåret.

Styret bør ha minst seks møter i året. Møtene ledes av styrelederen. Det føres protokoll fra alle møter. Styret innkalles når styrelederen eller to av styremedlemmene krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 eller fire medlemmer inklusive varmedlemmer er til stede. Vedtak fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme.

§ 5. Lovendringer. Denne lov kan endres på generalforsamling i MIFF NORGE i overensstemmelse med § 11 i MIFFs lover av 29/7-78.

§ 6. Oppløsning. Ved oppløsning skal lokalforeningens midler tilfalle MIFF NORGE.

 

 

Lover for student-/elevlag tilsluttet Med Israel for fred

§ 1. Der tilslutningen til organisasjonen Med Israel for fred, heretter kalt MIFF, gir grunnlag for det, kan det opprettes student- eller elevlag i samarbeide med hovedstyret i MIFF Norge. Lagene skal være underlagt denne lov.

§ 2. Student-/elevlagene skal ta et navn som knytter steds-/skolenavn-/studentenes/elevenes navn til Israel eller MIFF.

§ 3. a. Student-/elevlagene står tilsluttet MIFF og er forpliktet til å arbeide i overensstemmelse med lover for MIFF av 29. juli 1978.

b. Student-/elevlagene står fritt til å utarbeide sitt eget handlingsprogram i samråd med MIFFs hovedstyre og administrasjon.

c. Student-/ elevlagene kan få driftsstøtte og/ eller ad-hoc støtte fra MIFF Norge på grunnlag av søknad og budsjett for planlagte aktiviteter.

§ 4. Medlemsberettiget er alle studenter/elever på det enkelte sted/skole som er enige i MIFFs formål og grunnlag, cfr. MIFFs lover §§ 2 og 3. Medlemskap tegnes gjennom MIFF sentralt, og er gyldig når kontingent, fastsatt i henhold til MIFFs lover §4, er betalt til MIFF.

 

§ 5. Lover for lokalforeninger i MIFF av 26. juli 1979 §§ 3-6 gjelder tilsvarende så langt de passer.

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart