Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Israel i partiprogrammene 2017-2021

Jonas Gahr Støre (Ap) og Erna Solberg (H). (Foto Kilian Munch, flickr)
Jonas Gahr Støre (Ap) og Erna Solberg (H). (Foto Kilian Munch, flickr)
Vet du hva de politiske partiene sier om Israel i sine program for neste stortingsperiode?

Oversikten presenterer først sitater fra de nåværende stortingspartiene i alfabetisk rekkefølge. Deretter følger sitater fra partiprogrammer til partier som ikke var representert på Stortinget i perioden 2013-2017.

 

Jonas Gahr Støre: (Illustrasjonsfoto: Bernt Sønvisen, Arbeiderpartiet, flickr / flagg: Zachi Evenor, flickr / montasje: ShaperMedia.se)
Les MIFFs profil om Jonas Gahr Støre før valget 2017. (Illustrasjonsfoto: Bernt Sønvisen, Arbeiderpartiet, flickr / flagg: Zachi Evenor, flickr / montasje: ShaperMedia.se)

ARBEIDERPARTIET

I stortingsperioden 2013-2017 var 3 av 55 representanter medlemmer av Israels venner på Stortinget.

Israel nevnes ikke i programmet.

Arbeiderpartiet vedtok en resolusjon om Israel på sitt landsmøte våren 2017. MIFF kommenterte den i artikkelen Ap sier de er utålmodige, men fremstår mest  som tåpelige.

 

FREMSKRITTSPARTIET

I stortingsperioden 2013-2017 var 20 av 29 representanter medlemmer av Israels venner på Stortinget.

Flere referanser til Israel i programmet.

«Det er viktig å bygge allianser med likesinnede land og støtte opp om demokratiske staters rett til å forsvare seg mot terrorisme og trusler fra naboland. Vi støtter det jødiske folks rett til et nasjonalt hjemland i Israel. Staten Israel anerkjennes som en suveren og demokratisk stat med rett til å beskytte sine innbyggere mot eksterne, eksistensielle trusler. FrP ser med bekymring på økende antisemittisme og vil jobbe for økt samarbeid og samhandel med Israel. FrP mener at den Norske ambassaden i Israel skal ligge i landets hovedstad Jerusalem.»

 

Erna Solberg. (Foto: Human-Etisk Forbund, flickr/ flagg: Zachi Evenor, flickr/ montasje: ShaperMedia.se)
Les MIFFs profil om Erna Solberg før valget 2017. (Foto: Human-Etisk Forbund, flickr/ flagg: Zachi Evenor, flickr/ montasje: ShaperMedia.se)

HØYRE

I stortingsperioden 2013-2017 var 4 av 48 representanter medlemmer av Israels venner på Stortinget.

Israel nevnes ikke i programmet.

 

KRISTELIG FOLKEPARTI

I stortingsperioden 2013-2017 var 10 av 10 representanter medlemmer av Israels venner på Stortinget.

Flere referanser til Israel i programmet.

«Midtøsten

Konfliktene i Midtøsten er mange og kompliserte. Den langvarige Israel-Palestina-konflikten virker mer og mer fastlåst, og konfliktene i Jemen og Syria bidrar til å forverre forholdet mellom regionale stormakter og arbeidet for fred. Flere av landene i Midtøsten har blitt mer sårbare, med fare for destabilisering.

Den langvarige konflikten mellom israelere og palestinere er meget alvorlig for stabiliteten i Midtøsten. Respekt for menneskerettighetene må være grunnlaget for løsningen av også denne konflikten. Alle mennesker i Midtøsten har samme grunnleggende verdi og rettigheter, uavhengig av etnisitet og tro.

KrF mener at Norge skal føre en balansert politikk i denne konflikten. Norge bør arbeide for å ha et nært forhold til Israel som et viktig demokrati i Midtøsten. KrF vil arbeide for at Israel sikres sin rett til å kunne forsvare seg og til å leve i fred innenfor trygge og internasjonalt anerkjente grenser, og for at palestinerne skal få oppfylt sin rett til selvstyre på eget territorium og en fremtid med fred og håp gjennom en to-statsløsning. Nabolandene må ta sin del av ansvaret for å løse konflikten, blant annet ved å integrere de palestinske flyktningene på en bedre måte. Det internasjonale samfunnets bidrag til å løse konflikten må bygge på en helhetlig forståelse av situasjonen. Terrorisme må bekjempes og kan aldri anerkjennes som virkemiddel. Støtte til terrorisme fra utenforstående krefter må motvirkes. Det må samarbeides med nye generasjoner på jødisk og arabisk side som ønsker å bygge fred og fremtid for hardt prøvede folkeslag. Forslag om handelsboikott og lignende bidrar ikke til å skape grobunn for fred.

KrF vil at Norge styrker forsknings- og utviklingsarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel. Norge må være en pådriver både praktisk og økonomisk for at konflikten mellom Israel og palestinerne løses ved dialog og ved at begge parter er villige til å inngå kompromisser. KrF vil arbeide for at diskriminering, undertrykkelse og manglende trosfrihet tar slutt og vil sikre like rettigheter for minoriteter og annerledes troende som bor i Midtøsten. KrF mener Norge må flytte den norske ambassaden til Jerusalem så snart dette kan la seg gjøre på en måte som ikke er til hinder for fredsprosessen, og dersom israelske myndigheter selv ønsker det.

KrF vil

 • arbeide for å styrke Norges kapasitet til å bidra som tilrettelegger for freds- og forsoningsprosesser der partene ønsker norsk medvirkning.

 • stå opp for de forfulgte kristne, og gjennom politiske kanaler støtte dem og trygge deres situasjon.

 • flytte den norske ambassaden til Jerusalem så snart dette kan la seg gjøre på en måte som ikke er til hinder for fredsprosessen.»

 

MILJØPARTIET DE GRØNNE

I stortingsperioden 2013-2017 var partiets ene representant ikke medlem av Israels venner på Stortinget.

Israel nevnes ikke i programmet.

 

 

SENTERPARTIET

I stortingsperioden 2013-2017 var 0 av partiets 10 representanter medlem av Israels venner på Stortinget.

Israel nevnes ikke i programmet.

 

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

I stortingsperioden 2013-2017 var 0 av partiets 7 representanter medlem av Israels venner på Stortinget.

Flere referanser til Israel i programmet.

«SV vil også at Norge tar en lederrolle i å bekjempe okkupasjon og undertrykking, uansett hvor det forekommer i verden. SV støtter palestinernes kamp mot israelsk okkupasjon og undertrykkelse og Vest-Saharas krav om en folkeavstemning om sitt eget lands uavhengighet.

SV vil:

Rette internasjonale økonomiske sanksjoner mot Israels okkupasjonspolitikk.»

VENSTRE

I stortingsperioden 2013-2017 var 0 av partiets 9 representanter medlem av Israels venner på Stortinget.

Israel nevnes ikke i programmet.

 

———————————————————————

PARTIER SOM IKKE VAR PÅ STORTINGET 2013-2017

———————————————————————

 

ALLIANSEN

Israel nevnes ikke i programmet.

 

DEMOKRATENE I NORGE

Flere referanser til Israel i programmet.

«4.7 ISRAEL OG MIDTØSTEN
Demokratene vil på alle måter støtte Israels rett til å eksistere i fred og trygghet innenfor egne grenser, og vil være en pådriver for et tett og nært samarbeid innen handel, industri, miljøvern, turisme, utdanning og forskning. Demokratene ønsker derfor å opprette et sterkt forpliktende bilateralt samarbeid med Israel, og forplikte oss til å forsvare Israels legitime rettigheter som et jødisk nasjonalhjem innenfor trygge historiske grenser, med demokratiske rettigheter, personlig frihet og nasjonal selvråderett.

Konfliktene i området må først og fremst løses av partene selv, men Demokratene mener Norge som en forkjemper for fred og demokrati må sette krav til alle partene i området til å stanse all terror, og anerkjenne hverandres rett til å eksistere. Alle forsøk på å løse konfliktene i Midtøsten må bygge på en helhetlig forståelse av situasjonen, og et sannferdig forhold til historie og folkerett.

Norge har bestandig hatt et godt forhold til Israel siden landet ble uavhengig 14. mai 1948. Demokratene ser det som viktig å etablere et nærere forhold og samarbeide i tiden som kommer. Israel vil være en helt naturlig og meget kjærkommen samarbeidspartner i kampen mot islamsk terror. På det området har landet en stor kompetanse og en meget god utbygget etterretningsorganisasjon. Norge har ambassader i mange land, og alle ligger vel i hovedstedene. Dette mener Demokratene er riktig, og vil derfor flytte Norges ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem.

Det faller helt naturlig at Norge bør søke et nærmere og tettere samarbeide med Israel. Landet er det eneste demokratiet i et hav av diktaturer som ligger rundt. Israel er et moderne land, og landets innbyggere er de eneste i hele den store regionen som har fulle menneskelige friheter og rettigheter. Derfor kan landet nyte godt av gode forskere innen vitenskap, moderne industri og et godt helsevesen. Norge vil nyte en stor fordel dersom forskningssamarbeidet mellom våre to land utvikles og utvides.

Norsk diplomati var med på å tilrettelegge for fredssamtaler mellom terrororganisasjonen PLO og Israel på 1990-tallet.
Dette ble kalt Osloavtalen. Norge skulle være garantist for å videreutvikle avtalen. Det har vist seg umulig å komme noe videre med avtalen fordi araberne ikke anerkjenner Israel. Demokratene vil derfor foreslå at Norge trekker seg fra avtalen og fratrer som formann av giverlandsgruppen. Demokratene vil også kreve at all støtte, også økonomisk, til terrororganisasjoner som PLO, Fatah og Hamas stoppes.

Videre vil Demokratene kreve at arabiske flyktninger etter krigen i 1948, nå etter nesten 70 år, ikke lenger skal ha status som flyktninger da nesten alle er døde. Det hører ingen steds hjemme at barn, barnebarn og oldebarn arver flyktningestatus.»

«DEMOKRATENE VIL:

 • Utvikle nære bilaterale forbindelser med Israel innen handel, industri, utdanning og turisme.
  • Tilby ønsket kompetanse til Israel innen olje og gass.
  • Flytte Norges ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem.
  • Foreslå at Norge trekker seg fra Osloavtalen og fratrer som formann av giverlandsgruppen.
  • Kreve at all støtte, også økonomisk, til terrororganisasjoner som PLO, Fatah og Hamas stoppes.
  • Kreve at arabiske flyktninger etter krigen i 1948, nå etter nesten 70 år, ikke lenger skal ha status som flyktninger.»

«Demokratene mener imidlertid FN over tid har svekket sin legitimitet, blant annet gjennom unnfallenhet overfor brudd på menneskerettigheter i egne medlemsland og uproporsjonert fordømmelse av Israel.»

«Demokratene vil ikke opprettholde flyktningstatus for 700.000 araberne som følge av krigen med Israel i 1948 ble klassifisert som flyktninger.»

«Demokratene i Norge vil at Norge skal opprette avtaler med lav-kost-land der et tredjeland påtar seg å huse asylsøkere for Norge, mot en kompensasjon. Det kan nevnes at Australia har opprettet slike avtaler med to øy-stater i Stillehavet mens Israel har inngått slike avtaler med land i Afrika.»

«Norsk forskning må holde høy internasjonal kvalitet. Demokratene vil derfor arbeide mot USA og Israel som har verdens ledende universiteter om utdanning og forskningsprogram der norske forskere kan få inspirasjon og utveksle kunnskap.»

«De som steller med utenrikspolitikk i Dnk, Mellomkirkelig råd, har beklageligvis stilt seg på islamistisk palestinsk side i deres kamp mot Israel. Som et parti som støtter Israels rett til å forsvare seg mot sine fiender, mener vi Dnk har spilt en meget lite konstruktiv rolle når det gjelder Midt-Østen.»

«Vi ønsker også å være proaktive i salg av teknologi for olje- og gassutvikling globalt, og være med å utvikle Middelhavs-ressursene, deriblant den Israelske sektor.»

 

HELSEPARTIET

Israel nevnes ikke i programmet.

 

KYSTPARTIET

Israel nevnes ikke i programmet.

 

LIBERALISTENE

Israel nevnes ikke i programmet.

 

PARTIET DE KRISTNE

Flere referanser til Israel i programmet.

«Partiet De Kristne vil:

 • Styrke forskningssamarbeid med Israel»

 • Tilby Israel statlig samarbeid om utvinning av deres oljeressurser

«Partiet De Kristne mener imidlertid FN over tid har svekket sin legitimitet, blant annet gjennom unnfallenhet overfor brudd på menneskerettigheter i egne medlemsland og uproporsjonert fordømmelse av Israel. Partiet De Kristne vil arbeide for et FN som er mer tro mot sine idealer, og legge ned avdelinger som, direkte eller indirekte, brukes til å sementere konflikter og systematisere urett.

Eksempel på dette er UNRWA, som er et betydelig hinder for en løsning i Midtøstenkonflikten. Partiet De Kristne vil vurdere Norges økonomiske bidrag til FN-systemet dersom totalitære krefter vinner fram i organisasjonen.

14.5 Midtøsten og Israel

Som eneste fungerende demokrati i sitt område, fortjener Israel vår fulle støtte. Partiet De Kristne vil være en sann venn av det jødiske folk og staten Israel i en tid da mange lar seg forlede eller skremme til å vende dem ryggen.

Partiet De Kristnes støtte til Israel er basert på folkerett og internasjonal jus. Vi holder fast ved at jødenes rett til landet bygger på deres historiske, kulturelle og religiøse tilknytning til landet gjennom over 3000 år. Retten bygger på en sammenhengende jødisk tilstedeværelse i området.

Vi vil i alle ting helhjertet støtte Israels rett til å eksistere i fred og trygghet, og til selv å velge sin egen hovedstad.

Partiet De Kristne vil på alle måter være en pådriver for et tett og nært samarbeid innen handel, industri, miljøvern, turisme, utdanning og forskning. Vi vil derfor å opprette et sterkt forpliktende bilateralt samarbeid med Israel, og forplikte oss til å forsvare Israels legitime rettigheter som et jødisk nasjonalhjem innenfor trygge grenser, med demokratiske rettigheter, personlig frihet og nasjonal selvråderett.

Israel er en demokratisk rettstat. Konfliktene i området må først og fremst løses av partene selv, men Partiet De Kristne mener Norge som en forkjemper for fred og demokrati må sette krav til alle partene i området til å stanse all terror, og anerkjenne hverandres rett til å eksistere. Alle forsøk på å løse konfliktene i Midtøsten må bygge på en helhetlig forståelse av situasjonen, og et sannferdig forhold til historie og folkerett.

Partiet De Kristne vil bekjempe enhver form for antisemittisme i Norge og i verden forøvrig, også den moderne varianten der staten Israel erstatter den vandrende jøden som verdens syndebukk. Vi vil i skrift og tale bekjempe alle antydninger om at jøder skal fratas rettigheter som andre deler av befolkningen nyter godt av, enten det er snakk om retten til å bygge og bo, til å inneha bestemte yrker eller til å bevege seg fritt. Vi vil også bekjempe politiske og religiøse fordreininger av sannheten om jøders historie, kultur og religionsutøvelse og motarbeide alle former for antisemittisk motivert aktivisme.

For oss er det en selvfølge at Israel som andre frie og selvstendige land har rett til selv å velge sin hovedstad. Vi vil derfor flytte den norske ambassaden til hovedstaden Jerusalem med umiddelbar virkning.

Partiet De Kristne vil:

 • Støtte Israel som eneste fungerende demokrati i området

 • Helhjertet støtte Israels rett til å eksistere i fred og trygghet innenfor sine grenser og til selv å velge sin egen hovedstad

 • Flytte Norges ambassade til Jerusalem

 • Støtte jøders rett til å bosette seg i hele sitt nasjonalhjem, etter gjeldende folkerett vedtatt i San Remo i 1922

 • Utvikle nære bilaterale forbindelser med Israel innen forskning, handel, industri, utdanning og turisme

 • Tilby ønsket kompetanse til Israel innen olje og gass

 • Sette krav til partene i området om at all terror må opphøre

 • Kreve at omkringliggende land anerkjenner Israels rett til å eksistere i fred og trygghet

 • Være pådrivere for en konstruktiv løsning for alle nasjoner i området

 • Stille krav til arabiske land om å ta ansvar for palestinskarabiske flyktninger i eget land

 • Trekke Norge ut av Giverlandsgruppen, og stanse alle pengeroverføringer til terrororganisasjoner og organisasjoner som er preget av korrupsjon og manglende åpenhet

 • Støtte jøders rett til å be på tempelplassen»

 

PENSJONISTPARTIET

Israel nevnes ikke i programmet.

 

PIRATPARTIET

Israel nevnes ikke i programmet.

 

RØDT

To referanser til Israel i programmet.

«Arbeide for økonomisk, akademisk og kulturell boikott av Israel.»

«Rødt støtter akademisk boikott av Israel.»

 

Relaterte saker

Skal tostatsløsning inn eller ut i KrF-programmet? 2017

«Apartheidmuren» og «rett til å vende tilbake» borte fra SVs program 2017

Etter MIFFs søkelys endret Arbeiderpartiet sine landsmøtepapirer om boikott av bosetninger 2017

Israel strid om Israel-støtten i FrP 2013

Forskere fullstendig på bærtur i sin kritikk av KrF 2013

Ap sier ingenting om Israel 2013

Kampen om ordene KrF bruker om Israel 2013

Israel i partiprogrammene 2009-2013


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

 1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
 2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
 3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
 4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart