Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Israel i partiprogrammene 2021-2025

Fra støttemarkeringen for Israel utenfor Stortinget 8. januar 2009. (Illustrasjonsfoto: Odd Østtveit)
Fra støttemarkeringen for Israel utenfor Stortinget 8. januar 2009. (Illustrasjonsfoto: Odd Østtveit)
Hva sier partiene om Israel i sine program for stortingsperioden 2021-2025?

Oversikten under presenterer først sitater fra de nåværende stortingspartiene i alfabetisk rekkefølge. Deretter følger sitater fra partiprogrammer til partier som ikke var representert på Stortinget i perioden 2017-2021.

Mer om partienes Israel-politikk før stortingsvalget 2021


ARBEIDERPARTIET

I stortingsperioden 2017-2021 var 0 av 49 representanter medlemmer av Israels venner på Stortinget.

Israel nevnes ikke i programmet.

FREMSKRITTSPARTIET

I stortingsperioden 2017-2021 var 7 av 27 representanter medlemmer av Israels venner på Stortinget. (Inkludert Ulf Leirstein som meldte seg ut av partiet i perioden.)

«Det er viktig å bygge allianser med likesinnede land og støtte opp om demokratiske staters rett til å forsvare seg mot terrorisme og trusler fra naboland. Vi støtter det jødiske folks rett til et nasjonalt hjemland i Israel. Staten Israel anerkjennes som en suveren og demokratisk stat med rett til å beskytte sine innbyggere mot eksterne, eksistensielle trusler.

Mye av utviklingshjelpen som gis til de palestinske selvstyremyndighetene og til organisasjoner som opererer i de palestinske områdene, har ikke bidratt til å skape fred og forsoning. Vi vil derfor jobbe for at det stilles tydeligere krav til midlene som gis til palestinerne. Om kravene ikke oppfylles, må dette få umiddelbare konsekvenser, for eksempel gjennom å holde tilbake midler eller å kreve tilbakebetaling. (…)

Fremskrittspartiet ser med bekymring på økende antisemittisme, og vil jobbe for økt samarbeid og samhandel med Israel. Vi mener at den Norske ambassaden i Israel skal ligge i landets hovedstad Jerusalem.»

HØYRE

I stortingsperioden 2017-2021 var 4 av 45 representanter medlemmer av Israels venner på Stortinget.

«Høyre vil bidra til politisk utvikling i Midtøsten gjennom en balansert holdning, videreutvikling av gode relasjoner og utdyping av handels-, nærings-, og forskningssamarbeid med blant annet Israel.»

KRISTELIG FOLKEPARTI

I stortingsperioden 2017-2021 var 8 av 8 representanter medlemmer av Israels venner på Stortinget.

«KrF vil

  • Si nei til boikott av Israel.

(…)

  • Føre en balansert Midtøsten-politikk som tar utgangspunkt i et ønske om å skape fred og redusere konflikt, og som respekterer menneskerettigheter og folkeretten. Løsningen på konflikten mellom israelere og palestinere bør ta utgangspunkt i en fremforhandlet avtale mellom to parter.
  • Anerkjenne Israels rett til å forsvare seg innenfor internasjonalt anerkjente grenser.
  • At Norge må flytte den norske ambassaden til Jerusalem så snart dette kan la seg gjøre på en måte som ikke er til hinder for fredsprosessen, og dersom israelske myndigheter selv ønsker det.
  • Markere en tydelig kritisk linje overfor alle former for antisemittisme.»

MILJØPARTIET DE GRØNNE

I stortingsperioden 2017-2021 var partiets ene representant ikke medlem av Israels venner på Stortinget.

Israel nevnes ikke i programmet.

RØDT

I stortingsperioden 2017-2021 var partiets ene representant ikke medlem av Israels venner på Stortinget.

«Rødt vil jobbe for akademisk boikott av Israel. (…)

Rødt vil støtte det palestinske folkets kamp og arbeide for økonomisk, akademisk og kulturell boikott av Israel. Statlige og kommunale innkjøp av israelske varer og tjenester skal ikke skje. Kjøp av varer som er produsert i strid med folkeretten, må generelt forbys. (…)

Rødt vil legge internasjonalt press for å oppheve blokaden av Gaza og mot Israels planer om annektering av deler av Vestbredden.»

SENTERPARTIET

I stortingsperioden 2017-2021 var 0av partiets 19 representanter medlem av Israels venner på Stortinget.

Israel er ikke nevnt i partiprogrammet.

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

I stortingsperioden 2017-2021 var 1 av partiets 11 representanter medlem av Israels venner på Stortinget.

«SV vil at Norge tar en lederrolle i å bekjempe okkupasjon og undertrykking, uansett hvor det forekommer i verden. SV støtter palestinernes kamp mot israelsk okkupasjon og undertrykkelse, kurdernes rett til frihet og sjølstyre og Vest-Saharas rett til en folkeavstemning om sitt eget lands uavhengighet.

(…)

SV vil

• at Norge anerkjenner Palestina som stat. Okkupasjonen av palestinske områder og blokaden av Gaza må opphøre, og de ulovlige bosettingene på Vestbredden må tilbakeføres til palestinerne.

• at norske myndigheter skal utarbeide en skriftlig anbefaling til norsk næringsliv som fraråder økonomisk samkvem som støtter opp om ulovlig bosettingsvirksomhet og andre folkeretts- og menneskerettighetsbrudd i de okkuperte palestinske områdene. Import av produkt fra folkerettsstridige israelske bosetterkolonier bør forbys.

• støtte opp om ulike former for boikott, deinvestering og sanksjoner, i Norge og internasjonalt, som virkemiddel for å få Israel til å respektere folkeretten.»

VENSTRE

I stortingsperioden 2017-2021 var 0 av partiets 8 representanter medlem av Israels venner på Stortinget.

«Vi støtter Palestinas kamp for selvstyre og ønsker en tostatsløsning i konflikten mellom Israel og Palestina. Israels ulovlige bosetninger og blokaden av Gaza må opphøre, og grensene fra før 1967 skal respekteres. Norge bør anerkjenne Palestina som en selvstendig stat på lik linje med en rekke andre FN-land.»

———————————————————————

PARTIER SOM IKKE VAR PÅ STORTINGET 2017-2021

———————————————————————

DEMOKRATENE

«Støtte til Israel

Israel har vært gjenstand for sterk og ensidig antipati i norsk offentlighet og debatt i flere tiår, til tross for at landet er det mest demokratiske landet i Midtøsten, har vært angrepet av sine naboer gjentatte ganger, og har stater rundt seg som ønsker Israel utslettet og alle jøder drept. Demokratene vil ikke stille strengere, og til dels urimelige, krav til Israel enn andre land, og vi ønsker en drastisk forbedring i norsk-israelske forbindelser.»

PARTIET DE KRISTNE

«Styrke forskningssamarbeidet med Israel

(…)

Bistå Israel og andre land med statlig samarbeid om nyttiggjøring av deres oljeressurser.

(…)

Partiet De Kristne mener imidlertid FN over tid har svekket sin legitimitet, blant annet gjennom unnfallenhet overfor brudd på menneskerettigheter i egne medlemsland og uproporsjonert fordømmelse av Israel. Partiet De Kristne vil arbeide for et FN som er mer tro mot sine idealer, og legge ned avdelinger som, direkte eller indirekte, brukes til å sementere konflikter og systematisere urett. Eksempel på dette er UNRWA, som er et betydelig hinder for en løsning i Midtøstenkonflikten. Partiet De Kristne vil vurdere Norges økonomiske bidrag til FN-systemet dersom totalitære krefter vinner fram i organisasjonen.

Som eneste fungerende demokrati i sitt område, fortjener Israel vår fulle støtte. Partiet De Kristne vil være en sann venn av det jødiske folk og staten Israel i en tid da mange lar seg forlede eller skremme til å vende dem ryggen.

Partiet De Kristnes støtte til Israel er basert på folkerett og internasjonal jus. Vi holder fast ved at jødenes rett til landet bygger på deres historiske, kulturelle og religiøse tilknytning til landet gjennom over 3000 år. Retten bygger på en sammenhengende jødisk tilstedeværelse i området.

Vi vil i alle ting helhjertet støtte Israels rett til å eksistere i fred og trygghet, og til selv å velge sin egen hovedstad.

Partiet De Kristne vil på alle måter være en pådriver for et tett og nært samarbeid innen handel, industri, miljøvern, turisme, utdanning og forskning. Vi vil derfor opprette et sterkt forpliktende bilateralt samarbeid med Israel, og forplikte oss til å forsvare Israels legitime rettigheter som et jødisk nasjonalhjem innenfor trygge grenser, med demokratiske rettigheter, personlig frihet og nasjonal selvråderett.

Israel er en demokratisk rettsstat. Konfliktene i området må først og fremst løses av partene selv, men Partiet De Kristne mener Norge som en forkjemper for fred og demokrati må sette krav til alle partene i området til å stanse all terror, og anerkjenne hverandres rett til å eksistere. Alle forsøk på å løse konfliktene i Midtøsten må bygge på en helhetlig forståelse av situasjonen, og et sannferdig forhold til historie og folkerett.

Partiet De Kristne vil bekjempe enhver form for antisemittisme i Norge og i verden forøvrig, også den moderne varianten der staten Israel erstatter den vandrende jøden som verdens syndebukk.

Vi vil i skrift og tale bekjempe alle antydninger om at jøder skal fratas rettigheter som andre deler av befolkningen nyter godt av, enten det er snakk om retten til å bygge og bo, til å inneha bestemte yrker eller til å bevege seg fritt. Vi vil også bekjempe politiske og religiøse fordreininger av sannheten om jøders historie, kultur og religionsutøvelse og motarbeide alle former for antisemittisk motivert aktivisme.

For oss er det en selvfølge at Israel som andre frie og selvstendige land har rett til selv å velge sin hovedstad. Vi vil derfor flytte den norske ambassaden til hovedstaden Jerusalem med umiddelbar virkning.

Partiet De Kristne vil:

• Støtte Israel som eneste fungerende demokrati i området

• Støtte jøders rett til å bosette seg i hele sitt nasjonalhjem, etter gjeldende folkerett vedtatt i San Remo i 1922

• Utvikle nære bilaterale forbindelser med Israel innen forskning, handel, industri, utdanning og turisme

• Tilby ønsket kompetanse til Israel innen olje og gass

• Sette krav til partene i området om at all terror må opphøre

• Kreve at omkringliggende land anerkjenner Israels rett til å eksistere i fred og trygghet

• Være pådrivere for en konstruktiv løsning for alle nasjoner i området

• Stille krav til arabiske land om å ta ansvar for Palestina-arabiske flyktninger i eget land

• Trekke Norge ut av Giverlandsgruppen, og stanse alle pengeoverføringer til terrororganisasjoner og organisasjoner som er preget av korrupsjon og manglende åpenhet

• Støtte jøders rett til å be på tempelplassen

• Flytte Norges ambassade i Israel til Jerusalem»

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart