Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Kampen om ordene KrF bruker om Israel

KrF-leder Knut Arild Hareide. (Foto: Signe Christine Urdal)
KrF-leder Knut Arild Hareide. (Foto: Signe Christine Urdal)
KrF endrer på formulering om ambassade-flytting, fjerner en formaning til Israel og setter inn et nytt krav til arabiske land. Her gir MIFF full gjennomgang av programendringene før partiets landsmøte.

Denne helgen har partiet Venstre landsmøte. Partiet nevnte ingenting om Israel og Midtøsten i sitt partiprogram for inneværende stortingsperiode, og det er heller ikke foreslått noe om dette i det nye programmet. Se alle partiprogrammenes formuleringer om Israel for perioden 2009-2013.

 

Endringer i KrFs programforslag

KrF har sitt landsmøte i Trondheim 25. til 28. april. Bortsett fra mindre redigeringsendringer, er det verdt å merke seg følgende endringer fra KrFs politiske program 2009-2013 til det foreliggende forslaget for perioden 2013-2017:

– KrF er noe mer avventende i punktet om å flytte den norske ambassaden i Israel til Jerusalem. I det gamle programmet het det ganske enkelt at KrF vil arbeide for flytting, nå heter det at KrF vil gå inn for dette «så snart dette kan la seg gjøre på en måte som ikke er til hinder for fredsprosessen». Forslaget lyder også: «KrF mener Norge må flytte den norske ambassaden til Jerusalem så snart dette kan la seg gjøre på en måte som ikke er til hinder for fredsprosessen, og dersom israelske myndigheter selv ønsker det.»

– KrF legger inn et nytt punkt som sier: «KrF vil sikre at den norske bistanden til palestinske myndigheter ikke bidrar til korrupsjon eller fremme av hatpropaganda.»

– I sitt nye program sier KrF at de «vil arbeide for å styrke Norges kapasitet til å bidra som tilrettelegger for freds- og forsoningsprosesser der partene ønsker norsk medvirkning». En slik reservasjon om partenes ønske var ikke med tidligere.

– «Støtte til terror fra utenforstående krefter, som for eksempel Iran og Syria, må motvirkes,» heter det i det gamle program. Samme setning er med i det nye forslaget, men nå er ikke Iran og Syria navngitt.

– Følgende krav til Israel i det gamle programmet er tatt ut: «Israel må også ta sin del av ansvaret for at deres egne krav til sikkerhet ikke går ut over palestinerne i Israel, på Gaza, og på Vestbredden sine rettigheter til et verdig liv.»

– Følgende krav til de arabiske landene er nytt: «De arabiske landene må stanse diskrimineringen og undertrykkelsen av ikke-muslimer generelt og konvertitter spesielt og sikre like rettigheter for annerledes troende som bor i disse landene.»

– Borte er setningen «KrF vil at Norge styrker forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, kulturutveksling og turisme med Israel og de palestinske områdene.» (Landsstyret støtter forslaget fra Nordland KrF om å legge inn igjen en lignende setning, se under.)

– Borge er også setningen «KrF vil at det må etterstrebes en løsning som også sikrer de kristne innbyggerne rettssikkerhet og kristne pilegrimers adgang til de hellige stedene.»

– Kurdernes sak, som før ble omtalt i tre setninger under Midtøsten-kapitlet er nå helt borte.

 

Endringsforslag til behandling på landsmøtet

Disse forslagene til endring/ tillegg i KrFs partiprogram kommer opp til votering på KrFs landsmøte siste helg i april.

Rogaland KrF foreslår følgende ny setning i Midtøsten-avsnittet: «KrF mener at Norge skal ha et nært forhold til Israel som Midtøstens eneste demokrati.» Landsstyret gir dette negativ innstilling, men har satt det opp til debatt på landsmøtet.

De andre forslagene blir enten tatt til følge eller avvist på bakgrunn av landsstyrets innstilling, med mindre forslaget blir oppgradert av landsmøtet. Det gjelder ett forslag fra Vest Agder KrF og seks forslag fra Nordland KrF.

Endringer landsstyret støtter

Landsstyret støtter tre av forslagene fra Nordland KrF. Det er forslag om

1) å supplere følgende setning med de uthevede ord: «KrF vil arbeide for at Israel sikres sin rett til å kunne forsvare seg og til å leve i fred innenfor trygge og internasjonalt anerkjente grenser og for at palestinerne skal få oppfylt sin rett til selvstyre på eget territorium.

2) å legge til følgende markerte ord i setningen: «De arabiske landene må stanse diskrimineringen og undertrykkelsen av ikke-muslimer generelt og konvertitter spesielt og sikre like rettigheter for minoriteter og annerledes troende som bor i disse landene.» Landsstyret støtter.

3) å legge til setningen: «KrF vil at Norge styrker forsknings- og utviklingsarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel.» En lignende setning var inne i det forrige programmet, og landsstyret støtter at denne blir lagt til. I det forrige programmet var også de palestinske områdene nevnt, dette er borte i forslaget fra Nordland KrF.

 

Endringer landsstyret avviser

Landsstyret avviser tre av forslagene til Nordland KrF. Det er forslag om

1) å supplere følgende setning med de uthevede ord: «Det internasjonale samfunnets bidrag til å løse konflikten må bygge på en helhetlig forståelse av situasjonen, historisk, kulturelt og religiøst.

2) å kreve av Israels naboland, ikke bare integrerer de palestinske flyktningene «på en bedre måte, men gir dem statsborgerskap.

3) å legge til følgende to kulepunkter under Midtøsten-avsnittet om hva KrF vil:

• Arbeide for at flere byer, kommuner og fylkeskommuner i Norge etablerer vennskapsbyer og vennskapskommuner i Israel for å fremme mellommenneskelig kontakt og knytte kulturelle bånd.

• At alle, også jødiske og kristne innbyggere, i tillegg til turister og pilegrimer, sikres adgang til de hellige stedene om de ligger i Israel eller innenfor de selvstyrte palestinske områdene.

Vest-Agder KrF foreslår å stryke formuleringen som støtter at «palestinerne skal få oppfylt sin rett til selvstyre på eget territorium». Landsstyret avviser.

 

Programendringer om antisemittisme

KrFs nåværende program nevner jødene som nasjonal minoritet i Norge. Det het at «KrF vil styrke kampen mot antisemittisme», og hadde følgende tekstavsnitt:

Antisemittismen har økt, også i Norge. Det er helt nødvendig å styrke kampen mot antisemittismen. KrF mener at turer med de hvite bussene gir generell kunnskap om folkemord og utryddelse av befolkningsgrupper. Holocaustsenteret og andre institusjoner som arbeider for å motvirke folkemord og rasisme, bør gis offentlig driftsstøtte.

Dette avsnittet er utvidet i det nye forslaget, som lyder slik:

Jødene
Antisemittismen har økt i Norge. Det er uakseptabelt at jødiske barn opplever trakassering, hets og mobbing i skolen. Det er helt nødvendig å styrke kampen mot antisemittismen slik at jødene i Norge åpent kan leve som norske jøder. KrF mener at skoleturer til konsentrasjonsleirer fra andre verdenskrig gir viktig kunnskap om folkemord og utryddelse av befolkningsgrupper. Holocaustsenteret og andre institusjoner som arbeider for å spre bevissthet om folkemord og motvirke antisemittisme og rasisme, bør gis offentlig driftsstøtte. En sterkere markering av den internasjonale holocaustdagen 27. januar, kan være et godt virkemiddel for å holde oppe bevissthet og holdninger knyttet til antisemittisme og jødehat.

«KrF vil styrke kampen mot antisemittisme og jødehat,» heter det som et handlingspunkt i det nye forslaget. Stortingsgruppen foreslår å endre dette til «KrF vil ha en handlingsplan mot jødehat, herunder styrke undervisningen i skolen om holocaust, ha tiltak mot mobbing av jødiske elever, gi løpende støtte til sikkerhetsutgifter og dagvakt ved jødiske institusjoner og vurdere endringer i straffeloven for å sikre sterkere reaksjoner på hatkriminalitet.» Landsstyret har gitt dette forslaget sin støtte i innstillingen.

 

Omskjæring

Under kapitelet for «religion, livssyn og trosfrihet» heter det i forslaget at «KrF vil fortsatt tillate omskjæring av guttebarn i Norge, og legge til rette for at dette kan gjøres på en forsvarlig måte innenfor helsevesenet». KrFU foreslår at ordene «innenfor helsevesenet» strykes, og landsstyret har gitt sin tilslutning til dette.

Følgende begrunnelse blir gitt: «Omskjæring av guttebarn for jøder er en religiøs skikk med en sermoni rundt. Derfor bør det fortsatt være mulig for jødiske moheler gjennomføre omskjæringene. De er godt kvalifiserte til dette. Det mosaiske trosamfunn legger vekt på at de ønsker å fortsette sin praksis, i sin høringsuttalelse til helse og omsorgsdepartementent angående denne saken.»

 

Forslaget til nytt program

Her er fullstendig utdrag av Midtøsten-kapitelet i programforslaget som behandles på KrFs landsmøte siste helg i april. Forslagene til endringer som skal behandles på landsmøtet er nevnt tidligere i artikkelen.

Midtøsten
Konflikten i Midtøsten mellom israelere og palestinere er en av de store utfordringene i det globale arbeidet for en fredelig verden. Respekt for menneskerettighetene må være grunnlaget for løsningen av også denne konflikten. Alle mennesker i Midtøsten har samme grunnleggende verdi og rettigheter, uavhengig av etnisitet og tro.

KrF vil arbeide for at Israel sikres sin rett til å leve i fred innenfor trygge og internasjonalt anerkjente grenser og for at palestinerne skal få oppfylt sin rett til selvstyre på eget territorium. Det internasjonale samfunnets bidrag til å løse konflikten må bygge på en helhetlig forståelse av situasjonen. Terrorisme må bekjempes og kan aldri anerkjennes som virkemiddel. Støtte til terror fra utenforstående krefter må motvirkes.

Forslag om handelsboikott og lignende bidrar ikke til å skape grobunn for fred.

Norge må være en pådriver både praktisk og økonomisk for at konflikten mellom Israel og palestinerne løses ved dialog og ved at begge parter er villige til å inngå kompromisser.

Nabolandene må ta sin del av ansvaret for å løse konflikten, blant annet ved å integrere de palestinske flyktningene på en bedre måte.

De arabiske landene må stanse diskrimineringen og undertrykkelsen av ikke-muslimer generelt og konvertitter spesielt og sikre like rettigheter for annerledes troende som bor i disse landene.

KrF mener Norge må flytte den norske ambassaden til Jerusalem så snart dette kan la seg gjøre på en måte som ikke er til hinder for fredsprosessen, og dersom israelske myndigheter selv ønsker det.

KrF vil

  • arbeide for å styrke Norges kapasitet til å bidra som tilrettelegger for freds- og forsoningsprosesser der partene ønsker norsk medvirkning.
  • at Norge skal være en pådriver for kvalitetssikring av FNs fredsbevarende styrker som inkluderer krav til etikkopplæring og nulltoleranse for kjøp av sex.
  • innføre sporingsmekanismer på våpen og ammunisjon produsert i Norge og arbeide for felles standarder som sikrer slik merking internasjonalt.
  • flytte den norske ambassaden til Jerusalem så snart dette kan la seg gjøre på en måte som ikke er til hinder for fredsprosessen.
  • sikre at den norske bistanden til palestinske myndigheter ikke bidrar til korrupsjon eller fremme av hatpropaganda.
  • arbeide for en egen FN-resolusjon om barn og unge og fred og sikkerhet.

 

Her er hva alle de norske partiene skrev om Israel og Midtøsten i sine partiprogram for stortingsperioden 2009-2013.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart