Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

ISLAMSK TEOLOG

Jødene er fiender av menneskelig liv
Bakgrunn
Sitatene på denne siden er hentet fra Den fjerde konferansen ved Det islamske forskningsakademiet (1968) ved Al-Azhar universitetet i Kairo.
I 1970 ble et fullstendig referat fra konferansen trykt på engelsk (935 sider).
Sitatene ble utgitt på norsk i Odd Myrlands bok «Ryggen mot havet» (1988).
Bakgrunnsinformasjon

En hovedfaktor i Midtøsten-konflikten erjødehatet som er innebygd i Islam. Jødene har i følge islamske teologer «ingen rett overhodet» til å eie en «minste del av» Israel.

Selv om sitatene på denne siden er av gammel dato (1968), ser vi at den samme muslimske teologi gjør seg sterkt gjeldende i dagens Midtøsten-konflikt. Selv om islamistene har blitt flinkere med å skjule sin agenda i den arabisk-israelske konflikt, er disse sitatene fortsatt et budskap som blir forkynt i moskéer.

Les mer: Antisemittisme

Før vi starter de direkte sitatene, vil vi presisere at det her ikke dreier seg om noen slags hobbypredikanter eller selvbestaltede «pastorer». Vi har foran oss toppen av den islamske eliten innenfor sunni-retningen, de mest utsøkte lærde fra hele den arabiske verden, utplukket for formålet av den egyptiske regjeringen. Det framheves da også stadig i innleggene hvor avansert denne forsamlingen er.

Bakgrunnsinformasjon for kilden til sitatene.

Sitater fra Den Fjerde konferansen ved Det islamske forskningsakademiet
Vi gjengir sitatene med Odd Myrlands kommentarer fra «Ryggen mot havet».

Kamal Ahmad Own, Egypt
Ikke noe godt kan ventes fra jødene hvis de ikke lever under Islams vern som lojale og lydige undersåtter.
Jødenes onde natur er årsaken til at ulykker og katastrofer kommer over dette folket spesielt.
Jødene forandrer seg aldri.

Sjeik Kamal Ahmad Own, vise-rektor ved Tanta-instituttet i Egypt:
Overskrifta er «Jødene er fiender av menneskelig liv slik det vises av deres hellige bok.»

Han har lest det gamle testamentet i Bibelen forholdsvis grundig: «. . . emnets natur tvang meg til å dvele ved det og finne hva som er galt med den skadelige oppførselen hos jødene. Deres ondskap kan ikke leges hvis de ikke blir undertrykket med makt. Ikke noe godt kan ventes fra dem hvis de ikke lever under Islams vern som lojale og lydige undersåtter. Det muslimske samfunnet vil da behandle dem generøst og tolerant, som det alltid har gjort.

Kort som denne avhandlingen er, viser den at jødene, slik det framgår av deres hellige bok, er fiendtlige mot alle menneskelige verdier i dette livet, at deres onde natur ikke lett kan bli helbredet ved midlertidige eller halvhjertede tiltak . . . Israelittenes vandring i Sinai-ørkenen var bare et forspill til deres evige vandring . . .

En kunne spørre hvorfor så mange ulykker og katastrofer kom over dette folket spesielt. Svaret på dette spørsmålet er ikke vanskelig. Deres onde natur, som alltid har støtt menneskeheten fra seg, ligger bak dette faktumet.

Derfor er både deres hellige bok og Talmud fulle til randen av slike fryktelige gjerninger, ondskap og forbrytelser som får oss til å føle at de fortjente alle de katastrofer og all den lidelsen som kom over dem . . .

Hva bør vi lære fra denne oversikten over det Gamle Testamentet som er et jødisk historisk dokument fullt av motsetninger? Det første vi lærer er at jødenes onde natur og iboende syndighet forklarer de katastrofene, den lidelsen og den forfølgelsen som har kommet over dem i historiens løp. Vi lærer også at jødene aldri forandrer seg. Deres natur, vaner og skikker har forblitt uendret siden begynnelsen av deres historie. Moderne sivilisasjon har bare økt deres hykleri, deres velstand og deres fordekte infiltrasjon i det sosiale livet i andre nasjoner.»

Så langt sjeik Own.

Abd Allah Al Meshad, Egypt
Jødene forteller løgner om Gud.
Jødene er feige.
Jødene står for den mest ytterliggående selviskhet.

– Lenger ute i boka er det et innlegg av sjeikAbd Allah Al Meshad, også han visstnok fra Egypt. (Navnene er forskjellig stavet i referatet og i lista over deltakere, så det er ikke alltid greit å vite sikkert hvem som er hvem.) Temaet for hans foredrag var «Jødenes holdning til Islam og muslimer i den første islamske perioden». Han lister så opp jødenes holdninger ut fra Koranen. Her er overskrifta på noen av punktene, hvert punkt er «belagt» med ett eller flere sitater fra Koranen:

l. De forteller løgner om Gud.
4. Opprør (vantro) mot hans (Allahs) budbærere (apostler).
5. Lettvint bruk av snikmord.
6. Opphevelse av avtaler (løftebrudd).
7. Hard-hjertethet.
8. De var kranglevorne og viste to ansikter.
9. De undertrykket sannheten og førte vill.
10. Hykleri.
11. Egoisme.
12. Ønske om å forderve folk.
13. Mangel på god samvittighet.
14. De elsket at det gikk galt for andre (var skadefro).
15. De hadde motvilje mot velgjerninger gjort for folk.
17. Innbilskhet og hovmot.
18. Utbytting og opportunisme.
20. Feighet.
23. Den mest ytterliggående selviskhet.

(Det er 25 punkter, alle går i samme dur.)

Muhammad Azzah Darwaza, Syria
Dagens jøder er akkurat et typisk bilde av dem som er nevnt i den hellige Koranen.
Jødene har ikke det minste rett til å eie noe av Palestina.
Svakhet og ettergivenhet i dette er forræderi mot Allah.

Vi går så over til Muhammad Azzah Darwaza. Den eneste opplysningen jeg kan finne om ham, er at han er fra Syria, og er altså en av de få derfra som er funnet verdige til å være med i denne lærde forsamlingen. Hans tema er «Jødenes holdning til Islam, muslimer og Islams profet, fred være med ham, ved tida for hans ærefulle profetgjerning.» Her lister han opp en rekke klager mot den tids jøder, med bakgrunn i Koranens versjon av begivenhetene. På denne bakgrunnen trekker han bl. a. følgende konklusjon: «Derfor fortjente jødene rettmessig Allahs vrede og forbannelse, slik det er opptegnet gjennom mange vers. Gud brennemerket dem med ydmykelser og usseldom. Allah har sendt til dem slike som torturerte dem alvorlig og vil fortsette å forfølge dem til den siste dag. Det er foreskrevet for dem at de skal være spredd utover jorden.

Det er ytterst forbausende å se at dagens jøder er akkurat et typisk bilde av dem som er nevnt i den hellige Koranen og de viser den samme dårlige oppførsel og kvaliteter som sine forfedre, til tross for at deres miljø, omgivelser og stilling er ulik den deres stamfedre hadde. Denne dårlige oppførselen og de dårlige kvalitetene som jødene har bekrefter Koranens påstand om det dypt rotfestede instinktet som de har arvet fra sine forfedre.

Alle folk føler denne jødenes medfødte natur overalt og til alle tider. Og de som ikke er av jødisk opprinnelse, har overtatt disse trekk ved at de bodde sammen med dem i noen tid, de overtok dem nemlig ved sin kontakt med dem som er av jødisk opprinnelse.

Følgelig unngår alle folk jødene, og de forakter og hater dem. Folk er alltid forsiktige når de kommer i kontakt med dem slik at de kan unngå deres ondskap og bedragerske oppførsel.» Lenger ute i sitt foredrag kommer herr Darwaza mer inn på begivenhetene på 600-tallet, og Muhammeds forhold til jødene: «Profeten rådet Bani Qoraiza (en jødisk stamme, anm.) til å godta Islam, og noen fulgte hans råd. Men de andre mennene ble drept og de andre kvinnene og barna ble tatt som slaver. Etterpå ble disse slavene sendt til Irak, hvor de ble solgt og i stedet ble det kjøpt våpen til muslimene. Eiendommene, våpnene, alle eiendelene, frukthagene og plantasjene til Bani Qoraiza ble tatt hånd om (av muslimene, anm.) . . . Profeten, fred være med ham, tillot de jødene som ikke laget bråk å bli værende for å se etter plantasjene og frukthagene. De fikk være på betingelse av at de skulle være ubevæpnet og de skulle betale halve avlingen til profeten. De farlige og plagsomme jødene ble drevet ut.» Ganske få år etterpå ble alle jøder drept eller fordrevet fra Arabia. Herr Darwaza gjør det også klart at Koranen har betydning i dagens politikk: «Muslimene og Araberne kan ikke godta det selv om jødene skulle oppgi deler av det (landområdet, anm.) de har tatt og beholder bare de delene (av Israel, anm.) som FN tildelte jødene (i 1947 – området var atskillig mindre enn staten Israel, anm.). Det er muslimenes og Arabernes hjemland og derfor har FN ingen rett overhodet til at jødene skulle eie den minste del av det. Ingen muslimer og arabere har rett til å godta noe slikt. Svakhet og ettergivenhet i denne saken er forræderi mot Allah, hans Apostel og mot muslimene.»

Abdul-Hamid Affiyah al-Dibani, Libya
Våre dagers muslimer bør aldri forhandle med jødene om fred, fordi det er bevist uten enhver tvil, at de bare er en gjeng røver og kriminelle.

Hans høyhet, sjeik Abdul-Hamid Affiyah al-Dibani var rektor ved Det islamske universitetet i Libya. Også han bidro med et foredrag. Noen korte utdrag:
«. . . zionistene .. har en slags kontroll over alle informasjons-medier i vår verden av i dag.»

«. . . Gud gjorde det klart at de (jødene) var blitt preget av ydmykelse, elendighet og underkastelse, og at de skulle være spredt og plaget til dommens dag.»

«. . . våre dagers muslimer bør aldri forhandle med dem (jødene) om fred, fordi det er bevist, uten enhver tvil, at de bare er en gjeng røvere og kriminelle, og for dem betyr tillit, tro og samvittighet ingenting.»

Abdul Sattar El Sayed, Syria
Jøder har alltid bidradd til oppvigleri, og vært en forbannelse.
Jødene er som ondskap som har samme virkning enten den er stor eller liten.
I Koranen er jødene helt klart fremstilt som folk som fortjener ydmykelse, skam og fordømmelse.

Professor Abdul Sattar El Sayed, muftien av Tursos, Syria: «Jøder i et hvilket som helst samfunn har alltid bidradd til oppvigleri. De har likeledes vært en forbannelse som spredte seg i folket og brakte korrupsjon, de sådde fiendskap og hat og ødela broderlige forhold mellom folk, som deretter ligger i endeløst fiendskap . . . Dette er et faktum vi selv kan se, og det kan alle folk som har vært hjemsøkt av jødene individuelt eller gruppevis. For jødene er som ondskap som har samme virkning enten den er stor eller liten, eller lik bakterier som sprer lumske sykdommer hvor bare en bakterie er nok til å utslette en hel nasjon . . . vi som arabere så ikke jødene i et annet lys enn andre folk, dvs. som en pest som menneskeheten måtte tåle og leve med på samme måte som andre ulykker og sykdommer her i verden . . . I Koranen er jødene helt klart framstilt som folk som fortjener ydmykelse, skam og fordømmelse.» La oss bare understreke at denne professoren, og de andre, er slike som mener at jødene ikke skal ha et eget land, men bo der de bodde – det vil altså for flertallet av jødene i Israel si i muslimske land!

Said Abdel Fattah Ashour, Egypt
Jødene er selv skyld i hatet andre folk har til dem, på grunn av deres egne handlinger.

Så gir vi ordet til dr. Said Abdel Fattah Ashour, som var professor i middelalder-historie ved Cairo Universitet:

«Det hatet ulike folk på jorden gjennom historien har følt mot jødene, skyldes ikke deres (jødenes) tro men deres handlinger og holdninger til de folk de bodde blant. Det er en uforanderlig oppførsel, som alltid er grunnlagt på utbytting, utakknemlighet og onde gjerninger som takk for vennlighet (fra flertallet, anm.) . . .

I Tyskland var den største bølge av jødeforfølgelse i middelalderen knyttet til korstogene. Det var jødene selv som inntok en fiendtlig holdning, for de trodde at korstogene ville hindre dem i deres finansielle aktiviteter . . . Ridderne og prinsene . . . følte at det ikke var noen annen måte å bli kvitt gjelda til jødene på enn å kvitte seg med jødene selv. Mainz, og andre byer i Rhindalen, var vitne til massakrer i stor skala i 1096, og der ble store mengder jøder drept.» (Det var altså jødene selv som hadde skylda for dette!)

Nadim Ai-Jisr, Libanon
Det er Israels skjebne at det ikke skal bestå, det er opprettet for at det skal slutte å eksistere.

Hans høyhet sjeik Nadim AI-Jisr var medlem av det islamske forskningsakademiet, og libaneser. Hans foredrag hadde tittelen «Godt budskap om det avgjørende slaget mellom muslimer og Israel, i lys av den hellige Koran, de profetiske tradisjoner, og de grunnleggende lover i natur og historie.» Noen utdrag: «Med hensyn til Israel, er det dens skjebne at den ikke skal bestå. De som skapte den, sier at den ble brakt til liv for å leve og vare. Men jeg sier at den er blitt opprettet for å slutte å eksistere . . . Den nye staten Israel vil aldri bli værende i Palestina, selv om alle jøder i diasporaen, spredt over hele jorden, skulle emigrere til Palestina, og der bli væpnet til tennene.» Han siterer så en gammel tradisjon (Hadith) om hva Profeten skal ha sagt, selv om det ikke er med i Koranen. Det blir gitt flere versjoner av profetens utsagn. En versjon er slik: «Timen (oppstandelsen, anm.) vil aldri komme før muslimene kjemper mot jødene. Muslimer vil gjøre ende på dem. Jødene vil gjemme seg bak steiner og trær som skal si: «O muslim, Guds tjener! Der er jøder bak meg, kom og drep dem.»

Wafiq Al-Qassar, Libanon
Merkelig nok har jødene, som sier at de er ofre for grusomheten fra nazistene, selv overgått nazistene i sine massakrer og brutale handlinger mot araberne i Palestina.

Professor Wafiq Al-Qassar var libanesisk medlem av akademiet. Utdrag: «De ulike former for forfølgelse som jødene ble utsatt for i noen land i Øst-Europa og i Nazi-Tyskland, skyldtes hemmelige bevegelser ledet av jødiske stormenn mot etablerte myndigheter og styringsformer; det skyldtes også deres dominering ved finansiell makt og listige metoder av de sosiale klassene i de land hvor de bodde og ved at de holdt fast ved religiøs rasisme . . . Merkelig nok har jødene som sier at de er ofre for grusomheten fra nazistene selv overgått nazistene i sine massakrer og brutale handlinger mot araberne i Palestina.» – Vi merker oss altså at den lærde professor gir jødene selv skylda for Hitler. Samtidig sier han at palestina-araberne, som har hatt en befolkningsvekst nesten uten sidestykke i verdenshistorien, er blitt drept i større stil enn jødene, som ble redusert med en tredel på 4-5 år!

Abdullah Ghoshah, Jordan
Krigens hus er det området som ikke er underlagt Islams lover.
Muslimene har rett til å bryte pakten med sine fiender hvis de føler den ubehagelig forat ikke fiendene skal bedra dem.
Løgner er synd unntatt hvis de blir sagt for å bedre velferden for en muslim eller for å redde ham fra ulykke.

Sjeik Abdullah Ghoshah var høyesterettsdommer i Jordan. Tittelen på hans foredrag var «Jihad er måten å vinne seier på».

Noen glimt fra hans foredrag, som sier noe om mange muslimers holdninger også til ikke-jødiske «vantro»: «Ordet ‘jihad’ betyr å gjøre enhver anstrengelse. Det betyr også å streve hardt til du føler deg helt utslitt . . . Jihad er et islamsk ord som andre nasjoner bruker i betydningen ‘krig’ . . .

II. Krig er grunnlaget for forholdet mellom muslimene og deres motstandere hvis det ikke er forsvarlige grunner for fred slik som å godta Islam eller å ha gjort en avtale med dem om å holde fred.

III. Islams hus (the abode of Islam) er det området som er underlagt Islams regler, og som garanterer sikkerheten til sine innbyggere, enten de er muslimer eller bokens folk (kristne og jøder, han snakker her om «dhimmier», anm.).

Krigens hus (the abode of war) er det området som ikke er underlagt Islams lover, og innbyggerne der er ikke så sikre som muslimer. ….
Muslimene har rett til å bryte pakten med sine fiender hvis de føler den ubehagelig forat ikke fiendene skal bedra dem. …

Løgner er synd unntatt hvis de blir sagt for å bedre velferden for en muslim eller for å redde ham fra ulykke.» – Dette er noe av bakgrunnen for at mange israelere ikke er altfor villige til å satse altfor mye på bare ord fra arabisk hold, selv om politikere fra vestlige land står i kø og sier at Israel skal godta tåketale fra PLO og andre hold, med såkalt «implisitt anerkjennelse».

Så forlater vi muslimkonferansen, og skal gi et ganske lite utdrag av den talen som ble holdt i Cairo radio 25/4-72 til minne om profeten Muhammeds fødselsdag.
(Denne talen er også gjengitt i den samme boka, som er utgitt i 1976. Den har sitater fram til 1975, alle av samme type. Denslags tale fortsetter fremdeles.) Så over til fødselsdagstalen:

«.. Vi tror, slik Allah sier, at vi (muslimer, anm.) er en nasjon utvalgt over alle nasjoner. … Jerusalem er .. eiendommen til den muslimske nasjon … Vi skal ta den tilbake ved Guds hjelp fra dem som omtales slik i Koranen: «Det er skrevet om dem (jødene, anm.) at de skal bli nedverdiget og gjort elendige. … De er en nasjon av løgnere og forrædere, folk som klekker ut sammensvergelser, et folk født til forræderske gjerninger. .. vi skal ikke forhandle med Israel, uansett omstendighetene, og vi skal ikke kjøpslå med dem om en eneste av det palestinske folkets rettigheter. …. vi skal overvinne israelsk arroganse og raseri, slik at de skal vende tilbake og være som Koranen sa om dem: «fordømt til ydmykelser og elendighet». …. Vi skal sende dem tilbake til deres tidligere status.»


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart