Bli en aktiv Israel-venn nå!

Bestill flyers som du kan dele ut for å gi familie, venner og naboer mer forståelse for Israel.

Krever at Mathesons antisemittiske tirade får konsekvenser

Skjermdump fra radio.nrk.
En gruppe norske jøder har engasjert advokat John Christian Elden og krever at Shaun Henrik Matheons antisemittiske tirade får konsekvenser for programlederens arbeidsforhold i NRK.

Tirsdag 2. februar 2021 kom NRKs programleder Shaun Henrik Matheson med en antisemittisk tirade på sitt radioprogram på NRK P13.

MIFF, og en rekke andre organisasjoner sammen med oss, mener Matheson må tiltales for sine hatytringer. «Vi ber om at Shaun Henrik Matheson blir tiltalt for brudd på Straffeloven § 185. Matheson har forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig framsatte diskriminerende og hatefulle ytringer. Det er skjerpende at ytringene kom i en offentlig radiokanal, finansiert av våre skattepenger og at Matheson er en erfaren journalist med lang fartstid i NRK,» skrev MIFF til Oslo Politikammer 3. februar.

Etter at MIFF ble varslet om politiets henleggelse, sendte MIFF en klage til Statsadvokaten. Vi er svært bekymret over denne utviklingen hvor det ser ut til at påtalemyndigheten ikke mener at israelere og jøder har noen særlig beskyttelse i Straffeloven § 185, skrev MIFF.

Onsdag 26. mai meldte avisen Dagen at en gruppe norske jøder har arbeidet med Matheson-saken langs et annet spor. De mener NRK burde la den antisemittiske tiraden få konsekvenser for Matheons arbeidsforhold, og har brukt advokat John Christian Elden i brevveksling med NRK-ledelsen.

I et brev til Kringkastingssjefen skriver blant annet Elden 12. mars:

«Mathesons uttalelser kan innledningsvis forstås som kritikk av Israels myndigheter og regimet. Siterte uttalelse om Israel som okkupasjonsmakt gir et eksempel. De umiddelbart etterfølgende utsagnene går i samme retning, men deres intensitet og alvorlighet øker. Det klare vendepunktet kommer idet Matheson referer til «Guds utvalgte folk». Karakteristikken bygger på forståelsen av jødene som utvalgte av Gud, og at de av denne grunn har en annen og høyere status enn ikke-jøder. Henvisningen gjør det klart at Matheson referer til jødene, ikke til Israel eller Israels myndigheter.

Henvisningen til jødene står i umiddelbar forbindelse med påstanden om at de gjennomfører «grusomme hevnaksjoner hvor tusenvis av mennesker blir drept. Gjerne barn». Barnedrap og de øvrige uttalelsene ovenfor representerer kjente gjentakelser av antisemittiske konspirasjoner. Henvisningen til Matheson har imidlertid virkning også for de øvrige utsagnenes vedkommende: den er egnet til å fortelle lytteren at også de øvrige utsagnene er rettet mot alle jøder, ikke bare de som bor i Israel (inkludert norske jøder), heller enn implisitt mot Israel og Israels myndigheter.

Totalt sett leder tolkningen til at Mathesons uttalelser fremstår som en rekke av utsagn som bygger på hverandre og som samlet leder til en fremstilling av jødene som blodtørstige, hevngjerrige, undertrykkende, og til at det beste utfallet hadde vært at vaksinen ikke fungerte for dem, med de konsekvensene det ville medføre.

Mathesons uttalelser må videre forstås i en bredere kontekst. Flere forhold er av betydning. For det første den sterke forfølgelsen jødene har vært utsatt for gjennom historien. Dette er en del av bakgrunnen Mathesons uttalelser må forstås på bakgrunn av. Videre må uttalelsene ses i sammenheng med økende antisemittisme. Mathesons uttalelser er utvilsomt egnet til å bygge opp under holdninger sentrert rundt antisemittisme. I denne forbindelse vises det til at den høyreekstreme organisasjonen Vigrid har mottatt Mathesons uttalelser «med stor glede».»

Til slutt i brevet argumenterer Elden for at NRK må gi Matheson konsekvenser.

«Charlo Halvorsens uttalelser om at dette kun var et «sleivspark» og ikke skulle få noen konsekvenser for Matheson, står seg dårlig i lys av NRKs senere innrømmelse om at uttalelsene var antisemittiske.

Vurdert på bakgrunn av uttalelsenes alvorlighet og NRKs rolle som statseid kringkastingsselskap må det imidlertid spørres om innslaget ikke bør få konsekvenser for Mathesons arbeidsforhold. NRK er finansiert av fellesskapet. Dette medfører visse plikter. Uten å gå nærmere inn på disse er det klart i strid med dem å fungere som plattform for antisemittistiske holdninger. På bakgrunn av Kaldbakk sin referanse til NRKs vedtekter står Mathesons uttalelser i sterk kontrast til disse.

Mathesons program er omtalt som «subjektiv personlighetsradio». Dette innebærer at hans meninger og holdninger står i fokus, og at disse kommer til uttrykk ved at han i programmet prater om og kommenterer dagsaktuelle temaer. En person som gir uttrykk for antisemittistiske holdninger, bør ikke fungere som programleder i et program hvor hans holdninger står i sentrum. Forutsatt at Matheson ikke har holdninger tilsvarende dem uttalelsene hans ga uttrykk for, kan det uansett stilles spørsmål ved om han er egnet til å lede et direktesendt program når denne typen uttalelser kan «ramle» ut av ham.

I 2019 fikk det konsekvenser for arbeidsforholdet for journalist Lars Joakim Skarvøy da han fabrikkerte den såkalte dansevideo-saken under Giske-komplekset. På samme måte som VG gjorde den gang, bør NRK nå – i lys av den utviste antisemittisme og uprofesjonalitet – vurdere passende konsekvenser for Shaun Mathesons arbeidsforhold.»

I et svarbrev datert 15. mars fra NRKs direktør for juridisk avdeling, Olav A. Nyhus, gis det ingen signaler om at Matheson vil få noen sanksjoner. Nyhus oppsummerer at NRK trakk uttalelsen og kom med beklagelser.

Nyhus skriver:

«Til grunn for beklagelsene ligger NRKs erkjennelse av at utsagnene var av antisemittisk karakter og derfor ikke skulle vært publisret. Innholdet bryter klart med NRKs grunnleggende redaksjonelle målsetning om å være inkluderende og bidra til større sosial samhørighet blant alle som bor i Norge. Deres brev gir imidlertid grunn til å presisere at NRKs redaksjonelle vurdering og håndtering selvsagt ikke kan tolkes som noen form for erkjennelse av at utsagnene strider mot den straffebestemmelsen som trekkes fram i brevet. Vi kan heller si oss enige i den tolkning av utsagnene som det legges opp til.

Avslutningsvis skal opplyses at Matheson har fått en tydelig tilbakemelding fra sin redaksjonelle leder og han har også oppriktig beklaget innslaget, bl.a. i sit eget program påfølgende dag. Han har gjort det klart at utsagnene slik de falt, ikke på noen måte var ment å gi uttrykk for antisemittiske holdninger eller er uttrykk for en personlig antisemittisk holdning.

Vi anser dermed saken som ferdig behandlet fra NRKs side.»

Eldens klienter var ikke fornøyd med dette svaret fra NRK. 24. mars ba advokat Elden i et nytt brev om at saken legges fram for styret i NRK:

«Mine klienter vil i den anledning anmode styret om å vurdere om ytringene ikke bør få konsekvenser for Mathesons arbeidsforhold. Klientene er av den oppfatning at saken er så graverende at den ikke kan lede til andre utfall enn at Matheson enten sies opp eller suspenderes. Etter deres mening vil saken vanskelig kunne anses håndtert på en god måte om saken ikke får slike etterspill for Matheson.»


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart