Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

MIFFs første styreleder Jan Benjamin Rødner. (Foto: Bjarte Bjellås)
Jan Benjamin Rødner, styremedlem i Med Israel for fred. (Foto: Bjarte Bjellås)

MIFF har levert politianmeldelse på Palestinakomiteens ulovlige aksjoner

Advokat Jan Benjamin Rødner leverte anmeldelsen til politiet onsdag kveld.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

På vegne av MIFF leverte advokat Jan Benjamin Rødner følgende anmeldelse til politiet i Oslo onsdag 20. juni.

 

 

POLITIANMELDELSE

Jeg representerer Med Israel For Fred (MIFF), org.nr. 970 550 232. Organisasjonen har nær 11.000 medlemmer fordelt over hele landet.

 

DE ULOVLIGE HANDLINGENE

MIFF er blitt kjent med at Palestinakomiteen i Norge, org.nr. 984 688 172, gjennom sitt boikottutvalg og lokalforeninger vil gjennomføre, eventuelt allerede har gjennomført, aksjoner mot israelske matvarer i norske dagligvarebutikker. Jeg legger frem som

Bevis:   Artikkel lastet ned fra Palestinakomiteens nettsider

Palestinakomiteen opplyser at de vil gå inn i butikker og merke varer med klistremerker på et synlig sted – på prisetikettene eller på vareeskene. De vil også dele ut løpesedler. Videre vil de overlevere brev til butikkledelsen.

Den endelige hensikten med denne aksjonen er utslettelsen av staten Israel. Dette forsøkes holdt skjult, men fremkommer klart av at målet bl.a. er at alle såkalte palestinske flyktninger skal ha rett til å flytte inn i Israel. Det fremkommer bl.a. av Nyhetsbrev fra AKULBI (underbruk av Palestinakomiteen) sommeren 2015 : “Det viktigste er å få oppfylt kravene bak boikotten; at okkupasjonen avsluttes, demokratiske rettigheter for alle palestinere og at flyktningene får rett til å vende tilbake.” Det fremgår også av Palestinakomiteens emblem som viser Palestina uten Israel. Jeg har ikke fått lastet ned emblemet, men det fremkommer i øvre venstre hjørne på deres hjemmeside http://palestinakomiteen.no/

 

STRAFFELOVEN OG BOIKOTTLOVEN

En slik aksjon kan utarte til voldelige forhold, støy og skadeverk mv og vil være trakasserende og utilbørlig overfor en part som driver lovlig virksomhet og aksjonen er basert på usanne og/eller misvisende opplysninger.

En slik aksjon vil være i strid med så vel straffeloven som andre lover:

 

  • 136 i Straffeloven. Den, som bevirker, at der finder Opløb Sted i Hensigt at øve Vold mod Person eller Gods eller at true dermed, eller som medvirker til Istandbringelsen af saadant Opløb, eller som ved et Opløb, under hvilket ovennævnte Hensigt lægges for Dagen, optræder som Leder eller Fører, straffes med Fængsel indtil 3 Aar.
  • 291 i Straffeloven. For skadeverk straffes den som rettstridig ødelegger, skader, gjør ubrukelig eller forspiller en gjenstand som helt eller delvis tilhører en annen.
  • 350 i Straffeloven. Den som ved slagsmål, støy eller annen utilbørlig atferd forstyrrer a) den alminnelige fred og orden, b) den lovlige ferdsel, d) omgivelsene på et sted hvor han uberettiget forblir tross pålegg om å fjerne seg, straffes med bøter eller fengsel inntil to måneder.
  • Lov om boikott § 1. Med boikott mener denne lov en oppfordring, avtale eller liknende tiltak som for å tvinge, skade eller straffe noen tar sikte på å hindre eller vanskeliggjøre en persons eller virksomhets økonomiske samkvem med andre.
  • Lov om boikott § 2. Boikott er rettsstridig: a) når den har et rettsstridig formål eller ikke kan nå sitt mål uten å føre til et rettsbrudd; b) når den blir foretatt eller holdt vedlike ved rettsstridige midler eller på en unødig opphissende eller krenkende måte eller ved usanne eller misvisende opplysninger: c) når den vil skade vesentlige samfunnsinteresser eller virke utilbørlig, eller når det ikke er noe rimelig forhold mellom den interesse som skal fremmes ved boikotten og den skade som den vil føre med seg; d) når den blir foretatt uten at den som boikotten er rettet mot har fått rimelig varsel, eller uten at det på forhånd overfor ham og dem som en boikottoppfordring er rettet til, er gjort fyllestgjørende rede for grunnen til boikotten.

 

GJERNINGSPERSONER

Det er en rekke personer som fremstår som gjerningspersoner, enten direkte eller som medskyldige bakmenn:

Alle styremedlemmer i Palestinakomiteen i Norge som står bak organiseringen av det hele. Styrets leder: Kathrine Jensen, Styremedlem: Line Snekvik, Helga Hvidsten, Jonas Skullerud Iversen, Ada Castracane, Marie Borgen, Øystein Grønning, Andrea Tveeikrem Strømskag, Baard Bernhard Thorkildssen.

Alle medlemmer av Palestinakomiteens boikottutvalg, hvorav Kristine Martinsen og Berit Aaker er konkret nevnt i ovennevnte artikkel i forbindelse med aksjon mot Meny Ringnes Park, Sannergt.6 C, 0555 Oslo. Hvem dette utvalget ellers består av er ikke kjent for MIFF og fremkommer ikke på utvalgets hjemmesider.

Styret i Palestinakomiteens lokallag i Tromsø, org.nr. 894 944 862. Det opplyses i artikkelen at dette laget har vært aktivt i saken. Styret består av Styrets leder: Britt Helene Ås, Nestleder: Knut Arnulf Borud, Styremedlem: Hilde Kristin Bernhardsen, Maria Thorseth Eriksen, Anneli Stiberg, Thomas Bakkeli Birkeland, Marie Hella Lindberg.

 

DYSTRE UTSIKTER

Palestinakomiteen har i flere år drevet et utilbørlig press mot norske kunstnere og kulturinstitusjoner. På den måten sørger de for at Israel konsekvent blir fokusert på under en sterkt negativ synsvinkel. Positive opplysninger om Israel som kan gi et mere nyansert syn på Israel blir systematisk søkt holdt borte fra den norske offentligheten. Det ser ut til at de nu forsøker å trappe opp sine aksjoner. Når vi vet at slike aksjoner er ment å stigmatisere Israel med det endelige mål å utslette landet er dette i seg selv meget bekymringsfullt.

Videre vet vi at den slags agitasjon fører til negative holdninger, ikke bare mot Israel, men mot jøder generelt, også mot norske jøder. Det siste eksemplet på den slags er rapperen Kaveh Kholardi som ropte ut fra scenen «Føkk jøder» under et familiearrangement i Oslo. Dette er ikke tilfeldig, men bare enda et eksempel på at anti-semittisme sprer seg, oppildnet av de grovt usanne anti-israelske kampanjene som bedrives bl.a. av Palestinakomiteen.

Det er derfor viktig at det blir tatt fatt i slikt, især når det fremkommer som handlinger i strid med norsk lov.

Jeg imøteser gjerne Deres meddelelse om hva De vil foreta dem i saken for å forhindre slike lovbrudd.

  

ADVOKATFIRMAET RØDNER 

Jan Benj. Rødner

Advokat

 

 

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart