Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

NTBs tilsvar bare forsterker MIFFs klage til Pressens Faglige Utvalg

Conrad Myrland er daglig leder og ansvarlig redaktør i Med Israel for fred. (Foto: MIFF)
Conrad Myrland er daglig leder og ansvarlig redaktør i Med Israel for fred. (Foto: MIFF)
Et nyhetsbyrå som «etterstreber en balansert og faktabasert journalistikk» må unngå å bruke uttrykket «konflikten i Midtøsten», skriver MIFF til PFU.

13. januar klaget MIFF en NTB-artikkel inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU). Les hele klagen her.

NTB har sendt et tilsvar til PFU, og MIFF har gitt en replikk til dette tilsvaret. Begge følger under i sin helhet.

MIFFs skriver blant annet: «Vi understreker at alle kildene som NTB viser til i sitt tilsvar, har et betydelig tilfang av informasjon som formidler israelske perspektiver, men at disse er blitt systematisk ryddet bort fra den innklagede artikkelen fra 10. januar. NTB har brutt god presseskikk ved å unngå bredde og relevans i valg av kilder. Således forsterker NTBs tilsvar MIFFs klage.»

Vedr. MIFFs klage mot NTB – saks-id 9270 – NTBs tilsvar

Vi viser til klage fra Med Israel for fred mot NTB, datert 13. januar 2021, basert på innholdet i artikkelen “Palestinerne må se langt etter koronavaksine” (sendt 10. januar 2021 kl. 12.14).

Vi vil i dette tilsvaret svare på det som gjelder klagens referanse til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, 4.13 og 4.14 / 4.15. For øvrig viser vi til sekretariatets beslutning om ikke å vurdere klagens punkt 3.3 og 1.4.

Påstand fra MIFF om brudd på VVP 3.2 og 4.13

I vår sak skriver vi blant annet:

“Den israelske regjeringen har lovet å vaksinere alle landets innbyggere over 16 år innen utgangen av mars.Tilbudet gjelder imidlertid ikke de rundt 5 millioner palestinerne som lever under israelsk okkupasjon på Vestbredden og Gazastripen.”

MIFF hevder at dette er et brudd på VVP 3.2 og viser til Oslo-avtalen om ansvarsforhold innen ulike samfunnsområder. MIFF hevder blant annet:

“Israel har ikke jurisdiksjon til å innføre sitt helsesystem i de palestinske befolkningsområdene. Dersom Israel skulle begynt med vaksinering i Gaza og Vestbredden ville også det blitt møtt med fordømmelse.Israel har gått langt utenfor sine legale forpliktelser, inkludert å holde kurs for medisinske team og labo-ratorieteknikere og donert testutstyr for korona, respiratorer m.m.”

MIFF viser også til uttalelser fra de palestinske myndighetene (i begynnelsen av januar) om at palestinerne vil få vaksiner innen to måneder og at selvstyremyndighetene skal koordinere dette med Verdens helseorganisasjon.

En rekke medier, internasjonale organisasjoner og ledere har ved flere anledninger satt det israelske vaksineprogrammet opp mot det faktum at palestinerne ikke er omfattet. Flere har problematisert dette og bedt om at Israel – uavhengig av sine forpliktelser i henhold til Oslo-avtalen – sikrer palestinerne vaksinedoser.

Dette skriver FNs høykommissær for flyktninger 14. januar:

“However, Israel has not ensured that Palestinians under occupation in the West Bank and Gaza will have any near-future access to the available vaccines. The COVID-19 pandemic has been ravaging the West Bank and Gaza in recent months, and has fractured an already badly under-resourced Palestinian health care system. We are particularly concerned about the deteriorating health situation in Gaza, which suffers from a 13-year-old blockade, serious water and electricity shortages, and endemic poverty and unemployment.”

Hele uttalelsen kan leses her: Israel/OPT: UN experts call on Israel to ensure equal access to COVID-19 vaccines for Palestinians

3. januar hadde The Guardian en sak med tilnærmet samme vinkel som NTB-saken en uke senere. I denne saken kommer det fram at palestinere etterspør vaksine fra Israel.

“Israel is celebrating an impressive, record-setting vaccination drive, having given initial jabs of coronavirus shots to more than a 10th of the population. But Palestinians in the Israeli-occupied West Bank and Gaza can only watch and wait.”

Hele saken kan leses her: Palestinians excluded from Israeli Covid vaccine rollout as jabs go to settlers

Independent belyste saken på følgende måte 8.1.21:

Israel rebuffs WHO vaccine request for Palestinian medics74.html

I denne saken kommer det fram at palestinske myndigheter, så vel som WHO, har bedt Israel om å inkludere palestinerne i okkuperte områder slik at først og fremst helsearbeidere kan bli vaksinert.

Også amerikanske og  israelske medier problematiserer vaksinesituasjonen for palestinerne:

 Israel’s Vaccine Success Unleashes a Debate on Palestinian Inequities (New York Times, 4.2.2021)

Israel, Palestinians and COVID-19 Vaccine: What to Know | (Time Magazine 15.1.2021)

Palestinian Authority expects first vaccines in March, accuses Israel of ‘ignoring its duties’ (Haaretz, 10.1.21)

Flere internasjonale ledere har også pekt på Israels plikt – moralsk eller lovmessig – til å sørge for vaksine til palestinerne.

– Jeg syns Israel burde hatt kontakt med den palestinske selvstyremyndigheten og blitt enige om en fordeling som også ga palestinere vaksine, sier Solberg til NTB. (NTB-sak 10.1.2021)

MIFF skriver til slutt i dette avsnittet at :

Ved å inkludere feilaktige opplysninger og utelate viktige opplysninger har NTB gitt et  feilaktig bilde av situasjonen.

Vi bestrider denne påstanden. Situasjonen for palestinerne i vaksinespørsmålet var godt kjent og dokumentert før vi skrev vår sak. Vår sak er basert på etablerte fakta, der vi senere i artikkelen gjør kritikken fra Amnesty til et hovedpoeng. Israel har ikke bestridt at vaksineprogrammet, slik det så ut i januar 2021, ikke omfattet palestinerne. MIFF anklager NTB for å viderebringe “falske nyheter” fra den palestinske selvstyremyndigheten. I vår dokumentasjon har vi vist at det var legitimt å belyse dette spørsmålet. Det er etter vårt syn ikke grunnlag for å hevde at vi har videreformidlet falske nyheter.

Vi mener derfor at NTB ikke har brutt god presseskikk verken på VVP 3.2 eller 4.13.

MIFFs påstand om brudd på 4.14 / 4.15

MIFF skriver:

“NTB lar Amnestys generalsekretær komme med en serie sterke beskyldninger mot Israel. Israelske talspersoner får ikke samtidig imøtegåelse, og det gis ingen opplysninger om at adgang til tilsvar er gitt.”

NTB etterstreber en balansert og faktabasert journalistikk. Vi anser det som vår oppgave å drive journalistikk som retter et kritisk søkelys mot sentrale samfunnsaktører, herunder store organisasjoner og nasjonale og internasjonale myndigheter. Amnestys kritikk mot Israel i den innklagede NTB-artikkelen hører naturlig med i et slikt bilde.

Likeledes er vi opptatt av et bredt kildetilfang der flere sider av en sak blir belyst.

NTB omtaler ofte kritikk om eget og andre lands myndigheter. Mye av dette må anses å være en del av en løpende debatt om en sak eller et sakskompleks, der ulike aktører over tid får presentert sitt syn. Skillet mellom hva som må anses å være løpende debatt og hva som krever samtidig imøtegåelse eller tilsvar, er ikke alltid helt klart.

Vi imøteser derfor en debatt i Pressens Faglige Utvalg om terskelen for når samtidig imøtegåelse / tilsvar skal innhentes satt opp mot påstander / anklager som framsettes på den måten som er gjort i denne saken. Vi ser dermed helt konkret fram til hvordan utvalget vurderer de konkrete uttalelsene fra John Peder Egenæs i Amnesty Norge.

Her kan det være grunn til å opplyse at Egenæs’ uttalelser tar utgangspunkt i den fjerde Genève-konvensjonen og kapittelet om hvilke forpliktelser som påhviler “okkuperende makter”, herunder altså Israel overfor palestinerne på Vestbredden og Gaza. Beskrivelsen av Amnestys syn på saken er “standardisert” gjennom Amnesty International og gjengitt i en rekke medier internasjonalt.

Til slutt ber vi PFU om å se bort fra MIFFs påstander om at NTB har drevet vedvarende skjev dekning av konflikten i Midtøsten.

Oslo, 5.2.21

Mads Yngve Storvik

Sjefredaktør, NTB

MIFFs replikk til NTBs tilsvar

VVP 3.2 og 4.13

1. NTB henviser med lenke til en uttalelse som de hevder kom fra FNs høykommissær for flyktninger 14. januar.

 • NTB omtaler feilaktig denne kilden som FNs høykommissær for flyktninger. NTB har lenket til en side hos FNs høykommissær for menneskerettigheter, og uttalelsen kommer fra to av «spesialrapportørene» til menneskerettighetsrådet. Disse kan ha politisk interesse av å sverte Israel, noe FNs menneskerettighetsråd er blitt internasjonalt kritisert for. Som for eksempel her, fra Danmarks daværende utenriksminister i 2019:
 • De to spesialrapportørene «ber palestinske selvstyremyndigheter og de facto-administrasjonen i Gaza om å samarbeide med Israel». Dette bekrefter et hovedpunkt i vår klage, nemlig at verken palestinske selvstyremyndigheter eller Hamas har søkt eller ønsket samarbeid med Israel om vaksinering. Likevel gjorde NTB seg til ensidig mikrofonstativ for dem som brukte saken til å demonisere Israel ved å kritisere Israel for ikke å samarbeide.
 • Denne saken kom fire dager etter den innklagede NTB-artikkelen (10. januar).

2. NTB hevder at det kommer fram av Guardian-artikkelen fra 3. januar (som MIFF også viser til i vår klage) «at palestinerne etterspør vaksine fra Israel».

 • Dette er feil. Sitatet NTB bruker bekrefter ikke dette, og det er ingenting i Guardian-artikkelen som indikerer at palestinske myndigheter eller Hamas-myndighetene i Gaza har tatt kontakt med Israel for å få vaksine. Tvert imot skriver Guardian at PA jobber, separat fra Israel med å skaffe vaksiner gjennom andre ordninger.

3. NTB viser til en sak i The Independent.

 • NTB tar ikke med i tilsvaret til PFU dette fra saken i The Independent: «Den israelske regjering har sagt at de ikke kjenner til noen henvendelse verken formelt eller uformelt om saken.»
 • The Independent forteller sine lesere at Israel gir vaksine til palestinere i Øst-Jerusalem, noe NTB ikke nevner.
 • The Independent tar med at Israels helseminister torsdag 7. januar sa at Israel «vil vurdere å tilby overskudd av vaksinedoser til palestinske myndigheter på et senere tidspunkt». Dette blir heller ikke tatt med av NTB.
 • WHOs representant til palestinerne sier til The Independent at de er i samtaler med israelske myndigheter «for å sikre en smidig levering og distribusjon av vaksinene når de ankommer» [vaksinen som PA har bestilt på egen hånd]. Dette utelates av NTB.

3. NTB viser til en artikkel i New York Times, som kom 3 uker etter den innklagede artikkelen.

 • Denne saken nevner at palestinerne «tok ansvar for helsetjenester for sin befolkning da de undertegnet Oslo-avtalene på 1990-tallet». Dette utelates av NTB og bekrefter MIFFs klage.

4. NTB viser til en artikkel i Time Magazine, som kom 5 dager etter den innklagede artikkelen.

 • Denne saken nevner at palestinske (eller arabiske) statsborgere i Israel og palestinere i Øst-Jerusalem blir vaksinert. Dette nevnes ikke av NTB.
 • Denne saken inneholder et sitat av en israelsk talsmann gitt til Al Jazeera 13. januar: «Det er viktig å nevne at Israel ikke har avvist noen henvendelse for medisinsk assistanse som har kommet til vår dørterskel.» Dette nevnes ikke av NTB.

5. NTB viser til en Ha’aretz-sak fra 10. januar.

 • Ha’aretz skriver: «Israelske tjenestepersoner sier de kan dele vaksiner med palestinerne når Israels egne behov er dekket.» NTB utelater dette.

6. NTB viser til Erna Solbergs uttalelse. Vi gjentar hva vi skrev i vår klage: Dersom NTB hadde opplyst til statsministeren at Oslo-avtalen gir PA ansvaret for palestinernes helsetjenester, og at PA åpent har erklært at de selv ønsker å sørge for vaksiner uavhengig av Israel, tviler vi på at statsministeren hadde gitt en slik uttalelse. Det kan virke som statsministeren ble lurt av NTB til å avgi en uttalelse som senere kunne brukes i kampanjen mot Israel, bl.a. av Charlo Halvorsen for Kringkastingsrådet.

Vi understreker at alle kildene som NTB viser til i sitt tilsvar, har et betydelig tilfang av informasjon som formidler israelske perspektiver, men at disse er blitt systematisk ryddet bort fra den innklagede artikkelen fra 10. januar. NTB har brutt god presseskikk ved å unngå bredde og relevans i valg av kilder.

Således forsterker NTBs tilsvar MIFFs klage.

4.14 og 4.15

MIFFs klage også på dette punktet forsterkes av NTBs tilsvar. Som vi har vist ovenfor, lykkes de andre medieaktørene med å gi en serie saksopplysninger som tegner et annet bilde enn NTBs to saker 10. januar.

I stedet for å få fram israelske perspektiver (som var lett tilgjengelig for NTB ved publiseringsdato) og et mer fullstendig situasjonsbilde, utelater NTB konsekvent å gi israelske talspersoner tilsvarsrett, presenterer et ensidig situasjonsbilde for statsministeren og blåser opp hennes forsiktige uttalelse som en ensidig kritikk mot Israel.

Å gjengi noen israelske perspektiver, eller få svar fra israelske talspersoner, er ikke vanskelig. Det var viljen det stod på hos NTB.

For å forstå hvor viktig betydningen av tilsvar er her, og hvorfor dette er «sterke beskyldninger», er det viktig for PFU å kjenne det historiske bakteppet. Det jødiske folket har i århundrer vært forfulgt blant annet på bakgrunn av antisemittiske konspirasjonsteorier om at jødene sprer sykdommer,  død og lidelse blant ikke-jøder. Staten Israel er ikke det samme som jødene, men dobbeltstandard eller demonisering av Israel kan være et eksempel på jødehat, ifølge IHRA-definisjonen av antisemittisme (gjengitt i regjeringens nye Handlingsplan mot antisemittisme). Nordmenn lar, mer enn andre europeere, sin holdning til jøder bli påvirket av handlinger gjennomført av staten Israel, viste en ADL-måling fra 2012.

Hva kan da bli resultatet dersom NTB skaper et falskt inntrykk av at Israel nekter palestinerne vaksine, samtidig som de utelater at

 1. palestinske myndigheter har ansvaret, og ikke har tatt kontakt med Israel
 2. palestinske myndigheter har gjort avtaler om vaksine fra andre leverandører
 3. Israel har signalisert vilje til samarbeid om vaksiner?

Resultatet ble bl.a. den antisemittiske tiraden til NRKs programleder Shaun Henrik Matheson 2. februar 2021. Det er en sammenheng mellom NTBs og NRKs måtte å dekke denne saken på og Mathesons uttalelser. Vi henviser til saken: Hvordan Shaun ble et offer for NRKs siling av informasjon. Dersom NRK-programlederens informasjonstilgang trigger slike antisemittiske holdninger som kom til uttrykk, hva trigges da hos andre NTB- og NRK-lesere som ikke har like høy utdannelse og jobber for en bedrift med tilsvarende utbygd etisk rammeverk som Matheson?

Avslutningsvis viser vi til at NTBs sjefredaktør bruker uttrykket «konflikten i Midtøsten». Det er mange store konflikter i Midtøsten, men NTBs overfokus og skjeve dekning av konflikter som involverer Israel har skapt et inntrykk av at det bare er én konflikt. Et nyhetsbyrå som «etterstreber en balansert og faktabasert journalistikk» må unngå å bruke dette uttrykket.

NTBs feil og selektive gjengivelse av kildene de viser til i sitt tilsvar, understreker den uprofesjonelle måten NTB har jobbet mot Israel i mange år.

Med vennlig hilsen,

Conrad Myrland
Daglig leder Med Israel for fred (MIFF)

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

 1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
 2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
 3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
 4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart