Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

MIFF klager Utenriksdepartementet inn til Stortingets Ombudsmann for Forvaltningen

Jan Benjamin Rødner. (Foto: MIFF)
Jan Benjamin Rødner. (Foto: MIFF)
- Det gjør seg dårlig for et land som vil ha plass i FNs sikkerhetsråd og fremstille rådets vedtak mer enn 99 prosent feil, skriver MIFFs advokat og styremedlem Jan Benjamin Rødner.

15. januar 2019 var Med Israel for fred (MIFF) og andre norske frivillige organisasjoner invitert til et møte i Utenriksdepartementet i anledning Norges forsøk på å bli medlem av FNs sikkerhetsråd. UD var interessert i råd og tips for å styrke Norges kandidatur.

Dagen etter sendte MIFFs styremedlem, advokat Jan Benjamin Rødner, en e-post til UD [lenke til PDF av hele korrespondansen] for å «forbedre UDs profil når det gjelder forståelsen av sikkerhetsrådets funksjon og resolusjoner».

Rødner påpekte at UDs informasjonsartikkel om FN-systemet inneholdt feil om sikkerhetsrådets vedtak og at informasjonsartikkelen om Norges politikk for Israel/Palestina siterte FN-resolusjon 242 feil. Hvis Norge ønsker å bli medlem av sikkerhetsrådet, er dette ikke bare feil, men pinlige feil.

Da UD fjernet feilen om resolusjon 242 i sommer, kom rettelsen etter fem års opplysningsarbeid fra MIFFs side. De nye ordene fra utenriksdepartementet var en forbedring.

Når det gjelder feil om sikkerhetsrådets vedtak, har UD gjort en endring som ikke gjør saken bedre. Dette har MIFF forklart med teskje for UD, uten at UD har gitt tilbakemelding til MIFF og uten at feilen er endret. Denne uken sendte derfor MIFFs advokat og styremedlem Jan Benjamin Rødner følgende klage til Stortingets Ombudsmann for Forvaltningen. Vi gjengir klagen i sin helhet.

Klikk her for å lese klagen som PDF inkludert alle vedlegg (13 MB).

DET KGL. UTENRIKSDEPARTEMENT – KRAV OM KORRIGERING AV URIKTIGE OPPLYSNINGER PÅ DEPARTEMENTETS HJEMMESIDER

Jeg viser til min klage på vegne av Med Israel For Fred (MIFF) til Sivilombudsmannen datert den 11.07.19 og Deres svar datert 01.08.19.

1. Klagen gjaldt opprindelig at MIFF ikke hadde fått svar på to spesifikke punkter.  Senere har Utenriksdepartementet rettet sine hjemmesider når det gjaldt klagepunkt 2 – Feil gjengivelse av FN-res. 242.  Teksten er på dette punkt totalt endret og den uriktige gjengivelsen av denne resolusjonen er fjernet.  MIFF takker departementet for denne endringen.

2. Når det imidlertid gjelder klagepunkt 1 – Er Sikkerhetsrådets vedtak bindende eller ei? insisterer Utenriksdepartementet på å fortsette med formuleringer som er uriktige på et meget sentralt område for forståelsen av hva en resolusjon fra Sikkerhetsrådet betyr og hvordan FN fungerer.  Dette har stor betydning for forståelsen av spørsmål som MIFF er særlig opptatt av.

3. Departementet svarte i mail av 14.03.2019 og opplyste at på klagepunkt 1 var teksten blitt endret til å være «mer presis».

I svarmail den 14.03.2019 forklarte MIFF at korreksjonen som var foretatt ikke gjorde saken noe bedre idet teksten fortsatt ville bli forstått helt feil. 

Da departementet ikke svarte på dette purret MIFF på svar i mail den 08.04.2019.

MIFF fikk fortsatt ikke noe svar og purret igjen på svar i mail av 05.06.2019.  Denne gang krevde MIFF svar og korreksjon og gjorde oppmerksom på at dersom intet skjedde ville saken bli bragt inn for Stortingets Ombudsmann for Forvaltningen uten ytterligere varsel.

MIFF hørte fortsatt intet og MIFF klaget saken inn for Sivilombudsmannen den 11.07.19.  Sivilombudsmannen besvarte klagen den 01.08.19 og opplyste at det hadde vært telefonisk kontakt med Marte Lerberg i departementet den 01.08.19.  Lerberg opplyste at mine henvendelser var mottatt og at jeg ville få en tilbakemelding så fort det lot seg gjøre.  Sivilombudsmannen avsluttet brevet med at «Dersom du ikke har mottatt tilbakemelding innen rimelig tid kan du eventuelt komme tilbake med en ny klage, etter at du har sendt en skriftlig påminnelse til Utenriksdepartementet.»

Derefter hørte jeg fortsatt intet fra departementet.  Jeg gikk derfor av eget tiltak inn på departementets hjemmesider, og fant ut at klagepunkt 2 var blitt fulgt opp ved en fullstendig omarbeiding av teksten hvorved den uriktige opplysningen var fjernet.  Når det gjelder klagepunkt 1, er teksten ikke endret og den er derfor fortsatt feil.

Den 17.09.19 fulgte jeg opp saken og minnet departementet om at jeg ikke hadde hørt noe samt varslet om at jeg igjen ville ta saken opp med Sivilombudsmannen om jeg ikke fikk noen reaksjon innen 2 uker.  Jeg fikk da svar samme dag fra Pål Klouman Bekken, FN-seksjonen, Utenriksdepartementet, hvor han viste til en utveksling av mailer mellom departementet og et menig MIFF-medlem, Hans Edsberg datert 26.07.19 – 17.09.19.

Det fremgår av svaret fra UD til meg datert 17.09.19 at departementet anser at utvekslingen av mailer som departementet hadde hatt med Edsberg blir ansett for å være svar til MIFF.  Jeg viser til innledningen «Epost fra Med Israel For Fred ved Hans Edsberg ble besvart…»  Til dette skal anføres at Edsberg ikke utgav seg for å representere MIFF,- han bare opplyste at han var MIFF-medlem.  Videre er det åpenbart feil å besvare en mail som er signert av undertegnede som styremedlem og på vegne av MIFF ved å velge å besvare en mail fra et menig medlem i stedet, endatil uten kopi til meg.  MIFF har selvsagt intet imot at departementet besvarer mailer fra et våre våre medlemmer.  Det er imidlertid ikke akseptabelt å forbigå organisasjonen MIFF samt unnlate å besvare MIFFs henvendelser.  Det er betenkelig at man i et departement tilsynelatende ikke greier å se forskjeller av denne type.  Det er kanskje særlig betenkelig i et utenriksdepartement hvor man skulle forventet at oppmerksomheten på slike viktige detaljer var særlig skjerpet.  Man kan ikke fri seg fra tanken at feilene på departementets nettsider som MIFF har påpekt er oppstått pga slik manglende fokus på hva som er korrekt.

Jeg legger frem som

BEVIS:      Mail fra adv. Rødner til UD 17.09.19                                               Bilag 1

                   Mailer mellom UD og Edsberg 26.07.19 – 17.09.19                     Bilag 2

                   Mail fra UD til Rødner 17.09.19                                                        Bilag 3

4. Forvaltningsloven

Departementet unnlater å besvare konkrete spørsmål, hvilket er i strid med lovens krav til saksbehandlingstid og (foreløpig) svar, cfr. Fvl. § 11 a.

5. Sivilombudsmannens formål.

På det utestående punktet som MIFF har tatt opp, begår UD urett mot MIFFs over 11.000 medlemmer, cfr. Ombml. § 3.  MIFFs medlemmer blir ofte konfrontert med usann argumentasjon som direkte eller indirekte støttes av UDs feilinformasjon.  I den frie demokratiske debatten må man finne seg i at politiske motstandere bringer usannheter til torgs.  Det er et særkjenne ved et godt og levende demokrati.  Det som imidlertid ikke kan aksepteres, er at objektivt usanne og sentrale påstander blir presentert for befolkningen med den tyngde slikt får når det kommer fra et departement.  Især ikke når det blir lagt frem som tilsynelatende objektivt og sant.

6. Klagepunkt 1 – Er Sikkerhetsrådets vedtak bindende eller ei?

På UDs hjemmesider er det en artikkel om FN-systemet, som da MIFF gjorde UD oppmerksom på feilen den 16.01.19, var oppdatert sist den 02.03.2010.  I denne artikkelen het det opprindelig: «Sikkerhetsrådet kan innkalles til enhver tid, og vedtakene rådet fatter, er bindende for medlemsstatene.»

Dette er feil. Det er kun S-rådets vedtak efter kap. VII som er bindende. Vedtak efter kap. VI er bare rådgivende. Denne ordningen har ført til et maktspill i FN hvor det ofte er viktigere å sikre seg allianser, eksempelvis til støtte for et lands søknad om medlemskap i Sikkerhetsrådet, enn at vedtak reflekterer de faktiske forhold eller hva som er internasjonal rett.  I løpet av FNs eksistens er det totalt bare et 20-talls vedtak som er fattet under kap. VII.  Resten, over 2.000 vedtak, er vedtatt under kap. VI.  Således var påstanden i artikkelen mer enn 99% feil, altså nesten fullstendig uriktig. Det gjør seg dårlig for et land som søker å bli innvalgt til S-Rådet, slik Norge gjør i disse dager, at man fremstiller en så viktig del av rådets funksjon feil.

MIFF har foreslått at teksten blir endret slik: «Sikkerhetsrådet kan innkalles til enhver tid. Vedtakene rådet fatter under kap VI er rådgivende mens de veldig få vedtakene under kap. VII er bindende for medlemsstatene.»  Denne formuleringen er helt presis, korrekt og gir god informasjon om hvordan FN-systemet fungerer.

I UDs svar den 14.03.19 ble det erkjent at det som stod på departementets hjemmesider var feil idet teksten ble endret og med UDs formulering ble «mer presis».  Uttrykket «mer presis» fremstår som en tilsnikelse idet den tidligere teksten fortsatt er feil i mer enn 99% av de aktuelle tilfellene.  Teksten var nu blitt endret til «Sikkerhetsrådet kan innkalles til enhver tid. Sikkerhetsrådet kan fatte avgjørelser som er rettslig bindende for medlemsstatene.» Teksten finnes på UDs hjemmesider på denne adressen, som var den samme også før rettelsen:

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/fn/fn-systemet/id447123/

I MIFFs mail av 14.03.19 gjorde MIFF oppmerksom på at endringen ikke gjorde saken noe særlig bedre idet man ikke får kjennskap til at S-rådet fatter sine vedtak under to forskjellige kapitler og at nesten ingen vedtak blir fattet under det kapitlet hvor vedtaket er rettslig bindende for medlemsstatene.  Det betyr at teksten gir 99% villedning om dette spørsmålet fordi mindre enn 1% av S-Rådets vedtak blir fattet under kap.VII.  Med en stor porsjon godvilje kan man forstå teksten dithen at «kan» betyr at avgjørelsene ikke nødvendigvis er rettslig bindende, men kan være det.  Men dette er ikke hvordan den vanlige leser naturlig vil forstå teksten, nemlig at S-rådet kan fatte vedtak og at disse er rettslig bindende for medlemsstatene.  Dermed er ikke teksten blitt mer presis.  Den er bare blitt vanskeligere å forstå og den vil fortsatt bli forstått nær 100% feil.

Dette er et svært viktig punkt for MIFF.  Grunnen til dette er at FN gjerne blir påberopt i den norske politiske debatten.  FN vedtar et uforholdsmessig stort antall resolusjoner hvert år med sterk kritikk mot Israel.  Folk flest er ikke klar over at vedtak fra Generalforsamlingen og S-Rådet under kap.VI bare er rådgivende.  Dette fører til hyppige påstander om at Israel opptrer i strid med folkeretten fordi FN har fattet et vedtak mot Israel.  Slike påstander blir forsterket når UD på sine hjemmesider gir grovt villedende opplysninger om hvordan S-Rådet fungerer.  Det gjør at misforståelser og feiloppfatninger oppstår og blir spredt til befolkningen.  Meningsinnholdet av den opprindelige formuleringen blir eksempelvis gjentatt og forsterket ukritisk av FN-Sambandet, se https://www.fn.no/Om-FN/FNs-hovedorganer/Sikkerhetsraadet hvor det heter: «Alle land i verden er forpliktet til å gjøre som Sikkerhetsrådet sier.» og «Formelle vedtak i Sikkerhetsrådet skjer i form av resolusjoner. … FNs medlemsland er forpliktet til å følge opp resolusjonene.»  Dette blir ytterligere forverret ved at det står om presidentuttalelser: «Sikkerhetsrådet stemmer ikke over presidentuttalelser. Derfor er ikke FNs medlemsland forpliktet til å følge det som står i dem, slik de er med resolusjoner.»  For MIFFs medlemmer er det derfor svært viktig at teksten blir rettet opp på en god måte.  Jeg legger frem som

BEVIS:      FN-Sambandet om Sikkerhetsrådet                                                Bilag 4

7. Da departementet den 17.09.19 gjorde meg oppmerksom på korrespondansen med Edsberg, besvarte jeg denne samme dag.  Jeg fremholdt da med henvisning til departementets svar til Edsberg:

Henvisningen til FN-paktens art.25, som UD påberopte seg, kan ikke begrunne UDs standpunkt i denne saken. Denne artikkelen sier bare at medlemsstater skal iverksette S-Rådets resolusjoner i overensstemmelse med FN-Pakten. Hva dette innebærer må man således finne ut av ved å lese andre bestemmelser i FN-Pakten.

Res.2467, som UD også påberopte seg, sier intet om at den er bindende for medlemsstatene. Dette må man igjen finne ut av ved å studere andre bestemmelser i FN-Pakten enn art.25. At denne resolusjonen angivelig skal være bindende for medlemsstatene – i motsetning til mange andre resolusjoner – blir derfor bare en udokumentert og feilaktig påstand. Denne påstanden er så vidt spesiell at det må dokumenteres på hvilken måte den er korrekt.

Jeg viser til at Store Norske Leksikon skriver: «FNS SIKKERHETSRÅD Resolusjoner av FNs sikkerhetsråd vedtas med minst ni av de 15 medlemmenes stemmer og forutsetter at ingen av de fem faste medlemmer (Frankrike, Kina, Russland, Storbritannia og USA) legger ned veto. Resolusjoner om sanksjonene som er vedtatt av FNs sikkerhetsråd under FN-paktens kapittel VII, er folkerettslig bindende.»  UD velger imidlertid å la MIFFs kommentarer bli stående uimotsagt.  Det foreligger således ingen dokumentasjon som kan begrunne at UD holder seg med en annen forståelse av FN-Pakten enn det som fremgår direkte av FN-Pakten selv samt eksempelvis Store Norske Leksikon.

Det gjenstår imidlertid ett vesentlig poeng i det UD skriver: «Som dere (MIFF) også påpeker er de færreste av disse fattet på grunnlag av FN-paktens kap VII.»  Dette er en erkjennelse av at det sentrale i MIFFs argumentasjon er korrekt.  Derifra går imidlertid UD over til å påstå at en resolusjon likevel kan være bindende, selv om den ikke er fattet under kap.VII.  UD skriver imidlertid intet om hvordan man skal kunne finne ut av hvilke resolusjoner som er bindende når det ikke fremgår av sondringen mellom kap VI og VII.  Er dette noe man skal kunne gjette seg til?  MIFF tror ikke det.  Derimot er MIFF bestemt av den oppfatning at påstanden helt enkelt er feil og at grunnen til at UD ikke ønsker å gå videre i diskusjonen er at de vet at deres påstand er feil og at den derfor ikke kan dokumenteres..

Den 18.09.19 ble MIFF avspist med denne avslutning: «UD har ingen ytterligere kommentar til saken enn vår epost datert 17.9, med den konklusjon at teksten på UDs hjemmeside ikke er misvisende.»  Jeg legger frem som

BEVIS:      Mail fra Rødner til UD 17.09.2019                                                   Bilag 5

                   Mail fra UD til Rødner 18.09.2019                                                   Bilag 6

MIFF forstår UDs formuleringer dit hen at selv om man legger departementets påstander til grunn, erkjennes det at det bare er et veldig lite fåtall av S-Rådets resolusjoner som er bindende.  Da må konklusjonen bli den samme: Slik UD formulerer dette på sine hjemmesider gir det publikum en grovt uriktig forståelse av hvordan S-Rådet fungerer.  Feilen er så vesentlig at forskjellen mellom MIFFs (og Store Norske Leksikons) forståelse av situasjonen og UDs fremstilling av saken dreier seg om det som står er 99% eller 100% feil.  MIFF må på denne bakgrunn fortsatt kreve at UDs hjemmesider blir korrigert.  Særlig i betraktning av at UD påstår at UDs tekst ikke er misvisende.

8. Det er vesentlig at våre utenrikspolitiske utøvende organer fortløpende og på en god måte bidrar til folkeopplysning, bl.a. ved å fremstille Norges og andre lands internasjonale forpliktelser på en korrekt og forståelig måte.  Her ligger det en betydelig veiledningsplikt for våre styrende organer.  Jeg viser til fvl. § 11 første ledd.  Dette hensynet og det ulovfestede kravet til god forvaltningsskikk tilsier at veiledningen tilstrebes å være så riktig som mulig.

Dessverre oppfyller ikke departementet sin plikt på de punktene som har vært klaget inn.  Det fører til en skjevhet som MIFF merker i et betydelig omfang i den offentlige debatt.  I et demokrati skal det ikke være slik at et departement vegrer seg for å rette opp åpenbare feil som gjøres i departementets navn.  Det burde være lett og raskt å rette opp idet MIFF har fremmet konkrete forslag til rettelse som er både korrekte og lojalt og nøytralt fremstiller de faktiske forhold.  MIFF krever derfor at Det Kongelige Norske Utenriksdepartement retter opp de nevnte punktene snarest mulig og ber om Sivilombudsmannens assistanse for å få dette i orden.

Med vennlig hilsen

ADVOKATFIRMAET RØDNER

Jan Benj. Rødner

Advokat


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart