Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Grunnloven til Hamas – norsk full versjon

18. august 1988 vedtok Hamas sitt charter, hvor den islamske bevegelsens politiske mål blir beskrevet. MIFF presenterer her en full oversettelse på norsk, gjennomført av filologen Roald Øye fra Kristiansand.

Hamas charter

Allahs charter: Partiprogrammet til Den islamske motstandsbevegelsen (Hamas)
18. august 1988

«I Allahs navn, den nådefulle, den lidenskapelige, som skjenker oss det skjønneste fellesskap som menneskeheten noensinne har sett. Den formaner oss til riktig oppførsel og forbyr usømmelig adferd; og dens medlemmer tror på Allah. Og hvis Bokens folk hadde trodd, så ville det ha vært det beste for dem. Noen av dem tror, men de fleste av dem er illgjerningsmenn. De vil ikke skade deg, bortsett fra å påføre deg en liten smerte, og hvis de reiser seg opp mot deg, kommer de til å vende om og flykte. Etterpå vil de ikke få noen hjelp.

Vanære vil bli deres lodd, uansett hvor de blir funnet, hvis de da ikke får tak i et redningstau som Allah eller et menneske tilbyr dem. De har opptent Herrens vrede, og elendighet vil bli deres skjebne. Det er fordi de ofte tvilte på Allahs åpenbaringer og på urettferdig vis slo i hjel profetene. Det er fordi de var opprørske og ofte syndet.» Sure Al-Imran (III), versene 109-111.

Israel vil reise seg og stå oppreist inntil islam utsletter landet, slik dets forløpere har blitt utslettet.

Den islamske verden står i brann. Det er en plikt for enhver av oss til å helle på litt vann, samme hvor lite det er, med det formål for øye å slukke så mye som mulig av ilden, uten å vente på handling fra andre.

Innledning
Nådefulle Allah, vi ber om hjelp fra deg, vi bønnfaller deg om tilgivelse, vi trygler deg om veiledning, og vi setter vår lit til deg. Vi ber for og ønsker fred over Allahs budbringer, hans familie, hans ledsagere og alle de som spredte hans budskap og fulgte i hans spor. De vil leve så lenge som himmel og jord består.

O, folk! I katastrofens midte, fra lidelsens dyp, fra hjerter som brenner og armer som er rene, går vi ut med vårt kall vel vitende om vår plikt. Som svar på Allahs ordre slutter vi rekkene og forener oss skulder ved skulder. Vi underviser slik Allah anviser, og vi stålsetter oss i beslutningen om å finne vår rette plass i livet, til å overvinne alle vanskeligheter og komme over alle hindringer. Detter er grunnen til at vi har en konstant beredskap og alltid er villige til å ofre våre sjeler og det kjæreste vi eier til ære for Allah.

Slik har det innerste i vår tro blitt formet, en tro som banet seg vei gjennom et opprørt hav av trosretninger og håp, ønsker og begjær, farer og vanskeligheter, tilbakeslag og utfordringer, både på det indre og ytre plan.

Da tanken modnet og frøet spirte, slo planten rot i virkelighetens verden, atskilt fra flyktige stemninger og overdrevent hastverk. Den islamske motstandsbevegelsen steg fram for å spille den rolle som Allah har pålagt den. Ved å gjøre det knyttet den bånd med alle jihad-kriger som har som mål å befri Palestina. Jihad-krigernes sjeler vil forene seg med alle de jihad-krigerne som har ofret sine liv i Palestina helt siden landet ble erobret av Profetens venn (måtte Allahs velsignelse og fred være over ham) og inntil denne dag. Dette er charteret til Den islamske motstandsbevegelsen (Hamas). Den vil vise sitt ansikt, gjøre synlig sin identitet, gjøre kjent sitt ståsted, klargjøre sine hensikter og diskutere sine håp. Hamas ber om assistanse for sin sak og om forsterkninger og videre oppslutning. Vår kamp mot jødene er svært omfattende og alvorlig, og vil følgelig trenge all den lojale støtten vi kan få, og senere må den bli etterfulgt av nye fremstøt og forsterket av bataljoner fra den vidt forgrente arabiske og islamske verden inntil fiendene er overvunnet og Allahs seier er et faktum. Slik skal vi få se dem nærme seg i horisonten, og dette vil bli allment kjent om ikke så lenge:

«Allah har befalt: Se, jeg skal sannelig seire, jeg og min budbringer, visselig, Allah er sterk og allmektig.»

Del 1 – Bli kjent med bevegelsen

1. artikkel: De ideologiske aspektene
Den islamske motstandsbevegelsen henter sine retningslinjer fra islam, avleder fra den sin tenkning, tolkning og sitt syn på tilværelsen, livet og menneskeheten. Den rådspør islam når det gjelder veivalg, og blir inspirert av denne troen i alle avgjørelser den tar.

2. artikkel: Forbindelsen mellom Hamas og Det muslimske brorskap
Den islamske motstandsbevegelsen er en av vingene til De muslimske brødrene i Palestina. Den muslimske brorskapsbevegelsen er en verdensomspennende organisasjon og den største islamske bevegelsen i moderne tid. Den er kjennetegnet av dyp refleksjon, av presise forestillinger og av en helhetlig forståelse av alle sider ved islam i alle livets avskygninger: livssyn og tro, politikk og økonomi, utdanning og samfunn, rettssystem og regler, indoktrinering og undervisning, kunst og publikasjoner, i det skjulte og det åpenbarte og på alle andre livsområder.

3. artikkel: Struktur og innhold
Hovedstrukturen til Den islamske motstandsbevegelsen består av muslimer som har viet seg til Allah og tilber ham i sannhet, slik det er skrevet: «Jeg har skapt mennesket og djevelen for at de skal tilbe Allah. Slike muslimer er innforstått med sine plikter overfor seg selv, sine familier og sitt land, og de stoler på Allah når det gjelder alt dette. De har løftet jihads banner framfor undertrykkerne for å befri landet og folket fra undertrykkernes vanhelligelse, skitt og ondskap.

4. artikkel
Bevegelsen ønsker alle muslimer velkommen som deler dens tro og tanker, som hengir seg til dens strategier, holder på dens hemmeligheter og ønsker å slutte seg til rekkene for å gjøre sin plikt. Allah vil belønne dem.

5. artikkel: Dimensjoner angående tid og rom for Hamas
Etter hvert som bevegelsen tar opp i seg den islamske livsstilen, vil dens tidsdimensjon strekke seg bakover i tid så langt som til det islamske budskaps fødsel og de gudfryktige forfedrene. Bevegelsens endelige mål er islam, profeten dens forbilde og Koranen dens grunnlov. Dens spesielle dimensjon når ut til et hvert sted på jord der det finnes muslimer som tar opp i seg islam som sin livsstil. På den måten trenger den igjennom til de fjerneste ytterkanter av landet og til himmelens høyeste sfærer.

6. artikkel: Særegenhet og uavhengighet
Den islamske motstandsbevegelsen er en distinkt palestinsk bevegelse som skylder Allah sin lojalitet, avleder sin livsstil fra islam og bestreber seg på å løfte Allahs banner over hele Palestina.
Bare under islams skygge kan tilhengere av alle religioner leve side om side i harmoni og med sikkerhet for sine liv, eiendeler og rettigheter. I islams fravær oppstår konflikter, undertrykkelse blir vanlig, korrupsjon tar overhånd og oppvigleri og krig hører til dagens orden. Allah hadde inspirert den muslimske poeten Muhammad Iqbal da han skrev:
Når troen minker, blir tryggheten borte
Det finnes ingen dennesidighet for de som ikke tror
De som ønsker å leve sine liv uten religion
har satt likhetstegn mellom selvutslettelse og liv.

7. artikkel: Det universielle ved Hamas
Som en følge av muslimenes utbredelse er bevegelsen universell. Muslimer forsøker å utbre sin religion over hele kloden og kjemper for seier ved å styrke sin posisjon og ved å oppfordre til jihad. Det sømmer seg å vise respekt for klarheten i dens logikk, det edle i dens besluttsomhet og det opphøyde i dens målsettinger. Det er i lys av dette bevegelsen må bli sett, evaluert og erkjent. Den som benekter dens verdi, eller unnlater å støtte den, eller er så forblindet at han avskriver dens rolle, utfordrer selve skjebnen. Den som lukker øynene for fakta, enten det er med vilje eller ikke, vil våkne opp og finne seg selv overkjørt av begivenhetene. Han vil ikke finne noen unnskyldninger som rettferdiggjør en lunken holdning. De som kommer først, vil få reserverte plasser. Å undertrykke de som står deg nærmest, smerter sjelen mer enn slaget av et indisk sverd.

[Et lengre sitat fra Koranen, eller en annen islamsk bok, er utelatt her. Red. anm.]

Hamas er en av lenkene i jihad-kjeden som står mot den zionistiske invasjonen. Bevegelsen ser en forbindelse til den kampen som martyren Izz a-din al-Qassarm og hans brødre i Det muslimske brorskap begynte da de deltok i den hellige krigen i 1936. I tillegg er det en forbindelse til den palestinske jihad og den jihad som De muslimske brødre kjempet i 1948-krigen og til jihad-operasjonene som de samme brødrene kjempet i 1968 og i de følgende årene.

Forbindelseslinjene mellom disse aktørene kan synes uklare nå, og hindringene som er satt i veien av de som roterer i den zionistiske runddansen, har gjort utøvelsen av jihad umulig. De har hatt som mål å blokkere veien for jihad-krigerne. Likevel har Hamas sett frem til å virkeliggjøre Allahs løfte uansett hvor lang tid det vil ta. Profeten, fred være med ham, sa en gang: «Den forjettede tid vil først komme når muslimene tar kampen opp mot jødene og dreper dem; når jødene gjemmer seg bak steiner og trær, som vil rope: O, muslim! En jøde gjemmer seg bak meg, kom og drep ham!» Denne oppfordringen gjelder ikke gharqad-treet, som er et jødisk tre. (sitat etter Bukhari og Muslim).

8. artikkel: Slagordet til Hamas
Allah er målet for Hamas, profeten er dens forbilde, koranen dens grunnlov, jihad dens sti, og det mest sublime uttrykk for tro er å gi sitt liv for Allahs sak

Del 2. – Målsettingene

9. artikkel: Drivkrefter og målsettinger
Hamas befinner seg i en tid da islam nesten har blitt usynlig i den verden som omgir oss. Det er grunnen til at kontrollerende krefter har blitt satt ut av spill, begreper har blitt uklare og verdier har blitt forandret. Ondskap har tatt overhånd, undertrykkelse og uklarhet råder grunnen. Idioter har omskapt seg til tigre, hjemstedene har blitt plyndret, folk har blitt drevet vekk og er på vandring over hele jorden. Sannhetens ånd har forsvunnet og blitt erstattet av ondskapens ånd. Ingenting finnes på sitt riktige sted lenger, for når islam blir fjernet fra scenen, forandres alt. Dette er drivkreftene.

Når det gjeldel målsettingene, ønsker Hamas å fjerne ondskapen ved å knuse den og å overvinne den, slik at sannheten kan råde grunnen alene, hjemstedene bli tilbakeført til sine eiere, bønnerop bli hørt fra moskeene, som gir til kjenne at den muslimske stat er gjenopprettet. På denne måten vil folk og ting finne tilbake til sin rette plass.

10. artikkel
Samtidig som Den islamske motstandsbevegelsen kjemper sin egen kamp, vil den gjøre sitt ytterste for å være et redskap til støtte for de svake og et forsvar for alle de undertrykte. Den vil ikke spare noen anstrengelser for å fremme sannhet og fjerne ondskap, i tale og i handling, både her og på hvilket som helst sted der bevegelsen kan nå frem og utøve innflytelse.

Del 3 – Strategier og metoder

11. artikkel: Hamas strategi: Palestina er en islamsk waqf
Den islamske motstandsbevegelsen tror at landet Palestina har vært en islamsk waqf for alle framtidige muslimske generasjoner og vil være det inntil oppstandelsens dag. Ingen kan gi avkall på det eller en del av det, eller oppgi det eller en del av det. Intet arabisk land, verken et forbund av alle arabiske land, og ingen arabisk konge eller president, heller ikke et samlet forbund av alle disse, har denne retten. Det har heller ikke noen annen organisasjon eller sammenslutning av organisasjoner, enten de er palestinske eller arabiske, fordi Palestina har vært en islamsk waqf gjennom alle generasjoner og vil være det til oppstandelsens dag. Hvem tror at de kan tale på vegne av alle islamske generasjoner inntil oppstandelsens dag? Dette er statusen til et land som hører inn under islamsk sharialov, og den samme lov gjelder for alle land som er erobret av islam med makt, og på den måten blitt waqf-land som følge av erobringen. Det vil bli situasjonen for muslimer gjennom alle generasjoner inntil oppstandelsens dag. Denne normen har gjeldt siden kommandørene til de muslimske armeene fullførte erobringen av Syria og Irak. De spurte da muslimenes kalif, Umar Ibn al-Khattab, om hans syn på de erobrede landene, om de skulle bli delt mellom troppene eller overlatt til befolkningen, eller ordnet på annen måte. Det fulgte diskusjoner og konsultasjoner mellom den islamske kalifen, Umar Ibn al-Khattab, og følgesvennene til Allahs budbringer, måtte fred og velsignelse være med ham. De besluttet at landet skulle overlates til eierne slik at de kunne ha glede av det og rikdommene som var der. Men kontrollen over landet og selve landet måtte bli omgjort til et waqf i all evighet til beste for alle muslimske generasjoner inntil oppstandelsens dag. Eiernes rett til landet reguleres av usufruct, og denne waqf vil vedvare så lenge himmel og jord består. En hvilken som helst avgrensning som kommer i motsetning til denne islamske lov når det gjelder Palestina, er grunnløs og sier alt om disse skurkene.

12. artikkel: Hamas i Palestina, dens syn på hjemland og nasjonalisme
Hamas ser på nasjonalisme (wataniyya) som fast bestanddel av den religiøse tro. Intet er mer luftig eller dypere i nasjonalismen enn det å føre krig mot fienden og konfrontere ham når han setter føttene på muslimenes land. Og dette blir en individuell plikt som binder enhver muslimsk mann og kvinne. En kvinne må gå ut og slåss mot fienden til og med uten ektemannens velsignelse, og en slave uten å ha innhentet sin herres tillatelse. Dette prinsippet eksisterer ikke under noe annet regime, og det er en sannhet som det ikke må settes spørsmålstegn ved. Mens andre former for nasjonalisme legger vekt på det materielle, for eksempel menneskelige og territorielle betraktninger, innebærer Hamas forståelse av nasjonalisme, i tillegg til alt dette, de helt avgjørende guddommelige faktorer som tilfører nasjonalismen sin ånd og sitt liv. Dette vil skje i den grad nasjonalismen blir forbundet med åndens opphav og livets kilde, og reiser Herrens banner på himmelhvelvingen over hjemlandet, og slik ubønnhørlig forbinder jord og himmel. Da Moses kom og kastet staven sin, ble trolldom og trollmenn uten betydning.
Side 5

13. artikkel: Fredfulle løsninger, fredsinitiativ og internasjonale konferanser
Fredsinitiativ, de såkalte fredsløsninger, og de internasjonale konferanser som skal løse det palestinske problem, står alle i motsetning til det Den islamske motstandsbevegelsen satser på. Avståelse av en eneste del av Palestina betyr avståelse av en del av religionen. Nasjonalismen i Den islamske motstandsbevegelsen er en del av troen, bevegelsen lærer sine medlemmer til å adlyde dens prinsipper og til å reise Allahs banner over hjemlandet mens de kjemper sin jihad-kamp og roper: «Allah er mektig, men de fleste er ikke klar over det.» Av og til blir det skreket opp om å holde en internasjonal konferanse for å få løst problemet. Noen godtar det, andre går imot av en eller annen grunn, og krever at en eller annen betingelse skal inkluderes som en betingelse for at man skal enes om en avslutning av konferansen – eller for å delta på den. Den islamske motstandsbevegelsen er imidlertid klar over de sannsynlige deltakere på disse konferansene og representantenes tidligere og nåværende posisjoner overfor de muslimske problemene. De har derfor ingen tro på at konferansene verken er i stand til å imøtekomme kravene, gjeninnføre rettigheter eller skape rettferdighet for de undertrykte. Disse konferansene er bare et middel til å utnevne vantro mennesker til meklere i islamsk landområde. Når har de vantro noensinne møtt de troende med rettferdighet?

«Og jødene vil ikke bli fornøyd med dere, heller ikke de kristne, før dere går over til deres tro. Utbryt: Sannelig, Allah er vår veileder! Og hvis dere skulle komme til å godta deres ønsker etter at dere har lært sannheten å kjenne, vil dere ikke få noen beskyttende venn eller hjelper av Allah.» Sure 2 (Kua), vers 120.

Det finnes ikke noen løsning på det palestinske problemet uten gjennom jihad. Initiativene, forslagene og internasjonale konferanser er bare bortkastet tid, en øvelse i det nytteløse. Det palestinske folk er for nobelt til å finne seg i å få sin fremtid, sine rettigheter og sin skjebne misbrukt i et forgjeves spill. Som det står i en hadith:

«Folket i Syria er pisken i Allahs hånd, som slår dette landet. Han tar hevn over deres meklere med hjelp fra de han måtte ønske blant sine tilbedere. Hyklerne blant dem blir forhindret i å beseire de sanne troende, og de vil dø av angst og fortvilelse.» (Fortalt av Tabarani og Ahmed. Dette er en sann hadith, for begge historiefortellerne er pålitelige. Allah vet best)

14. artikkel: De tre sirklene
Problemet med å befri Palestina har med tre sirkler å gjøre: palestineren, araberen og islamisten. Hver av disse har en oppgave i kampen mot sionismen og må innfri sine plikter. Det ville være et grovt feilgrep og avsløre en avgrunnsdyp kløft av uvitenhet om man overså noen av disse sirklene. For Palestina er et islamsk land der den første qibla og det tredje helligste stedet befinner seg. Det er også stedet der profeten, måtte Allahs velsignelse og fred være over ham, steg opp til himmelen.

«Ære være ham som brakte sin tjener om natten fra det aller helligste sted for tilbedelse (Mekka) til det langt fjernere sted for tilbedelse, her i vår midte (Jerusalem) som han har velsignet oss med slik at vi kan se hans fotspor» Sannelig! Han, bare han er den som hører, i stand til å se.» Sure XVII (al-‘Isra’), vers 1.

Som følge av disse tingenes tilstand er frigjøringen av landet en individuell plikt som ligger på alle muslimer overalt. Dette er grunnlaget som alle muslimer må ta sitt utgangspunkt fra når de vurderer problemet og er bydende nødvendig for alle muslimer å forstå. Når problemet blir angrepet på dette grunnlag der det maksimale potensialet til de tre sirklene er mobilisert, vil de løpende omstendigheter forandres og frigjøringsdagen komme nærmer.

«Du er en mer skrekkinngytende trussel i deres bryst enn selveste Allah. Det er fordi de er et folk som ikke forstår.» Sure LIX, (al-Hashr, den landsforviste), vers 13.

15. artikkel: Jihad for frigjøringen av Palestina er en individuell forpliktelse
Når våre fiender raner til seg noen islamske land, blir jihad en bindende nødvendighet for alle muslimer. For å kunne konfrontere jødene med deres ran av Palestina kan vi ikke unnlate å reise jihad-banneret. Det vil kreve en oppvåkning av islamsk bevissthet i folkemassene på alle lokale, arabiske og islamske nivåer. Vi må gjøre jihad-ånden kjent for den islamske ummaen, støte sammen med fiendene og slutte rekkene sammen med jihad- krigerne.

Ummaen så vel som pedagoger og lærere, marketsførings- og mediefolk så vel som de velutdannede folkemasser, spesielt ungdommen og de eldste i de islamske bevegelsene, må delta i denne bevisstgjøringen. Man kommer ikke unna å innføre fundamentale forandringer i skolenes pensum hvis vi skal bli i stand til å rense ut alle spor etter den ideologiske invasjonen.

Invasjonen fant sted i dette området i etterkant av nederlaget som Salah a-Din el Ayyubi påførte korstogsarmeene. Korstogsfarerne forsto at de ikke hadde noen sjanse til å beseire muslimene hvis de ikke beredte grunnen for det med en ideologisk invasjon, som kunne forvirre muslimenes tenkning, rakke ned på arven deres og bringe idealene i miskreditt. Til slutt skulle det ende med en militær invasjon. Den ideologiske invasjonen skulle forberede den imperialistiske invasjonen, slik general Allenby faktisk innrømmet da han rykket inn i Jerusalem: «Nå er korstogenes tid forbi» General Gouraud sto på gravsteinen til Salah a-Din og erklærte: «Vi har kommet tilbake, 0, Salah-a-Din» Imperialismen har vært et viktig instrument til fremme av den ideologiske invasjonen og til å gi den gode vekstbetingelser, og stiler fremdeles mot dette mål. Alt dette har beredt grunnen for tapet av Palestina. Vi må innprente i sinnet til generasjoner av muslimer at det palestinske problemet er religiøst og må løses ut fra dette premisset. Det religiøse inkluderer hellige islamske steder som Aqsa-moskeen, som er ufravikelig forbundet med den hellige moskeen så lenge som himmel og jord består. På dette sted endte ferden til Allahs budbringer, velsignelse og fred være over ham, og herfra steg han opp til himmelen.

«Å bo en dag i Allahs fotspor er bedre enn hele verden og alt som finnes i den. Stedet i Paradis der ridepisken til en av dere befinner seg, er bedre enn hele verden og alt som finnes i den. Tilbedere som går og kommer i Allahs fotspor, er bedre enn hele verden og alt som befinner seg i den.»(Fortalt av Bukhari, Muslim Tirmidhi og Ibri Maja)

«Jeg sverger ved Han som holder i sine hender Muhammeds sjel! Jeg ønsker inderlig å gå i krig for Allahs sak! Jeg vil angripe og drepe, angripe og drepe, angripe og drepe.» (Fortalt av Bukhari og Muslim)

16. artikkel
Vi må bli enige om å gi de unge islamske generasjonene i vårt område en islamsk oppdragelse som har som sitt fundament å implementere religiøse forskrifter, å studere Allahs bok samvittighetsfullt, å studere den profetiske tradisjon, å studere islamsk historie og kulturarv fra pålitelige kilder under ledelse av eksperter og vitenskapsmenn og å finne ut hvilke veivalg som vil lede til sunne forestillinger om tanke og tro for muslimene. Det er også nødvendig å studere samvittighetsfullt fienden og hans materielle og menneskelige potensial for å avdekke hans svake og sterke sider, og å finne ut hvilke makter som støtter ham og gir ham oppmuntring. På samme tid må vi være oppmerksomme på samtidsbegivenhetene, følge med på nyhetene og studere analysene og kommentarene til disse. I tillegg må det legges planer for nåtid og fremtid, og hvert fenomen må undersøkes slik at hver muslim som deltar i jihad, kan leve ut sin tilmålte tid, idet han er klar over meningen med livet sitt, sine mål, sin vei og det som skjer i samfunnet.

«0, min kjære sønn! Sannelig! Selv om det bare veier så mye som et sennepskorn, og selv om det er inne i en stein, eller i himlene, eller på jorden, så vil Allah finne det. Sannelig! Allah er opphøyd! Ta deg i vare! 0, min kjære sønn! Ta tid til tilbedelse og forman til vennlighet! Forby forskjellsbehandling, og vær standhaffig i alt som vederfares deg! Sannelig, dette er sakens kjerne. Vend ikke ditt kinn i forakt mot folk, og gå ikke hovmodig omkring. Sannelig! Allah elsker ikke skrytepaver eller de som er store i munnen.» Sure XXXI (Luqman), versene 16-18.

Artikkel 17: Muslimske kvinners rolle
Muslimske kvinner har ikke noen mindre rolle enn menn i frihetskrigen. De produserer menn og spiller en stor rolle i å lede og oppdra den nye generasjon. Fiendene har forstått den rollen de har. Derfor er de klar over at hvis de kan lede og oppdra den muslimske kvinnen på en måte som distanserer henne fra islam, kan de vinne krigen. Du kan se at de gjør vedvarende anstrengelser i den retning ved hjelp av markedsføring og filmer, pensa, opplæring og kultur. De bruker fagfolk som mellommenn som er medarbeidere i de ulike zionistiske organisasjonene som dekker seg bak alle slags navn og kamuflasjer, som frimurere, rotaryklubber, spiongjenger og desslike. De er alle reder der det klekkes ut sabotører, og sabotasjehandlinger blir planlagt.

Disse zionistoganisasjonene kontrollerer store materielle ressurser, som setter dem i stand til å fullføre sin misjon i samfunnets midte. Tanken bak dette er å implementere zionistiske mål og å spre tankemønstre som er nyttige for fienden. Disse organisasjonene opererer i en situasjon der islam er fraværende på arenaen og atskilt fra sitt folk. Muslimene må derfor oppfylle sine plikter ved å bekjempe planene til disse sabotørene. Når islam er i stand til å gjenvinne de posisjonene som styrer livet til muslimene, vil de feie vekk organisasjonene som er menneskehetens og islams fiender.

18. artikkel
Kvinnene i huset og i familien til jihad-krigere utfører den viktige plikt som går ut på å ta vare på hjemmet og å oppdra barna i overensstemmelse med de moralske begreper og verdier som er avledet fra islam. Kvinnene i hjemmet skal oppdra sine sønner slik at de etterlever de religiøse påbud, som en forberedelse til jihad-plikten som venter sønnene. Vi må derfor være oppmerksomme på skolene og pensaene som er retningsgivende for muslimske kvinners oppdragelse, slik at vi gjør dem til rettskafne mødre som er bevisste på sine plikter i frihetskrigen. De må helt og fullt være i stand til å vise årvåkenhet og til å finne måter å lede sine husholdninger på. Å være sparsommelig og unngå sløsing med husholdningsutgiftene er en forutsetning for at vi skal greie å gjennomføre vårt mål under de vanskelige omstendigheter som vi nå har. Derfor skal vi til enhver tid minne dem om at penger spart er likeverdig med blod som er nødt til stadig å flyte i årene for å sikre kontinuitet i livet til våre unge og gamle.

«Sannelig, menn som overgir seg til Allah, og kvinner som overgir seg, og menn som tror og kvinner som tror, og menn som adlyder og kvinner som adlyder, og menn som snakker sant, og kvinner som snakker sant, og menn som holder ut i rettskaffenhet, og kvinner som holder ut og menn som er ydmyke, og kvinner som er ydmyke, og menn som gir almisse, og kvinner som gir almisse, og menn som faster, og kvinner som faster, og menn som tar vare på sin beskjedenhet, og kvinner som tar vare på sin beskjedenhet, og menn som kommer Allah i hu og kvinner som kommer Allah i hu, for disse har Allah beredt tilgivelse og stor belønning.» Sure 33 (Al-A1izab, klanene), vers 35.

Artikkel 19: Rollen som islamsk kunst har i frihetskrigen
Det fins regler og kriterier som hjelper oss til å forstå når det er islamsk eller jahiliyya-kunst. Problemene i forbindelse med den islamske frigjøringen har skapt behovet for islamsk kunst som kan gi folk nytt mot. I stedet for innbyrdes kamp der en gruppe seirer over en annen, kan kunsten oppmuntre alle grupper til harmoni og balanse.

Mennesket er et underlig og mirakuløst vesen som er skapt av en håndfull jord og en pust av sjel. Islamsk kunst må vende seg til mennesket på dette grunnlag, i motsetning til jahili-kunst som vender seg til legemet og gjør det jord element til det viktigste. Derfor har bøker, publikasjoner, religiøse utlegninger, epistler, sanger, dikt, hymner, skuespill og liknende ting forutsetning for å skape ideologisk mobilisering, hvis disse innehar det karakteristiske for muslimsk kunst. I tillegg kan denne kunsten både være en vitamininnsprøytning for oss på veien vi skal gå, og skape sjelelig harmoni. Veien er lang, lidelsen stor og åndskraften i folket tappet. Det er islams kunst som skal fornye grasrota, gjenoppvekke bevegelsen (Hamas) og oppmuntring til både høytflygende tanker og sunn planlegging. Sjelen kan ikke trives hvis den ikke får nye utfordringer, hvis den ikke kan gjøre noen store sprang. Dette er en alvorlig sak, ingen spøk. Umma-kampen for jihad krigerne er nemlig ingen spøk.

20. artikkel: Sosial solidaritet
Det islamske samfunn er solidarisk. Allahs budbringer, Allahs velsignelse og fred være over ham, sa en gang:

«Hvor vidunderlig var ikke Asharis-stammen! Når de ble pålagt tunge skattebyrder, enten der de bodde eller på sine reiser, samlet de sammen alle sine eiendeler og fordelte dem likt på alle i stammen.»

Dette er eksempel på islamsk ånd son burde råde i alle muslimske samfunn. Et samfunn som står overfor en ondskapsfull, naziliknende fiende, som ikke skjelner mellom mann og kvinne, gammel og ung, burde være det første til å smykke seg med den islamske ånd. Vår fiende praktiserer kollektiv avstraffelse når de plyndrer folks hjemland og eiendeler og forfølger dem når de blir jaget ut i eksil til steder der de har samlet seg. Fienden har tydd til beinknusing, åpnet ild mot kvinner og barn og de gamle, med og uten grunn, og de har opprettet fangeleirer hvor tusenvis har blitt internert under umenneskelige forhold. I tillegg ødelegger de hus, gjør barn foreldreløse og utsteder undertrykkende rettsavgjørelser overfor tusenvis av unge mennesker, som tilbringer sine beste ungdomsår i mørke fangehull. Jødenes nazisme skåner ikke kvinner og barn, den skremmer alle. De fører krig mot folks levebrød, plyndrer dem for penger og truer deres ære. I deres grusomme militæraksjoner skjender de folk på samme måte som de mest avskyelige krigsforbrytere gjør. Å jage mennesker ut av landet er en annen måte å drepe dem på. Når vi stilles ansikt til ansikt med slik upassende oppførsel, kan vi ikke unnlate å gå inn for sosial solidaritet blant folk eller mobilisere til samlet front mot fienden, slik at hvis et lem lider, vil resten av legemet svare med årvåkenhet og glød.

21. artikkel
Sosial solidaritet består i å strekke ut hjelp til alle trengende, både materielt og moralsk, eller ved å hjelpe til med å utføre noen oppgaver. Det er maktpåliggende for medlemmer av Hamas å forsvare interessene til folk flest, slik de ellers forsvarer sine egne interesser. De må ikke gå av veien for noen anstrengelse når det gjelder å implementere eller forsvare disse interessene, og de må unngå å leke med noe som kan komme til å få virkning på fremtidige generasjoner eller påføre samfunnet deres skade. De kommer selv fra massene, og de arbeider for massene, deres styrke er til syvende og sist folkets styrke, og deres fremtid er likeledes folkets. Medlemmene av Hamas må dele sine gleder og sorger med folket, og ta opp i seg deres forventninger og alt som kan føre til å oppfylle både deres og folkets ønsker. Når dette åndsfellesskap råder, vil fellesskapsfølelsen bli dypere og samarbeidsviljen og medfølelsen få bedre råderom. Følelsen av fellesskap vil styrkes, og de militære rekkene vil bli sterkere i møte med fienden.

22. artikkel: Stormaktene som støtter fienden
Fienden (jødene) har i lang tid lagt planer, og de har konsolidert sine planer for å oppnå det de har planlagt. De tok fordel av viktige begivenheter ved å legge føringer for historiens videre gang, og de akkumulerte en umåtelig stor og betydningsfull materiell rikdom, som de brukte som middel til å realisere sine egne drømmer. Denne rikdommen tillot dem å ta kontroll over mediene i verden, slik som nyhetsbyråer, pressen, trykkerier, kringkasting og dess like. De brukte også denne rikdommen til å oppmuntre til revolusjoner i ulike deler av verden for å fremme sine interesser og etterpå plukke opp fruktene. De sto bak både den franske og den russiske revolusjon og bak de fleste revolusjoner vi hører om både her og der. De brukte likedan pengene til å etablere hemmelige organisasjoner som nå er spredt over hele jorden for å ødelegge samfunn og fremme zionistiske interesser. Slike organisasjoner er frimurere, Rotary-klubber, Lions-klubber, B’nai B’rith og andre. Alle er nedbrytende spionorganisasjoner. De brukte også pengene til å få kontroll over de imperialistiske statene og fikk dem til å kolonisere mange land for å få kontroll over rikdommene i disse landene, med etterfølgende utbredt korrupsjon. Når det gjelder lokale kriger og verdenskriger, har det blitt klart, og ingen benekter det, at de (jødene) sto bak første verdenskrig i den hensikt å fjerne Det islamske kalifat. De høstet materielle gevinster og fikk kontroll over mange rikdomskilder. De fikk til Balfour-deklarasjonen og opprettet Nasjonenes forbund for å styre verden gjennom den. De sto også bak andre verdenskrig hvor de høstet enormt utbytte ved å handle med krigsmateriell og å forberede opprettelsen av en stat. De oppmuntret til opprettelsen av De forente nasjoner og Sikkerhetsrådet for å erstatte Nasjonenes forbund, for å styre verden ved hjelp av mellommenn. Det brøt ikke ut noen krig uten at deres fingermerker var der.

«Så ofte som de tenner krigsflammen, slukker Allah den. De prøver å ødelegge landet, og Allah elsker ikke ødeleggere.» Sure V (Al-Ma’ida, Duken), vers 64.

Imperialismens hærstyrker både i det kapitalistiske Vesten og i de kommunistiske landene i øst støtter på skift fienden med all sin makt, både med menneskelige og materielle ressurser. Når islam kommer på banen, forener alle vantroens styrker seg for å stoppe den, fordi vantroens folk opptrer i fellesskap.

«0, du som tror! Ha ingen andre fortrolige enn de som tilhører ditt eget folk, som ikke tillater noen smerte å ramme deg. Hatet blir åpenbart av det som kommer fra munnen deres, men det som brystet deres gjemmer på, er verre. Vi har gjort åpenbaringene klare for dere, hvis dere vil forstå..» Sure III, (Al-imran) vers 118.

Det er ikke forgjeves at verset ender med at Gud sier: «Hvis dere vil forstå.»

Del 4

23. artikkel: Vår stilling vis a vis de muslimske bevegelsene
Hamas ser på de andre muslimske bevegelsene med respekt og takknemlighet. Til og med når den er uenig med dem på et eller annet område eller ser forskjellig på et eller annet konsept, står vi sammen med dem på mange andre saksområder. Det vil si at vi mener at disse bevegelsene ligger innenfor rammen av det som vi tror er spesifikt arbeid for Allahs sak. Det gjelder så lenge de har sunne målsettinger, holder fast ved hengivelsen til Allah og deres arbeidsmetoder er innenfor grensene til den islamske sirkel (de 3 sirkler). Alle jihad-krigere vil få sin lønn. Hamas ser på disse bevegelsene som sine aksjonærer og ber til Allah om ledelse og integrert atferd for dem. Hamas skal ikke holde opp med å heve enhetens banner og anstrenge seg for å implementere det som står i den Hellige Boka og i profetens tradisjon.

«Og hold dere fast, alle sammen, til Allahs lenke, skill dere ikke ut! Og kom i hu Allahs miskunn med dere da dere var fiender og han skapte fred i deres hjerter slik at dere ble som brødre ved hans nåde, og hvordan dere sto ved kanten av et flammehav, og han reddet dere ut av det. Slik gjør Allah sine åpenbaringer klare for dere, for at dere fortrøstningsfullt kan bli ledet.» Sure III (Al-‘Imran), vers 102.

24. artikkel
Hamas vil ikke tillate baksnakkelse og ryktespredning om individer og grupper av mennesker, for de troende har ikke slike laster. Det kan bli behov for å skjelne mellom dette idealet og den atferd og livsstil som er utbredt blant individer og grupper, noe som Hamas kan komme til å avdekke. Den vil da være i sin fulle rett til å slå ned på det og påpeke feilaktige oppfatninger og uverdig oppførsel. Målet må være å få alle kort på bordet og behandle problemet i sin fulle bredde. Visdom svirrer rundt overalt, og den troende bør forsøke å få tak i den, likegyldig hvor den måtte være.

«Allah avskyr råttent snakk, unntatt av en som har lidt urett. Allah kan alltid høre og vet alt. Hvis dere gjør noe godt i det åpenbare eller holder det hemmelig, ja, selv om dere gjør noe galt, sannelig, Allah er likevel nådig, og mektig.» Sure IV (Kvinner), versene 147-148.

25. artikkel: De nasjonale (Wataniyya) bevegelsene i det palestinske området
Hamas viste gjensidig respekt for disse bevegelsene, og setter i dag pris på deres innsats og de faktorer som omgir og påvirker dem. Den støtter dem gjerne så lenge de ikke etablerer lojalitetsbånd til kommunistene i øst eller til korsfarerne i vest. Vi gjentar stadig overfor deres støttespillere eller sympatisører at Hamas er en jihad-bevegelse med høy moralsk standard og samfunnsbevissthet når det gjelder synet på livet. Den er progressiv som de andre, avskyr opportunisme og ønsker individer og grupper av mennesker alt godt i livet. Den har intet ønske om materielle fordeler eller personlig heltestatus, ber heller ikke om almisse fra folk. Den forsøker å greie seg med egne materielle ressurser og det som ellers er tilgjengelig for den, slik det er sagt: «Vær like raus mot andre som mot deg selv!.» Hensikten er å utføre den pålagte plikt for å oppnå Allahs velsignelse, noen annen ambisjon har ikke Hamas.

Alle nasjonale strømninger som rører seg i det palestinske området til fordel for frigjøringen av Palestina kan være trygge på at de vil få målrettet og rask støtte i tale og handling, både nå og i fremtiden, fordi Hamas ønsker å forene, ikke spre; å verne, ikke ødsle; å knytte bånd, ikke splitte. Den vurderer høyt vennlige ord, hengivenhet og ethvert prisverdig tiltak. Den setter bom for nytteløse tretter, bryr seg ikke om rykter og forutinntatte oppfatninger, og den er åpen for retten til å forsvare seg.

Alt som bringes til torvs og kommer i motsetning til denne orienteringen, er falske påstander fra fiendens side eller kommer fra slike som går sine egne veier for å skape forvirring, splitte våre rekker, eller avlede oppmerksomheten på uvesentligheter. «Sannelig, dere som tror! Hvis en som er ond, bringer dere nyheter, undersøk det, for at dere ikke skal komme til å slå noen i uvitenhet og etterpå angre på det dere gjorde.» Sure XLIX (al Hujurat, de private rom), vers 6.

26. artikkel
Hamas ser positivt på den palestinske nasjonale bevegelse (PLO), som ikke har noen lojalitetsbånd verken østover eller vestover, og som ikke avstår fra å debattere løpende begivenheter på den lokale og internasjonale arena når det gjelder det palestinske problem. Disse debattene er realistiske og viser i sin fulle bredde i hvilken grad begivenhetene er sammenfallende med eller i motsetning til de nasjonale interessene sett fra et islamsk ståsted.

27. artikkel: Den palestinske frigjøringsorganisasjon
PLO er en av Hamas´ nærmeste samarbeidspartnere, for i den organisasjonen finnes det en far, en bror, en slektning eller en venn. Kan en muslim vende ryggen til en far, en bror, en slektning eller en venn? Vårt hjemland er ett, vår skjebne er den samme, og det er også fienden. Det var flere grunner til at PLO ønsket å opprette en sekulær stat, slik vi ser på den for tiden. Det var for det første, påvirkningen av begivenhetene som fant sted da PLO ble grunnlagt, og for det annet den ideologiske invasjonen som feide over den muslimske verden etter at korsfarerne ble kastet ut, og som ytterligere ble styrket av orientalismen og den kristne misjonen.. Sekulært tankesett står fullstendig i motsetning til det religiøse tankesett. Tanken er retningsgivende for posisjoneringer, for måter å oppføre seg på og for vedtak av resolusjoner. Til tross for at vi setter pris på PLO og for dens mulige forvandling i fremtiden, og på tross av det faktum at vi ikke nedvurderer dens rolle i den arabisk-israelske konflikt, kan vi ikke erstatte et islamsk fundament i Palestina med et annet, som bygger på sekulært tankesett. Det muslimske fundament i Palestina er en del av vår religion, og enhver som ser bort fra sin religion, er dømt til å tape.

«Og hvem vil forkaste Abrahams religion, uten han som gjør seg selv til en dåre?» Sure II (al-Baqra-Co), vers 130.

Når PLO lar islam bli retningsgivende for liv og lære, da skal vi bli deres soldater og de brennende piler som skal fortære fienden. Inntil det skjer, og vi ber til Allah om at det må skje snart, vil forholdet til PLO være som en sønn til sin far, en bror til sin bror og en slektning til sin slektning, som deler smerten når en torn stikker den andre, som støtter den andre i kampen mot fienden, og som ønsker ham guddommelig ledelse og full selvkontroll i alle livets tilskikkelser. Din bror, din bror! Den som ikke har noen bror, er som en krigsmann som løper ut i kampen uten våpen. For mannen er fetteren hans den beste vinge, og en falk kan ikke lette uten vinger.

28. artikkel
Den zionistiske invasjonen er en ondskapsfull tildragelse. Den nøler ikke med å bruke krokveier, eller til å ta i bruk forkastelige og motbydelige metoder for å oppnå sine mål. Den bedriver undergravingsvirksomhet og spionasje ved å infiltrere hemmelige organisasjoner som den har opprettet, som for eksempel frimurerne, Rotary-klubber, Lions-klubber og andre spionorganisasjoner. Noen av disse organisasjonene arbeider helt utilslørt for zionistiske interesser og er ledet av dem. Alle har som mål å rasere samfunnsstrukturer, fjerne moralnormer, svekke ansvarsbevisstheten, latterliggjøre dyder og utrydde islam. Sionismen står bak spredningen av narkotika og giftstoffer av alle slag, som den bruker til å fremme sin kontroll og ekspansjon med. De arabiske stater som ligger rundt Israel, blir bedt om å åpne sine grenser for jihad-krigerne, sønnene til de arabiske og islamske folk, for å gjøre det mulig for dem å utføre sine plikter og forene seg med sine brødre blant De muslimske brødre i Palestina. De andre arabiske og islamske staters støtte er nødvendig, i det minste for å gjøre det lettere for jihad-krigerne å bevege seg fritt i området. Vi kan ikke unnlate å minne enhver muslim om at da jødene okkuperte den hellige by Jerusalem i 1967 og sto på dørterskelen til den velsignede Aqsa-moskeen, ropte de av fryd:

«Muhammed er død, han etterlot seg døtrene.»

Israel er en jødisk stat og har en jødisk befolkning, følgelig håner de islam og muslimene.

«Ikke la dårenes øyne falle i søvn.»

29. artikkel: Nasjonale og religiøse forbund, institusjoner, intelligentsiaen og den arabiske og islamske verden
Hamas håper at disse organisasjonene vil samarbeide med dem på alle nivåer, at de vil støtte dem, gå inn for de samme målsettinger, oppmuntre dem i deres aktiviteter og fremstøt, og hjelpe til med å få bredere støtte for Hamas, slik at de islamske folk slår ring omkring organisasjonen og gir dem den strategiske dybde de trenger, i tid og rom, på alle menneskelige og materielle områder, så vel som på informasjonsområdet. Blant mange ting arrangerer de solidaritetsmøter, utgir informasjonshefter, skriver positive artikler og sprer brosjyrer med provoserende innhold for å gjøre massene oppmerksomme på den palestinske sak, problemene som palestinerne står overfor og planene som skal løse dem. Hamas håper videre at de andre organisasjonene vil være med å mobilisere de islamske folkene ideologisk, kulturelt og utdanningsmessig slik at de tar på seg sin del av ansvaret for den avgjørende frihetskrigen, på samme måte som de tok ansvar da de slo korsfarerne og jaget ut tartarene, noe som trolig reddet vår sivilisasjon. Hvor kjært alt dette er for Allah!

«Allah har erklært: Sannelig! Jeg skal visselig seire, Jeg og min budbringer. Sannelig! Allah er sterk og allmektig.» Sure LVIII (Al-Mujadilah), vers 21.

30. artikkel
Forfattere, intelligentsiaen, mediefolk, forkynnere, lærere og oppdragere og folk fra ulike sektorer i den arabiske og muslimske verden blir herved utfordret til å ta på seg sin del av rollen og utføre den plikt de har til å gjøre ende på den zionistiske invasjonen, dens infiltrering i mange land og dens kontroll over materielle ressurser og medier. Forgreninger av denne virksomheten merkes over hele verden.

Jihad innebærer ikke bare å frakte våpen og sverte fienden. Å komme med positive kommentarer, skrive gode artikler og nyttige bøker og gi en hjelpende hånd er også jihad, slik Allah har anvist, så lenge hensikten er et oppriktig ønske om å gjøre hans banner enerådende.

«De som forbereder et angrep, på Allahs befaling, regnes som deltakere i angrepet, selv om de ikke har vært med på det. De som oppdrar en kriger i hjemmet sitt, regnes som en som selv deltok i angrepet.» (Fortalt av Bukahari, Abu Dawud og Tirmidhi)

31. artikkel: Medlemmer av andre religioner – Hamas er en menneskevennlig bevegelse
Hamas er en menneskevennlig bevegelse som setter menneskerettighetene høyt og er forpliktet på den toleranse som er en del av islams egenart. Det gjelder især holdninger til andre religioner. Den er bare fiendtlig overfor slike som er fiendtlige overfor islam, eller står i dens vei for å hindre den i sin virksomhet og skaper frustrasjon.

Under islams paraply er det mulig for medlemmer av de tre religionene, islam, kristendom og judaisme, å leve side om side i fred og fordragelighet. Det er bare under islam at det er mulig, og moderne og tidligere historie er det beste bevis på det. Tilhengere av andre religioner må avstå fra å kjempe mot islam om overherredømme i denne regionen. Hvis de får overtaket, vil opprør, tortur og forvisning bli resultatet. De vil gå hverandre på nervene, for ikke å snakke om hva som vil skje overfor andre religioner. Fortid og nåtid har mange eksempler på det.

«De vil ikke fysisk bekjempe dere uten at det skjer fra befestede landsbyer eller de angriper i ly av vanngraver. Deres indre motsetninger er store. Dere ser på dem som en gruppe, men de er splittet i sjel og sind. Det kommer av at de er et folk som ikke har forstand.» Sure 59 (al-Hashr, Den utviste), vers 14.

Islam skjenker rettigheter til enhver som har rettigheter og som hindrer angrep på andres rettigheter. Nazi-zionistenes overgrep mot vårt folk vil ikke vare lenger enn okkupasjonen, for «stater som er tuftet på undertrykkelse, varer bare en kort stund, mens stater tuftet på rett og rettferdighet vil vare inntil oppstandelsens dag».

«Allah nekter dere ikke å vise vennlighet og være rettferdig mot dem som avsto å føre krig mot dere på grunn av sin tro, og som heller ikke drev dere vekk fra hjemmene deres. Sannelig! Allah elsker de som gjør godt.» Sure 60 (Al-Mumtahana), vers 8.

Artikkel 32: Forsøkene på å isolere det palestinske folk
Verdenssionismen og de imperialistiske statene har forsøkt med smarte grep og strategisk planlegging å skyve de arabiske statene en etter en ut av folden som står mot sionismen. Målet er til slutt å isolere det palestinske folk.

Egypt har allerede meldt seg ut av denne konflikten, i stor grad på grunn av de forræderske Camp David-avtalene, og landet har forsøkt å få andre med på liknende avtaler for å dra dem ut av motstandskampen.

Hamas utfordrer de arabiske og islamske folk til å handle oppriktig og utrettelig for å forpurre denne djevelsk uttenkte plan, og til å gjøre massene klar over farene ved å trekke seg ut av motstandskampen mot sionismen. I dag er det Palestina, og i morgen kan det være et annet land eller andre land. Sionismen har intet magemål, og etter Palestina vil de inderlig gjerne ønske å ekspandere til Nilen og Eufrat. Etter å ha fordøyd erobringen av et land som de har lagt sin hånd på, vil de se fremover mot nye erobringer, osv. Deres renkespill har blitt utlagt i Sions Eldste protokoller, og deres nåværende fremferd er det beste bevis på det som er sagt der.

Å forlate motstandskampen mot Israel er høyforræderi og vil påføre gjerningsmennene forbannelse.

«Den som på den dag vender ryggen til dem, hvis det ikke er for å manøvrere i forkant av et slag, eller for å slutte seg til en hæravdeling, han har sannelig pådratt seg Allahs vrede, og hans bolig vil bli i helvete, en tragisk ende på veien.» Sure 8 (al-Anfal-Krigsbytte), vers 16.

Vi har intet annet valg enn å forene våre styrker og all vår energi for å bekjempe denne nedrige nazi-tartarinvasjonen. Ellers kommer vi til å bli vitne til tap av våre land, landsforvisning av innbyggerne, verdensvid spredning av korrupsjon og nedbryting av alle religiøse verdier. La det bli kjent at alle er ansvarlig overfor Allah. «Hver den som gjør et fnugg av godt, vil høste konsekvensene, og hver den som gjør et fnugg av ondt, vil erfare konsekvensene. Innenfor sirkelen av motstandskjempere mot verdenssionismen regner Hamas seg for å være frontfigur og spydspiss. Den forener kreftene til alle de som er aktive på den palestinske siden, men flere steg er nødt til å bli tatt av de arabiske og islamske folk og islamske forbund over hele den arabiske og islamske verden for å gå inn i siste etappe i kampen mot jødene og krigshisserne.

«Vi har spredt fiendskap og hat mellom dem inntil oppstandelsens dag. Hver gang de tenner en ild for krig, vil Allah slukke den. De strever med å skape korrupsjon i landet, og Allah elsker ikke de korrupte.» Sure V (Al-Ma’idah-Duken), vers 64.

33. artikkel
Hamas tar utgangspunkt i disse generelle forestillingene som er konsekvente og i overensstemmelse med universets regler. Denne bevegelsen velter frem som en skjebnens flod til kamp og til jihad-krig mot fiendene, til forsvar for det muslimske mennesake, for islamsk sivilisasjon og for de hellige islamske steder, først og fremst den velsignede Aqsa-moskeen. Dette utgangspunktet er tatt for å utfordre alle arabiske og islamske folk så vel som regjeringer, folkelige og offisielle foreninger, til å frykte Allah og til å la frykten komme til uttrykk i holdninger og samarbeidsvilje overfor Hamas. Vi tror at utgangspunktet er i overensstemmelse med Allahs vilje, med Hamas´ støttespillere og partisanere, som uopphørlig har gitt forsterkninger. Denne situasjonen tror vi vil vare inntil Allahs påbud er oppfylt, hærstyrkene overveldende store og jihad-krigerne forenet. Den oppsamlede kraft viser seg over hele den islamske verden og har kommet som en frukt av krigernes trofasthet. Da skal hærropet lyde: «Kom igjen, slutt dere til jihad!» Dette ropet vil flerre skyene på himmelen, og det vil fortsette å lyde inntil frigjøringen er gjennomført, inntrengerne overvunnet og Allahs seiersrike opprettet.

«Sannelig, Allah hjelper enhver som hjelper ham. Sannelig! Allah er sterk, allmektig.» Sure XXII (Pilgrimsferd), vers 40.

Del 5 – Historiens vitnesbyrd

34 artikkel: Konfrontasjon med fienden i et historisk perspektiv
Palestina er jordens navle der kontinentene møtes. Området har vært gjenstand for de grådiges griskhet siden historiens morgen. Profeten, måtte Allahs velsignelse og fred være over ham, peker på dette faktum i sin edle hadith der han bønnfaller sin kjære venn, Ma’adh ibn Jabl og sier:

«O, Ma’dhh! Allah kommer til å gi deg seier over Syria etter meg, fra Al-Arish til Eufrat, og dens menn, kvinner og kvinnelige slaver vil bli boende der inntil oppstandelsens dag. De av dere som velger å bo på en av slettene i Syria eller Palestina, vil få en tilstand av jihad til oppstandelsens dag.»

De grådige har begjært Palestina mer enn en gang, og de har invadert det med hærstyrker for å mette sin grådighet.

Utallige korstog landet her, og korsfarerne tok med seg sin tro og svingte med korstegnet. De greide å undertvinge muslimene en lang tid, og muslimene var ikke i stand til å utfri landet. Først da de søkte beskyttelse under sitt religiøse banner, forente hærene seg, sang sine sanger til ære for Allah og begynte jihad-krig under ledelse av Saladin al-Ayyubi. Det var en krig som varte i nesten to tiår og førte til en fullstendig seier ved at korsfarerne ble slått og Palestina frigjort.

«Si, Muhammed, til de som ikke tror: Dere skal bli overvunnet og kastet i helvete, et smertefullt hvilested.» Sure III (Al-Imran), vers 12.

Dette er den eneste vei som fører til frigjøring. Historiens vitnesbyrd levner ingen tvil. Det er en av universets regler og en av tilværelsens lover. Bare jern kan sløve jern, bare islams sanne tro kan overvinne deres falske og svikefulle tro. Bare tro kan beseire tro. Til syvende og sist står sannheten igjen som seierherre, for sannheten er uovervinnelig.

«Sannelig! Våre ord og løfter gikk i fordums tid ut til våre menn, at de visselig ville bli hjulpet, og at vårt vertskap visselig ville seire til slutt.»Sure 38 (Al-saffat), versene 171-3.

35. artikkel
Hamas tar alvorlig den lærdom som korsfarernes nederlag overfor Salladin gir, likedan den etterfølgende frigjøring av Palestina. Det er viktige ting å lære av tartarenes nederlag ved Ein Jalut, der deres militære ryggrad ble brukket av Qutuz og Al-DHahir Baibars, og den arabiske verden ble reddet fra tartarenes svøpe, som ødela alle sider ved den menneskelige sivilisasjon. Hamas har tatt lærdom av disse erfaringene og eksemplene. Den nåværende zionistiske invasjon har hatt en forløper ved korsfarerinvasjonen fra Vesten, og av tartarenes stormløp fra øst. På samme måte som muslimene sto opp mot disse invasjonene i fortiden og planla å fjerne og beseire dem, vil de være i stand til å stå opp mot den zionistiske invasjonen i dag og beseire den. Dette vil ikke være vanskelig for Allah hvis våre intensjoner er rene og vår besluttsomhet fast. Seieren vil bli vår hvis muslimene drar nyttig lærdom av erfaringene fra fortiden og befrir seg for alle ideologiske spor etter vestlig påvirkning, og hvis de følger islams tradisjon.

Epilog

36. artikkel: Hamas og dens soldater
I arbeidet med å finne veien vi skal vandre har vi sagt om igjen og om igjen til alle våre medlemmer i Hamas og til arabiske og islamske folk at bevegelsen ikke søker berømmelse for seg selv, heller ikke materielle vinninger eller sosial status. Den er heller ikke rettet mot noe enkeltmenneske i vårt folk for å konkurrere med ham eller erstatte ham. Den tanken er helt fraværende. Hamas vil aldri sette seg opp mot andre muslimer eller mot ikke-muslimer som vil ha fred, samme hvor det måtte være. Den ønsker utelukkende å være til hjelp for alle forbund og organisasjoner som er imot den zionistiske fienden og de som følger i dens fotspor. Hamas tar for gitt at islam er dens livsstil, dens tro og dens målestokk når noe skal bedømmes. Hver og en som har islam som sin udiskutable livsstil, overalt og uavhengig av om det er en organisasjon, en stat, eller en eller annen gruppe, så er Hamas dens soldater, ikke noe annet. Vi bønnfaller Allah om å lede oss, å lede gjennom oss og til å gå imellom oss og vårt folk med sannhet som rettesnor.

«Vår herre! Døm med sannhet mellom oss og vårt folk, for du er den beste blant dem som avsier dommer.» Sure VII (Al-A’raf-høydedragene), vers 89.

Vårt siste fryderop blir: Vår takk går til Allah, universets herre!


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart