Bli en aktiv Israel-venn nå!

Bestill flyers som du kan dele ut for å gi familie, venner og naboer mer forståelse for Israel.

MIFF i brev til utenriksministeren: Minst 20 land har stanset støtten til UNRWA – Norge må gjøre det samme!

Utenriksminister Espen Barth Eide. (Foto: UN Mission of Norway/Pontus Höök)
UNRWA er ikke en del av løsningen for Gaza. Norge må fryse bistanden umiddelbart.

I dag har MIFF, sammen med The International Legal Forum, sendt følgende brev til utenriksminister Espen Barth Eide. En uoffisiell oversettelse til norsk er tilgjengelig under.

Dear Minister Eide,

We write to you to express our grave concern regarding Norway’s decision to continue funding the UNRWA, notwithstanding the overwhelming and irrefutable evidence connecting the UNRWA organization and staff, to the October 7th massacre perpetrated by Hamas.

This past week, new intelligence reports, as detailed in WSJ, NY Times and other major publications, have brought to light some of the extent to which UNRWA staff and employees were involved in carrying out, aiding and abetting, the mass atrocities of October 7th, in which Hamas massacred over 1,200 people and continue to hold at least 136 individuals, including children, women and elderly, hostage.

According to these reports:

 • At least 13 UNRWA employees were implicated in the Oct. 7 attacks. Seven of those employees infiltrated Israel during the attack, and four were involved in abducting Israelis.
 • 10% of UNRWA’s Gaza staff, some 1,200 employees, have direct links to Hamas or Palestinian Islamic Jihad terror groups.
 • UNRWA employees helped coordinate logistics for Oct 7, including procuring weapons.
 • UNRWA educational staff in Gaza cheered and celebrated the terrorist attacks in a Telegram group of 3000 members, sharing photos and video footage of the massacres and praying for the terrorists’ success and Israel’s destruction, while in the same conversation asking when their UNRWA salaries would be paid.
 • Some Israeli hostages released from Gaza have testified that they were held in captivity separately by UNRWA workers, sometimes in their homes.
 • UNRWA has repeatedly turned a blind eye, as Hamas has continued to use UNRWA facilities, including schools, for weapons storage and launching pads, or in the construction of terror tunnels, including some which may hold Israeli hostages captive.

In addition, it has been well established that UNRWA has a long history of promoting antisemitic material in textbooks and employing people connected to terror groups like Hamas, or which glorify Nazism. This has been documented in and condemned by the US Congress and EU Parliaments.

In response to these alarming allegations, which US Secretary of State Antony Blinken has called “highly, highly credible” and “deeply troubling”, at least 20 countries have suspended funding to UNRWA, including United States, Germany, UK, France, as well as your neighbors Sweden, Iceland and Finland.

Yet Norway, which is a top donor and gave almost USD $35 million in 2022, remains a lone voice, refusing to act in the face of overwhelming and indisputable evidence connecting UNRWA to the Hamas attacks of October 7th.

In your statement of January 28th, 2024, whilst noting your concerns over the “very serious allegations against some UNRWA staff”, you cautioned “We must distinguish between what individuals may have done and what UNRWA stands for.”

The fact of the matter is, that what UNRWA stands for today is Hamas! It is no longer debatable. Nor is it merely a ‘few rotten apples’. Rather, the entire organization is rotten to the core and has become a systematic incubator of hate, incitement and terror. While Norway had increased funding for UNRWA, Hamas-leaders has enriched themselves personally to become billionaires and invested heavily in tunnels and military preparations for the 7 October massacre. They would not have been able to do this without UNRWA.

That the people of Gaza need assistance is not in dispute, but UNRWA is part of the problem, not the solution. There are ample other vehicles and credible organizations through which aid can be provided, through organizations that are not themselves compromised by terror.

Accordingly, we call on Norway to do the right thing and join the community of democratic nations, who have suspended further aid to UNRWA, in light of these disturbing findings and inextricable connection to terror.

Yours sincerely,

Arsen Ostrovsky
Attorney & CEO
The International Legal Forum

Conrad Myrland
CEO    
Med Israel for fred (MIFF)  

—– Brevet oversatt til norsk med Google Translate følger —–

Kjære statsråd Eide,

Vi skriver til deg for å uttrykke vår alvorlige bekymring angående Norges beslutning om å fortsette å finansiere UNRWA, til tross for de overveldende og ugjendrivelige bevisene som forbinder UNRWA-organisasjonen og ansatte, til massakren 7. oktober utført av Hamas.

Denne siste uken har nye etterretningsrapporter, som beskrevet i WSJ, NY Times og andre store publikasjoner, avdekket noe av i hvilken grad UNRWA-ansatte og ansatte var involvert i å utføre, hjelpe og tilskynde de enorme grusomhetene 7. oktober, der Hamas massakrerte over 1200 mennesker og fortsetter å holde minst 136 personer, inkludert barn, kvinner og eldre, som gisler.

I følge disse rapportene:

 • Minst 13 UNRWA-ansatte var involvert i angrepene 7. oktober. Sju av de ansatte infiltrerte Israel under angrepet, og fire var involvert i bortføring av israelere.
 • 10 % av UNRWAs Gaza-ansatte, rundt 1200 ansatte, har direkte forbindelser til Hamas eller palestinske islamske jihad-terrorgrupper.
 • UNRWA-ansatte hjalp til med å koordinere logistikken for 7. oktober, inkludert anskaffelse av våpen.
 • UNRWAs utdanningspersonell i Gaza jublet og feiret terrorangrepene i en Telegram-gruppe på 3000 medlemmer, delte bilder og videoopptak av massakrene og ba for terroristenes suksess og Israels ødeleggelse, mens de i samme samtale spurte når UNRWA-lønningene deres ville bli betalt.
 • Noen israelske gisler løslatt fra Gaza har vitnet om at de ble holdt i fangenskap separat av UNRWA-arbeidere, noen ganger i deres hjem.
 • UNRWA har gjentatte ganger slått det blinde øyet, ettersom Hamas har fortsatt å bruke UNRWA-anlegg, inkludert skoler, til våpenlagring og utskytningsramper, eller i bygging av terrortunneler, inkludert noen som kan holde israelske gisler fanget.

I tillegg er det godt etablert at UNRWA har en lang historie med å fremme antisemittisk materiale i lærebøker og ansette personer knyttet til terrorgrupper som Hamas, eller som glorifiserer nazismen. Dette er dokumentert i og fordømt av den amerikanske kongressen og EU-parlamentet.

Som svar på disse alarmerende påstandene, som USAs utenriksminister Antony Blinken har kalt «svært, svært troverdig» og «dypt urovekkende», har minst 20 land suspendert finansieringen til UNRWA, inkludert USA, Tyskland, Storbritannia, Frankrike, også som dine naboer Sverige, Island og Finland.

Likevel er Norge, som er en toppgiver og ga nesten USD 35 millioner i 2022, fortsatt en ensom stemme, og nekter å handle i møte med overveldende og udiskutable bevis som forbinder UNRWA med Hamas-angrepene 7. oktober.

I din uttalelse av 28. januar 2024, mens du la merke til dine bekymringer over de «svært alvorlige anklagene mot noen UNRWA-ansatte», advarte du «Vi må skille mellom hva enkeltpersoner kan ha gjort og hva UNRWA står for.»

Faktum er at det UNRWA står for i dag er Hamas! Det er ikke lenger diskutabelt. Det er heller ikke bare noen «noen råtne epler». Snarere er hele organisasjonen råtten til kjernen og har blitt en systematisk inkubator for hat, hets og terror. Mens Norge hadde økt finansieringen til UNRWA, har Hamas-ledere beriket seg personlig til å bli milliardærer og investert tungt i tunneler og militære forberedelser til massakren 7. oktober. De hadde ikke klart dette uten UNRWA.

At folket i Gaza trenger bistand er ikke omstridt, men UNRWA er en del av problemet, ikke løsningen. Det er rikelig med andre kjøretøy og troverdige organisasjoner som hjelp kan gis gjennom, gjennom organisasjoner som ikke selv er kompromittert av terror.

Derfor oppfordrer vi Norge til å gjøre det rette og slutte seg til fellesskapet av demokratiske nasjoner, som har suspendert ytterligere bistand til UNRWA, i lys av disse urovekkende funnene og den uløselige forbindelsen til terror.


                                                                 

                                                               

                              


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

 1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
 2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
 3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
 4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart