Bli en aktiv Israel-venn nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai for å høre svært aktuelle foredrag. Vær rask med påmelding, begrenset antall plasser.

Kairo-avtalen

Kjerneinnholdet i Kairo-avtalen
Praktiske forhold i tilknytning til overgangen til palestinsk selvstyre.

Kairo-avtalen ble signert 10. februar 1994.

De to partene er enige om den vedlagte teksten, som blir inkludert i Gaza-Jeriko avtalen.

Jeriko-området
1. Omfanget av Jeriko-området blir som vist på det avtalte kartet som er vedlagt denne avtalen.

2. Videre, selv om de ikke er del av Jeriko-området:
a) I påvente av iverksettelsen av Interimsavtalen blir den hellige plassen Nebi Mousa, for religiøse formål underlagt styring av de palestinske myndighetene.

b) Under religiøse begivenheter som finner sted tre ganger i året og ved andre spesielle anledninger som skal samordnes med de israelske myndighetene, har palestinerne rett til å foreta religiøs valfart til al-Maghtas under det palestinske flagget.

c) Private palestinske foretak, såvel som felles foretak i overensstemmelse med Prinsipperklæringen, blir anbrakt som avtalt ved bredden av Dødehavet.

d) Det blir fri ferdsel fra Jeriko-området til Nebi Mousa og al-Maghtas, samt til de prosjekter og foretak nevnt i avsnitt c. ovenfor ved bredden av Dødehavet for ovennevnte formål. Detaljene angående den frie ferdselen blir inkludert i Gaza-Jeriko avtalen.

3. Veiene innenfor byen Jeriko blir underlagt palestinsk myndighet. På hovedveiene blir det fellespatruljer ledet av et palestinsk kjøretøy. Spørsmålet om Auja og veiene der blir det forhandlet om i nær fremtid i Taba.

4. Religiøse anliggender i synagogen Shalom al Israel skal være under overoppsyn av de israelske myndigheter.

Gazastripen
1. I samsvar med Prinsipperklæringen skal bosettingsområdene Gush Katif og Erez, samt de andre bosettingene i Gazastripen, og de israelske militære installasjonene langs den egyptiske grensen i Gazastripen, som vist på det vedlagte kartet, falle inn under israelsk myndighet under interimsperioden. I de områdene som er fargelagt gule på det vedlagte kartet, og uten å svekke palestinsk myndighet, skal ansvarsfordelingen skje som følger: De israelske myndigheter skal ha det overordnede ansvar og styrker for sikkerheten, og de palestinske myndigheter skal ha ansvar og fullmakter for sivile saker i samsvar med Gaza-Jeriko avtalen. Innenfor de gule områdene blir det dessuten iverksatt samarbeide og koordinering i sikkerhetssaker, inkludert fellespatruljer som avtalt. Mulige forandringer i det gule området i den sydlige sikkerhetssone blir diskutert i Taba.

2. Uten svekkelse for øvrig av palestinsk myndighet og i samsvar med Prinsipperklæringen:
a) På de tre sideveiene som forbinder de israelske bosettinger med Israel, nemlig: Kissurfim-Gush Katif-veien; Sufa-Gush Katif-veien; og Nahal Uz-Karni-Nezzarim-veien, inklusive tilstøtende veikantområder som trygger sikkerheten på disse veiene – skal de israelske myndighetene ha alt nødvendig ansvar og fullmakt til å fullføre selvstendige sikkerhetsaktiviteter, inkludert israelske patruljer.

b) Felles israelsk-palestinske patruljer skal operere langs disse veiene og i de tilstøtende veikantområdene. Disse fellespatruljene blir ledet av et israelsk kjøretøy.

c) Der hvor israelske myndigheter foretar inngripen skal dette gjøres med det mål tidligst mulig å overføre alle tillfeller som faller inn under palestinsk jurisdiksjon til palestinsk politi for viderebehandling.

d) Det skal bygges kjørebroer over hovedveien nord-syd der sideveiene krysser denne.

e) Disse bestemmelsene skal tas opp til vurdering av JSCCC (Joint Security Coordination and Cooperation Committee) (Felles Komite for Samband og Samarbeid) , ett år fra sluttdatoen for tilbaketrekking av israelske styrker fra Gaza-stripen.

3. Sonespørsmål skal behandles i Taba.

Andre saker.
Avtalen om en tidlig overgivelse av makt vil bli behandlet i Taba, etter avslutning av Gaza-Jeriko Avtalen. Interimsavtalen, inkludert fremgangsmåten for valg og omplassering av styrker på Vestbredden, blir det forhandlet om i Washington D.C.

9.februar 1994 OVERENSKOMST

1. GENERELT
a. Mens Israel beholder ansvaret for sikkerhet utad under interimsperioden, inkludert den egyptiske grensen og den jordanske linjen, skal grensetrafikken foregå etter bestemmelsene beskrevet i denne Overenskomsten. Disse bestemmelsene tar sikte på å danne en prosedyre som vil lette inn- og utgang av mennesker og varer som reflekterer den nye realitet skapt ved den israelsk-palestinske Prinsipperklæringen, mens den samtidig sørger for sikkerhet for begge sider.

b. Bestemmelsene i denne Overenskomsten skal gjelde følgende grenseoverganger:
(1) Allenbybro-overgangen; og
(2) Rafah-overgangen.

c. Med de nødvendige justeringer skal de samme bestemmelser anvendes av partene i de sjøhavner, lufthavner og andre internasjonale overganger som partene er enige om, så som broene Abdullah og Damya.

d. Partene er enige om å gjøre sitt ytterste for å opprettholde menneskeverdigheten til dem som passerer grenseovergangene. For å oppnå dette, skal den fremgangsmåten man kommer frem til basere seg på raske og moderne prosedyrer.

e. Ved hver grenseovergang blir det en terminal, bestående av to fløyer. Den ene fløyen skal betjene palestinske borgere fra Gazastripen og Vestbredden samt besøkende til disse områder, heretter kalt «Den palestinske fløy». Den andre fløyen skal betjene israelere og andre (heretter kalt «Den israelske fløy») . Det skal opprettes et lukket israelsk kontrollområde og et lukket palestinsk kontrollområde, som beskrevet nedenfor.

f. Særbestemmelser skal anvendes for V.I.P.ene som passerer gjennom Den palestinske fløy. Sambandskontoret som blir opprettet etter beskrivelsen i avsnitt 5 nedenfor (heretter kalt Sambandskontoret) skal definere rekkevidden av og formen for disse særbestemmelser.

2. Kontroll ved og driften av overgangene.
a. Ved bruk av denne Overenskomsten, skal ordet «overgang» defineres som området fra overgangsbommen ved den egyptiske grensen eller Allenbybroen, passasjen gjennom, inkludert terminalen, og;
(1) m.h.t. Allenbybro-overgangen, fra terminalen og frem til Jeriko området, og:
(2) m.h.t. Rafah-overgangen, fra terminalen og frem til den ytre grensen for den israelske militære stilling langs den egyptiske grensen.

b. (1) Israel har ansvar for sikkerheten gjennom hele overgangen, inkludert terminalen.
(2) En israelsk generaldirektør skal ha ansvar for driften av og sikkerheten for terminalen.
(3) Generaldirektøren skal ha to embedsmenn under seg som rapporterer til ham:
(a) en israelsk embedsmann som blir sjefen for den israelske fløy, og
(b) en palestinsk embedsmann, oppnevnt av Den palestinske myndighet, som skal drive Den palestinske fløy.
(4) Hver embedsmann skal ha en assistent for sikkerhet og en assistent for administrasjon. Oppgavene til de palestinske embedsmenn for sikkerhet og administrasjon skal partene enes om i Taba.
(5) Det blir maksimum samordning mellom partene. Begge partene skal opprettholde samarbeide og samordning i saker av felles betydning.
(6) Generaldirektøren skal fortsatt bruke palestinske kontraktører for busstjenester og andre administrative og logistiske tjenester.
(7) Palestinske politimenn ved terminalen blir bevæpnet med håndvåpen. Deres utplassering blir besluttet i Taba. Andre palestinske tjenestemenn til stede ved terminalen blir ubevæpnet.
(8) Detaljene vedrørende driften og sikkerheten og saker vedrørende Sambandskontoret blir drøftet i Taba.
(9) Partene skal samarbeide i Taba for å finne frem til supplerende bestemmelser for Rafah-terminalen.
(10) Partene skal ta disse prosedyrene opp til vurdering om ett år.

c. Utenom bestemmelsenet i denne overenskomsten skal de nåværende prosedyrer og bestemmelser som gjelder utenfor terminalen fortsatt gjelde under hele passeringen.

d. (1) Når innreisende passasjerer har passert terminalen, skal de begi seg til enten Jeriko-området eller Gazastripen, alt ettersom, uten hinder fra isaelske myndigheter (fri passasje) .
(2) Utreisende passasjerer skal uten hinder fra israelske myndigheter få adgang til terminalen etter felles bekreftelse om at vedkommende passasjerer er i besittelse av den nødvendige dokumentasjon for tillatelse til å forlate området over til Jordan eller Egypt, som beskrevet i denne overenskomsten.

3. Bestemmelsene for innreise fra Egypt og Jordan gjennom Den palestinske fløy.
a. Ved inngangen til Den palestinske fløy blir det stasjonert en palestinsk politimann og et heist palestinsk flagg.

b. Før de trer inn i Den palestinske fløy, skal passasjerene identifisere sin personlige bagasje, som blir plassert på et transportbånd. Det blir anledning for hver av partene til å inspisere slik bagasje innenfor sitt eget kontrollområde, med bruk av eget personell og med fullmakt til, om nødvendig, å åpne bagasjen for inspeksjon i nærvær av eieren og en palestinsk politimann.

c. Personer som ankommer Den palestinske fløy vil passere en magnetisk port. En israelsk og en palestinsk politimann blir plassert på hver sin side av denne porten. I tilfelle mistanke kan hver av partene forlange fysisk inspeksjon som skal gjennomføres i inspeksjonsavlukket som blir plassert i nærheten av porten. Inspeksjon av passasjeren blir foretatt av en palestinsk politimann i nærvær av en israelsk politimann. Det blir også anledning til inspeksjon av medbragt personlig bagasje ved dette tidspunkt.

d. Etter at denne fasen er avsluttet vil de som ankommer den palestinske fløy slutte seg til en av tre filer for identifikasjon- og dokumentkontroll, som følger:

(1) Den første filen skal benyttes av palestinske fastboende fra Gazastripen og Jeriko-området. Disse passasjerer vil passere via en palestinsk skranke hvor det foretas kontroll av deres dokumenter og identitet. Dokumentkontroll blir utført av en israelsk offiser som også indirekte kontrollerer deres identitet på en lite synbar måte.

(2) Den andre filen skal betjene andre palestinske fastboende på Vestbredden. Disse passasjerer passerer først via en palestinsk skranke, hvor det foretas kontroll av deres dokumenter og identitet. De fortsetter så via en israelsk skranke, hvor det foretas kontroll av deres dokumenter og identitet. De to skrankene skal adskilles med farget glass og en svingdør.

(3) Den tredje filen skal betjene besøkende til Gaza-stripen og Vestbredden. Samme prosedyre som den beskrevet i 3.d(2) blir benyttet for slike besøkende, bortsett fra at de vil passere først via den israelske skranken og så via den palestinske.

e. I tilfeller av mistanke mot en passasjer i noen av de tre filene beskrevet i avsnitt d. ovenfor, skal hver av partene kunne foreta avhør av en slik passasjer i et avstengt kontrollområde. Grunner for berettigelse av et slikt avhør i avstengt kontrollområde kan være en av følgende:
(1) passasjeren var involvert, enten direkte eller indirekte, i kriminell eller planlagt kriminell aktivitet, i terrorist- eller planlagt terrorist-aktivitet, og er ikke tilgodesett i amnestiklausuler i denne avtalen.
(2) passasjeren skjuler våpen, sprengstoff eller dertil tilhørende utstyr.
(3) passasjeren er i besittelse av forfalsket eller ugyldig dokumentasjon, eller opplysningene gitt i dokumentasjonen ikke samsvarer med de fra manntallsregisteret (i tilfellet fastboende) eller databasen (i tilfellet besøkende) – bortsett fra at spørsmål angående slike uoverensstemmelser først blir drøftet ved skranken og at passasjeren blir avhørt i lukket kontrollområde bare hvis uoverensstemmelsen ikke er oppklart; eller
(4) passasjeren oppfører seg på en åpenbart mistenkelig måte under hans passering gjennom terminalen.

Hvis mistanken ikke er oppklart ved slutten av avhøret, kan en slik passasjer anholdes etter at den annen part er blitt varslet. Når en palestinsk mistenkt blir anholdt av israelerne, blir en palestinsk politimann tilkalt for å møte den mistenkte. Etter at Sambandskontoret er varslet, blir all videre behandling av den anholdte utført i henhold til Bilag III (Protocol Concerning Legal Arrangements in Criminal Matters).

f. I Den palestinske fløy vil begge parter ha rett til å avslå innreisetillatelse for personer som ikke er fastboende i Gaza-stripen eller Vestbredden. Når betegnelsen «fastboende i Gazastripen og Vestbredden» brukes i denne Avtalen betyr det personer som – på datoen denne Avtalen trer i kraft – er registrert som fastboende i disse områder i de manntallslister som føres av de militære myndigheter i Gazastripen og Vestbredden, såvel som personer som senere har fått permanent borettstillatelse i disse områdene med godkjennelse av Israel, som beskrevet i denne Avtalen.

g. Når denne prosedyren er avsluttet skal passasjeren hente bagasjen og gå videre til tollområdet. (Den videre prosedyren blir bestemt i Paris.)

h. De passasjerene som har fått sine innreiser godkjent blir utstyrt med innreisetillatelser på den palestinske siden, stemplet av den palestinske part og festet til dokumentene deres.

Ved avslutningen av den direkte og indirekte kontrollen av dokumenter og identitet for passasjerene som bruker den første filen og stempling av deres dokumenter, får de, av den palestinske offiser, utlevert et hvitt kort utstedt av den israelske offiseren. En palestinsk tjenestemann ved utgangen av Den palestinske fløy vil kontrollere at passasjeren holder et slikt hvitt kort, og vil samle inn kortene fra den indirekte og lite synbare israelske kontrollen.

Passasjerer som benytter den andre og tredje filen blir utstyrt med et blått kort av den israelske offiseren etter at han har sjekket deres dokumenter og identitet og kontrollert deres innreisetillatelse. Ved utgangen av Den palestinske fløy blir disse kortene kontrollert og samlet inn av Àn israelsk og Àn palestinsk tjenestemann. De innsamlede hvite og blå kortene blir kontrollert av israelske og palestinske tjenestemenn.

Der hvor den ene eller den andre part nekter innreise for en ikke-fastboende passasjer, blir vedkommende eskortert ut av terminalen og returnert til enten Jordan eller Egypt, alt ettersom, etter at den andre part er blitt varslet.

4. Bestemmelser for utgang til Egypt og Jordan gjennom Den palestinske fløy.
Passasjerer med utgang til Egypt eller Jordan gjennom Den palestinske fløy skal komme inn i terminalen uten bagasje. Deretter blir samme prosedyre fulgt for deres vedkommende som i avsnitt 3, bortsett fra at rekkefølgen for kontroll ved de israelske og palestinske skrankene blir omvendt.

5. Sambandskontoret.
a. Det blir opprettet et Sambandskontor ved hvert overgangspunkt for å ta seg av spørsmål som oppstår vedrørende passasjerer som passerer gjennom Den palestinske fløy, saker som trenger samordning, og uenighet m.h.t. gjennomføringen av disse bestemmelsene. Uten svekkelse for øvrig av israelsk ansvar for sikkerheten, skal kontoret også behandle tilfeldige episoder.

b. Dette kontoret skal bestå av et likt antall representanter fra begge parter, og blir lokalisert på et fastsatt sted innenfor hver terminal.

c. Dette kontoret blir underordnet Civil Affairs Committee (Komite for Sivile Saker) og det relevante Regional Coordination and Cooperation Office (det Regionale Sambands-og Samarbeidskontoret.)

6. Forskjellige saker.
a. Særbestemmelser blir avtalt av de to parter m.h.t. passering av varer, busser, lastebiler og private kjøretøyer. I påvente av denne avtalen skal de nåværende bestemmelsene fortsatt gjelde.

b. Israel skal forsøke å ferdigstille de strukturelle forandringer i Rafah og Allenbybro-terminalene, ikke senere enn datoen for fullstendig tilbaketrekking av israelske styrker fra Gazastripen og Jeriko-området.
Skulle disse strukturelle forandringer ikke være ferdiggjort til den datoen, skal bestemmelsene beskrevet i denne overenskomsten gjelde, bortsett fra de som ikke kan iverksettes uten de strukturelle forandringer.

c. For å passere overgangspunktene inn og ut av Gazastripen og Jeriko-området, skal de fastboende i disse områdene bruke dokumentene som er beskrevet i «Bilaget utviklet av Den sivile komite». I påvente av at Interimsavtalen trer i kraft, skal andre fastboende på Vestbredden fortsatt bruke de nåværende dokumenter utstedt av de militære myndigheter og deres Sivile Administrasjon.

d. Besøkende til Gazastripen og Jeriko-området skal få tillatelse til å oppholde seg i disse områdene for opp til tre måneder, innvilget av de palestinske myndigheter og godkjent av Israel. De palestinske myndigheter kan utvide denne tremånedersperioden for en videre periode for opptil tre måneder, og skal varsle Israel om utvidelsen. Utvidelser utover disse må godkjennes av Israel. Det palestinske ønsket om perioder på fire måneder og ytterligere en fire-måneders utvidelsesmulighet blir det forhandlet om i Taba i nær fremtid.

e. De palestinske myndigheter vil påse at besøkende som beskrevet i avsnitt d. ikke forblir i områdene utover gyldigheten av innreisetillatelsen og eventuelle forlengelser


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart