Israel og Ukraina

Bli medlem fra kun kr. 4 per uke

København
Juristene til København kommune bekrefter at både dansk lov og EU-lov forbyr boikott av israelske bosetninger. (Foto: Luca Sartoni, flickr)

København kommune: Boikott av israelske bosetninger er ulovlig

Boikott av varer og tjenester fra israelske bosetninger vil være i strid med dansk lov og EUs rettslige prinsipper, slår juristene i København fast.

LO støtter at minst 7 millioner palestinere skal få flytte inn i Israel og stempler landet som apartheidstat. Vis din protest og bli medlem av MIFF nå! Vipps 39881.

En rekke norske kommuner og fylker har de siste årene vedtatt boikott av varer og tjenester fra israelske bosetninger. MIFF har forklart, for eksempel i brev til Oslo og Viken, at en slik boikott vil være brudd på norske og europeiske lover om offentlige anskaffelser. Allerede da Trondheim var først ute med slikt vedtak, i november 2016, slo MIFF fast at vedtaket var ulovlig og diskriminerende.

I en ny uttalelse trekker juristene ved kommuneadministrasjonen i København lignende konklusjoner. Her er deres hovedkonklusjoner:

Utenrikspolitikk er en statlig oppgave. En kommune kan derfor som utgangspunkt ikke blande seg inn i og/ eller anvende sine økonomiske midler til formål av utenrikspolitisk karakter.

En kommune kan ikke uten særlig hjemmel boikotte varer, produkter og virksomheter fra et annet land av utenrikspolitiske årsaker.

Dansk anbudslov gir kommuner adgang til å stille krav til leverandørens generelle egnethet og/ eller til leverandørens konkrete utførelse av gjeldende kontrakt, men ikke til å boikotte på politisk grunnlag. «Det er derfor ikke etter anbudsloven mulig å oppstille en generell egnethetsbetingelse om, at virksomheten ikke har produksjon i de ulovlige israelske bosetninger,» skriver kommunens jurister. «Kravet om likebehandling utelukker forskjellsbehandling av leverandører alene på bakgrunn av en vares opprinnelse fra et bestemt land eller område.»

En boikott av israelske bosetninger er i strid med EU-reglene. «I tillegg må en slik generell boikott antas å være i strid med alminnelige EU-rettslige prinsipper,» skriver Købehavns jurister. I 2018 sa Danmarks daværende utenriksminister at et forbud mot import av bosettervarer «alene kunne gjennomføres – i rettslig og praktisk forstand – i fellesskap i EU-regi».

Innstillingen fra kommuneadministrasjonen behandles i Økonomiutvalgets møte 16. mars. Administrasjonen anbefaler at uttalelsen tas til etterretning, og at forslag om boikott (som ble reist i 2015) dermed blir gravlagt.

I Norge har Statens innkjøpssenter nylig gjort en «anskaffelsesjuridiske vurdering». Også deres konklusjon samsvarte med MIFFs juridiske vurdering: En offentlig innkjøper har «verken rett eller plikt til å avvise» selskap med aktivitet i israelske bosetninger.

Aarhus: Boikott vil være ulovlig

I august 2017 vedtok byrådet i Aarhus å avvise forslag om boikott av israelske bosetninger. «Kommunen […] kan ikke uten særlig lovhjemmel boikotte varer fra et annet land eller område. Da slik lovhjemmel ikke foreligger, skal kommunen handle innenfor anbudsreglene. Det er vurderingen, at det neppe er forenelig med anbudsreglene å gjennomføre en beslutning om at kommunen ikke i alminnelighet innkjøper varer produsert i ulovlige israelske bosetninger på okkuperte palestinske områder,» skrev Aarhus kommune, ifølge sakspapirene til København kommune.

I 2011 slo advokatfirmaet Lett fast, på oppdrag for København kommune, at «en kommune ikke uten særlig lovhjemmel kan boikotte varer, produkter og virksomheter fra et annet land eller område.

Har du kommentarer til artikkelen?

Vi vil veldig gjerne høre din mening!

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart