Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Israel i de politiske programmene 2009-2013

Hva sier de politiske partiene i sine programmer om Israel og Midtøsten? Her har MIFF samlet de mest aktuelle utdrag fra programmene for stortingsperioden 2009-2013.

Oversikten inkluderer også sitater fra partiprogrammer til flere partier som ikke var representert på Stortinget i perioden 2005-2009.


I stortingsperioden 2005-2009 var ingen av Aps representanter medlem av Israels venner på Stortinget.

Arbeiderpartiet nevner ikke Israel
Arbeiderpartiets program for neste stortingsperiode ser ikke ut til å nevne Israel eller palestinerne med et ord, men tar til orde for å gjøre Midtøsten til en atomvåpenfri sone.

«Arbeiderpartiet vil:
(…)
– ha flere atomvåpenfrie soner, særlig i områder med fare for spredning, som Midtøsten og den koreanske halvøy.»
(Arbeiderpartiets program 2009-2013, side 56)

 


Demokratene vil flytte ambassaden
«Demokratene vil arbeide for å sikre Israel sikre grenser, og flytte den norske ambassaden til landets hovedstad, Jerusalem.»
(Partiprogram, utenrikspolitikk og u-hjelp)

 


Det liberale folkeparti
«Norges viktigste allierte er USA, England, Israel og de nordiske land, samt de nye østeuropeiske demokratiene».
(Stortingsprogram 2009, 20.1 Sikkerhetspolitikk)

«FN tiltar seg myndighet til å definere hvilke kriger og konflikter som er legitime basert på rene flertallsavgjørelser i Sikkerhetsrådet. Slike avgjørelser vil i FN ikke bli basert på noen moralsk bedømmelse av de stridende parters legitimitet, og FN tar da regelmessig side med den aggressive og usiviliserte part. Spesielt gjelder dette den såkalte Midt-Østen-konflikten, som i dag primært står mellom det vestlige, demokratiske Israel og aggressive terroristorganisasjoner som Hamas og Hizbolla.»
(Stortingsprogram 2009, 20.5 FN)

 


I stortingsperioden 2005-2009 var 1 av Høyres 23 representanter medlem av Israels venner på Stortinget.

Høyre nevner ikke Israel
Høyre ser ikke ut til å omtale sin Midtøsten-politikk noe sted i Stortingsvalgprogram 2009-2013. Et søk på stikkord som Israel, Palestina og Midtøsten gir ingen resultater.I stortingsperioden 2005-2009 var 16 av Frps 38 representanter medlem av Israels venner på Stortinget.

Fremkrittspartiet støtter det jødiske folks rett til et nasjonalt hjemland
Frp erklærer støtte til det jødiske folkets rett et nasjonalt hjemland i Israel og statens rett til å beskytte sine innbyggere. Utover dette nevner ikke partiet hvordan konflikten med Israels naboer kan eller bør løses.

«Fremskrittspartiet mener det er viktig å bygge allianser med likesinnede land og støtte opp om demokratiske staters rett til å forsvare seg mot terrorisme og trusler fra naboland. Vi støtter det jødiske folks rett til et nasjonalt hjemland i Israel. Staten Israel erkjennes som en suveren og demokratisk stat med rett til å beskytte sine innbyggere mot eksterne, eksistensielle trusler.»
(Fra Frps Handlingsprogram 2009-2013, avsnittet «Norge og verden»)

«Fremskrittspartiet vil at Norge viser sin støtte til demokratiske stater som er utsatt for internasjonal terrorisme eller trusler fra andre land. Dette gjelder for eksempel land som USA, Israel og Taiwan.»
(Fra Frps Handlingsprogram 2009-2013, avsnittet «Utviklingspolitikk»)I stortingsperioden 2005-2009 var 10 av Krfs 11 representanter medlem av Israels venner på Stortinget.

Kristelig Folkeparti vil sikre Israel rett til å leve i fred innenfor trygge grenser
Krf vil at Norge skal være en pådriver for å sikre Israels eksistens innen trygge grenser og palestinernes rett til selvstyre på eget territorium.

«Konflikten i Midt-Østen er en av de store utfordringene for en fredelig verden. KrF vil arbeide for at Israel skal sikres rett til å leve i fred innenfor trygge og internasjonalt anerkjente grenser og anerkjenner palestinernes rett til selvstyre på eget territorium. Det internasjonale samfunnets og Norges bidrag til å løse denne konflikten må bygge på en helhetlig forståelse av situasjonen. Terroren må bekjempes og kan ikke anerkjennes som virkemiddel. Støtte til terror fra utenforstående krefter, som for eksempel Iran og Syria, må motvirkes. Forslag om handelsboikott og lignende av Israel bidrar ikke til å skape grobunn for fred. KrF vil arbeide for at demokratiske verdier som tros- og ytringsfrihet for alle borgere skal være en premiss for forhandlinger og løsninger på konflikten.

Norge må være en pådriver både praktisk og økonomisk for at konflikten mellom Israel og palestinerne løses ved dialog og forutsetter at begge parter er villig til å inngå kompromisser.

Menneskerettigheter må være grunnleggende i arbeidet med konflikten mellom Israel og palestinerne. Alle mennesker i Midt-Østen har samme grunnleggende verdi og rettigheter.

Norge må også arbeide aktivt for at de arabiske nabolandene til Israel tar sin del av ansvaret for å få en løsning på konflikten, blant annet ved å integrere de palestinske flyktningene som oppholder seg i disse landene på en bedre måte enn i dag. Israel må også ta sin del av ansvaret for at deres egne krav til sikkerhet ikke går ut over palestinerne i Israel, på Gaza, og på Vestbredden sine rettigheter til
et verdig liv.

Kurderne har som gruppe måttet tåle svært mye undertrykkelse i hele Midtøsten. KrF støtter kurdernes rett til ivaretakelse av kulturelle rettigheter, demokrati og indre selvstyre i Tyrkia, Iran, Syria og Irak.
Det påligger disse statene å sikre kurdernes rettigheter.

KrF vil:
– at Norge skal være en pådriver for en fredelig løsning i Midt-Østen som sikrer Israels eksistens innen trygge grenser og som anerkjenner palestinernes rett til selvstyre på eget territorium.
– at Norge styrker forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, kulturutveksling og turisme med Israel og de palestinske områdene.
– arbeide for at den norske ambassaden i Israel kan flyttes til Jerusalem.
– at det må etterstrebes en løsning som også sikrer de kristne innbyggerne rettssikkerhet og kristne pilegrimers adgang til de hellige stedene.
(Fra Krfs Politiske program 2009-2013, side 44)Kristent Samlingsparti var ikke representert på Stortinget i perioden 2005-2009.

Kristent Samlingsparti vil vurdere Israel ut fra Bibelens syn og profetiene
KSP mener Norge må støtte staten Israel i dens kamp for å overleve.

«Situasjonen i Midtøsten, og særlig i Israel, har utviklet seg til det verre, og faktisk fått globale ringvirkninger. Forholdet Israel må derfor vurderes både ut fra Bibelens syn og profetiene, samt ut fra områdets og situasjonens vidtgående politiske betydning.

Vi innser at det jødiske folk har en klar rett til Det Hellige Land. Denne rett har tre fundamenter.
Den første er en erkjennelse av at Bibelens landløfte fortsatt gjelder.
Det annet er urbefolkningsretten.
Det tredje er det folkerettslige grunnlag som er skapt gjennom Balfour-erklæringen fra Nasjonenes Forbund i 1922 og FN -vedtaket fra l947 vedrørende deling av det såkalte «palestinske» område.

Kristent Samlingsparti mener at vårt land må respektere disse rettigheter – og at vi derfor må støtte staten Israel i dens kamp for å overleve.

Det er særlig viktig at Norge gjennom sin utenrikspolitikk, særlig overfor FN, bidrar til å få slutt på den uhyggelige terror Israel er utsatt for. Vi går inn for at Norge slutter seg til de krefter som setter som ufravikelig vilkår for nye fredsforhandlinger at de palestinske myndigheter foretar en fullstendig avvikling av sin terrorvirksomhet.»
(KSPs partiprogram)

 Partiet Rødt var ikke representert på Stortinget i perioden 2005-2009.

Rødt anklager Israel for etnisk rensing av Palestina
Rødt arbeider for å fremme norske tiltak «mot den israelske statens okkupasjon og etniske rensing av Palestina».

«Dessverre betydde ikke dette at den økonomiske dominansen forsvant, den tok bare nye former. Nasjonale opprør er likevel nødvendige og rettferdige. Det er en sentral oppgave for Rødt å vise solidaritet med fattige, utbytta folks kamp for rettferdighet og frigjøring, enten det er i Palestina eller Chiapas, i Irak eller Kurdistan. Rødt anerkjenner nasjonenes rett til selvbestemmelse. Retten til sivil og militær motstand mot okkupasjon og undertrykking er en grunnfesta rett for alle verdens folk.
I mange land fører ulike faktorer, ikke minst knallhard undertrykking av all politisk opposisjon, til at motstandsbevegelsene tar religiøs form. Framveksten av politisk islam i Midtøsten er et eksempel på dette, på samme måte som frigjøringsteologene i Latin-Amerika. For Rødt er det viktig å erkjenne at slike bevegelser oppstår som en del av rettferdig kamp mot undertrykking, og derfor fortjener solidaritet. Samtidig skal vi ikke ukritisk omfavne alle mulige politiske bevegelser som slåss mot imperialismen. Vi tar avstand fra overgrep mot sivile, innskrenking av demokratiske rettigheter og undertrykking uansett hvor i verden det skjer eller hvem som står bak.»
(Rødts Prinsipprogram, fra avsnittet «3.4 Imperalismen avler motstand»)

«Rødt arbeider for:
(…)
– å intensivere det norske solidaritetsarbeidet for palestinerne og å fremme norske tiltak mot den israelske statens okkupasjon og etniske rensing av Palestina.»
(Rødts Arbeidsprogram 2009-2013, fra kapittel 25: Internasjonal solidaritet)

 I stortingsperioden 2005-2009 var ingen av Sps representanter medlem av Israels venner på Stortinget.

Senterpartiet henviser til FN-resolusjoner
Sp går inn for en tostatsløsning og krever at Israel skal oppfylle FN-resolusjoner.

«20.12. Midtausten
Senterpartiet meiner at varig fred i Midtausten berre kan bli oppnådd gjennom ei to-statsløysing mellom Israel og Palestina og at FN-resolusjonen frå 1967 blir respektert. Ein fredsavtale må vareta dei palestinske flyktningane sine rettar og ei løysing må vere basert på FN sin resolusjon 194 og menneskerettsfråsegna til FN. FN-resolusjonane 242 frå 1967 og 338 frå 1973 slår klart fast at Israel må trekkje seg ut av områda dei okkuperte i 1967. Israel si ignorering av FN-vedtaka undergrev folkeretten og rolla til FN. Eit stabilt palestinsk samfunn føreset institusjonsbygging og utvikling av eit velfungerande statsapparat. Krava til forsvarleg forvalting av norske bistandsmidlar til dei palestinske områda okkupert av Israel må vere ein føresetnad for det høge bistandsnivået. Krava til palestinske styresmakter om å forhindre væpna angrep inn i Israel, nedkjempe korrupsjon og avslutte den interne krigføringa, må halde fram. Det internasjonale samfunnet må arbeide for ei stabilisering som underbyggjer evna til dei palestinske styresmaktene til å opptre som samfunnsbyggjar og ordensmakt. Krigføringa til Israel og blokaden mot Gaza fører til enorm liding for sivilbefolkninga og medverkar ytterlegare til å undergrave høvet for palestinarane til å løyse interne konfliktar. Senterpartiet støtta ikkje invasjonen av Irak og meiner at tilnærminga til Iran må basere seg på ønsket om ikkje- konflikt og stabilisering av tilhøvet mellom Midtausten og Vesten. Det er avgjerande for folket i Irak og for stabilitet i verda at krigen i Irak stansar. Senterpartiet vil:

– Krevje at Israel følgjer dei klare resolusjonane frå FN og avsluttar blokaden og krigføringa mot Gaza.

– Krevje at norske bistandsmidlar til dei palestinske områda kjem den palestinske befolkninga til gode på best mogeleg måte. Det betyr at NGO-ar framleis må få ein monaleg del av bistanden, sjølv om statsbygging er målsetjinga på sikt.

– Jobbe for at det blir gjeve bistand til sjølvstyrestyresmaktene i Palestina og for at Israel skal betale tilbake heilt midlar til Palestina

– Jobbe for at aktørane i regionen får – og tek – ei større rolle i å stabilisere situasjonen i Irak. Denne gjeld også Syria og Iran.
(Senterpartiets prinspp- og handlingsprogram 2009-2013, side 137)I stortingsperioden 2005-2009 var ingen av SVs representanter medlem av Israels venner på Stortinget.

Sosialistisk Venstreparti støtter flyktningenes rett til å vende tilbake
SV mener Israel må forhandle med palestinernes valgte representanter, uansett parti.

«SV arbeider for en rettferdig verdensorden der konflikter løses med fredelige midler og der alle land gis mulighet til å bestemme sin egen vei framover. Samtidig er det et akutt behov for et sterkt internasjonalt handlingsfellesskap, både på klimaområdet, i håndtering av internasjonale humanitære katastrofer som for eksempel i Kongo og i Palestina, og på andre områder. Som småstat er Norge avhengig av internasjonale spilleregler som forhindrer vilkårlig bruk av makt, og beskytter interessene til de svakeste. Små stater er også avhengige av at det finnes internasjonale organisasjoner som kan løse globale oppgaver.»
(SVs Arbeidsprogram for perioden 2009-2013, Side 27)

«SV støtter palestinernes kamp mot israelsk okkupasjon og påtvungent eksil, deres rett til en egen stat med Øst-Jerusalem som hovedstad og flyktingenes rett til å vende tilbake. SV vil legge press på Israel og være pådriver i kampen mot apartheidmuren på den okkuperte Vestbredden i henhold til uttalelsen til den internasjonale domstolen i Haag. Israel må forhandle med palestinernes valgte representanter, uansett parti. Manglende internasjonalt press på Israel er en vesentlig årsak til at Israel kan fortsette okkupasjonen. SV vil arbeide for internasjonale sanksjoner mot Israel, og mener det må vurderes både økonomiske sanksjoner og sanksjoner innen kultur, idrett og akademia. Det er vesentlig at disse har støtte blant palestinerne. SV vil arbeide for en internasjonal våpenboikott og våpenembargo mot Israel så lenge staten fortsetter sine angrep på den palestinske sivilbefolkningen.»
(SVs Arbeidsprogram for perioden 2009-2013, Side 29)

 I stortingsperioden 2005-2009 var ingen av Venstres representanter medlem av Israels venner på Stortinget.

Venstre nevner ikke Israel
Venstre ser ikke ut til å omtale sin Midtøsten-politikk noe sted i programmet. Et søk på stikkord som Israel, Palestina og Midtøsten gir ingen resultater.

 

 

 


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart