Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

KFUK-KFUMs håndbok pisker opp fiendskap mot Israel, betalt med dine skattepenger

KFUK-KFUM Globals anti-israelske propagandahefte er sponset av Norad. (Foto: Privat)
Med statlig støtte mobiliserer KFUK-KFUM Global til boikott av Israel og mobiliserer til demoniserende merking av israelske produkter i butikkene.

KFUK-KFUM Global har nylig utgitt en 32 siders håndbok om konflikten mellom israelere og palestinere. «Håndbok for rettferdig fred» kan brukes «som utgangspunkt for egen læring, til å lage gruppeseminarer eller til å gjøre aktivisme for rettferdig fred», skriver organisasjonen på sin nettside.

«Håndboka er gitt ut med støtte av Norad,» skriver KFUK-KFUM Global på side 3 i heftet. I tillegg er hoveddelen av organisasjonens arbeid også finansiert med offentlige midler. Offentlig støtte til programmer i 2021 var 28,5 millioner kroner. Aktivitetskostnader totalt sett var på 36,5 millioner kroner, ifølge årsrapporten.

Håndbokas oppvigleri til fiendskap og aksjon mot verdens eneste jødiske stat er altså finansiert med dine skattepenger. Du har også betalt for spredning av all feilinformasjonen i heftet.

Pisker opp til fiendskap mot Israel

Håndboka er gjennomgående ensidig. Ikke en eneste gang nevnes det at palestinske grupper har brukt, og bruker, terror og rakettangrep mot Israel. (En gang nevnes det at «Muren» er bygd, «ifølge Israel» for å «beskytte mot selvmordsbombere», men dette vektlegges ikke av KFUK-KFUM, som ellers fremstiller «Muren» som et monster.) Palestinernes jihad-pensum og belønning av stolte drapsmenn av jøder er fullstendig fortiet. Ikke en eneste gang hintes det om at palestinere er offer for systematiske menneskerettighetsbrudd fra PA og Hamas.

I håndbokas tidslinje nevnes det at «den jødiske befolkningen i området [i 1948] aksepterte delingen [foreslått av FN] og erklærte staten Israel». Det blir ikke nevnt at palestinske ledere den gang, og frem til i dag, konsekvent har avvist en deling i to stater for to folk og avvist tilbud om sin egen stat en rekke ganger.

I håndboka inngår et stige-spill. Det eneste som skaper hindringer for spillerne på veien er «muren», israelske soldater og israelske bosettere. Radikale islamister og voldelige palestinske nasjonalister glimrer også her med sitt fravær, som det gjør i resten av boka.

KFUK-KFUM Global foreslår i håndboka at leserne sender brev til politikere. Der er et av de foreslåtte kravene å «innføre økonomiske sanksjoner mot Israel». Bedrifter blir oppfordret til «ikke å samarbeide med selskaper som betaler skatt til Israel.»

Oppmuntringen til leseren er direkte: «Styr unna produkter som er merket ‘made in Israel’. Det er nemlig ikke mulig å vite om varen kommer fra okkupert område eller fra det legitime Israel,» skriver KFUK-KFUM Global.

Det er imidlertid vanskelig å vite hva «KFUK-KFUM Global mener med «det legitime Israel». I tidslinjen skriver KFUK-KFUM Global om 15. mai 1948: «Israel begynner å bygge bosetninger på okkuperte områder.» Det er altså ikke bare Vestbredden som KFUK-KFUM Global anser som okkupert, men selve Israel.

På spørsmål om hvorfor KFUK-KFUM Global kritiserer akkurat Israel, innrømmer organisasjonen at «Israel ikke er den eneste staten som begår menneskerettighetsbrudd». De fortsetter: «Men Israel er også et spesielt tilfelle. Det er en av få stater i verden som både praktisk og juridisk er bygd på at én folkegruppe – jødene – skal ha forrang, mens en annen gruppe – palestinerne – undertrykkes, trakasseres og fordrives fra deler av landet. Det er dette som gjør Israel ikke bare til en okkupasjonsmakt, men en apartheidstat.»

Dette er falsk propaganda. Det er mange stater i verden som er bygd som nasjonalstater, på lik linje med Israel. Blant europeiske demokratier er det for eksempel syv land som har lignende nasjonallover som den Israel innførte i 2018. Ta for eksempel Slovakia. Deres grunnlov omtaler «vi, den slovakiske nasjonen» og understreker «den naturlige retten til nasjoners selvbestemmelse». Latvias grunnlov beskriver «den ubøyelige viljen til den latviske nasjon til å ha sin egen stat og dens ufravikelige rett til selvbestemmelse for å garantere eksistensen og utviklingen av den latviske nasjonen, dens språk og kultur gjennom århundrene». Om lag 25 prosent av Latvias befolkning er russere, men vi har ikke registrert at KFUK-KFUM demoniserer dem med anklager om «apartheid».

Les mer på temasiden Hvorfor Israel IKKE er en apartheid-stat

Er ikke det å boikotte verdens eneste jødiske stat antisemittisk?

«Å kjempe mot Israels okkupasjon og apartheid er ikke antisemittisme, men legitim kritikk av Israels politikk og handlinger. Det er ikke kritikk av et folk eller en religion, og vi tar avstand fra alle former for rasisme, inkludert antisemittisme,» svarer KFUK-KFUM Global i håndboka.

I mai 2021 slo demokratiske Kongress-medlemmer i USA fast at apartheid-anklager mot Israel «er antisemittiske og at de bidrar til et klima som er fiendtlig mot mange jøder». HL-rapporten om antisemittisme fra 2012 viste en klar kobling mellom holdninger til konflikten mellom Israel og palestinerne og holdninger til jøder generelt. Graden av antisemittisme er størst blant de ivrigste støttespillerne til palestinerne. Halvparten av dem som støtter radikale, palestinskvennlige standpunkter, har antisemittiske, til dels sterkt antisemittiske holdninger. Blant dem som støtter propalestinske holdninger er det 1 av 4 som viser ulik grad av antisemittisme.

Vil merke israelske varer i butikkene

Som en del av sin informasjonskampanje, tilbyr KFUK-KFUM Global, i tillegg til håndboka, klistermerker hvor det står «Denne varen bidrar til brudd på menneskerettighetene». Disse vil organisasjonen at aktivister skal feste «på synlige steder ved produktene», for eksempel på «frukt og grønt fra Israel» eller «SodaStream».

I 2012 ble en Asker-mann fra Ship to Gaza-bevegelsen bøtelagt for å feste boikottklistremerker på kosmetikkprodukter fra Israel. Paragraf 391 i Straffeloven har en øvre strafferamme på tre måneders fengsel. Den som «tilsmusser eller besudler en gjenstand», kan straffes etter loven. Det er en rekke norske lover som er aktuelle for politiet å anvende når de skal gripe inn mot provokatører som rammer israelske varer i norske butikker.

Feil om FN

Tilbake til håndboka. KFUK-KFUM Global har gjort FN til sin Bibel når det gjelder konflikten. De skriver: «Det kan være vanskelig å få oversikt over situasjonen i Palestina og Israel. Avhengig av hvem en spør, så får en helt forskjellige svar. Derfor er kildekritikk viktig, og en god kilde er FN.»

FN-systemet er i flere tiår blitt benyttet av palestinerne og deres allierte blant arabiske, muslimske og ikke-demokratiske land til å mobbe Israel. Stemmegivningen i FNs generalforsamling, menneskerettighetsrådet og andre FN-organer handler om å fremme statenes egeninteresser, ikke om å finne de beste og mest moralsk riktige løsningene på problemene verden står overfor. I et slikt system hvor det er 57 muslimske stater, hvorav 22 er arabiske og disse statene danner allianser med store deler av den øvrige verden, har ikke den eneste jødiske staten noen mulighet for å bli tatt hensyn til.

FN-resolusjoner mot Israel skiller seg fra resolusjoner mot andre land ikke bare i mengde, men også i tone. Ordlyden rettet mot Israel er preget av overdrivelser, selektive utvalg og systematisk undertrykkelse av fakta som kan skape balanse i bakgrunnsinformasjon eller kontekst. Se for eksempel faktasjekken på 23 anklager rettet mot Israel i FNs menneskerettighetsråd på temasiden Hva er feil med Israel? Resolusjoner mot andre land pleier ofte å være diplomatiske, respektfulle og inneholde ros. 

Les mer på temasiden Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig.

Selv om KFUK-KFUM Global hevder å ta FN svært alvorlig, gjengir de også feil fra FN-resolusjoner.

«FN-resolusjon 194 ble vedtatt av FNs generalforsamling og sier at alle palestinske flyktninger som ønsker det skal få vende tilbake til sine hjem ved første mulighet. Den slår også fast at de som ikke ønsker å vende tilbake skal motta kompensasjon for tap av eiendom,» skriver KFUK-KFUM Global.

Generalforsamlingens vedtak skaper aldri folkerett, og Israels arabiske naboland – i full forståelse med araberne som siden skulle komme til å kalle seg palestinere – stemte IMOT den. Ordlyden sier at de flyktningene som «ønsker å returnere til sine hjem og leve i fred med sine naboer [MIFFs uthevning] må få tillatelse til å gjøre det så snart som mulig». Det var ikke mulig, både fordi de fleste araberne hadde veldig lite fredelige hensikter mot Israel og fordi Israel helt i tråd med vanlig folkerett ikke tillot det. Det finnes en mengde flyktninggrupper, i tiårene før og etter 1948, som aldri fikk rett til å returnere. Les mer her: Flyktninger har ingen slik allmenn rett.

I årene etter 1948 ble så godt som alle jødene fordrevet fra de arabiske land. (Det blir selvfølgelig ikke nevnt av KFUK-KFUM Global i håndboka.) Det flyktet flere jøder fra arabiske land enn de araberne som hadde flyktet fra Israel. Disse jødene, og andre jødiske flyktninger, fylte opp eiendommene og plassene etter araberne som flyktet. Det ble en befolkningsutveksling mellom jøder og arabere. Forholdene for minoriteter i arabiske land er slik at jødene ikke har noe verdig å «vende tilbake» til.

Å komme trekkende med en resolusjon fra FNs hovedforsamling fra desember 1948, en resolusjon som i dag bryter med alle de prinsippene FN ellers følger, kan vi trygt betrakte som useriøst. Opplysningene i artikkelen FN og hykleri forsterker dette enda mer.

Håndboka bekrefter at KFUK-KFUM støtter palestinernes ekstreme krav om «rett til å vende tilbake» for 1948-flyktningene og deres etterkommere. MIFF kommenterte dette grundig da organisasjonen fikk penger fra Operasjon Dagsverk i 2018.

KFUK-KFUM Global roter også om andre resolusjoner. «FN-resolusjon 242 har lagt grunnlag mange senere bestemmelser. Anerkjenner Israels rett til å eksistere innenfor internasjonalt anerkjente grenser, samtidig som den slår fast at Israel må gi tilbake områdene de okkuperte etter seksdagerskrigen i 1967.»

Resolusjon 242 «anerkjenner statenes rett til å leve i fred innenfor sikre og anerkjente grenser fri fra trusler eller voldshandlinger». Dette er en betingelse som palestinerne ikke har oppfylt. Resolusjonen ble nøye formulert med den tanke at Israel ikke nødvendigvis måtte gi tilbake alle områdene de hadde okkupert i Seksdagerskrigen.

Feil om Oslo-avtalen

KFUK-KFUM Global skriver om Oslo-avtalen: «En viktig del av avtalen var at Israel skulle trekke sine bosetninger tilbake fra palestinsk område…» Dette blir ikke nevnt med et ord i Oslo-avtalen. Bosetningene blir tvert imot nevnt som noe det skulle forhandles om i framtiden, og det blir slått fast at «Israel skal fortsette å være ansvarlig for ekstern sikkerhet, og for intern sikkerhet og offentlig orden i bosetningene og for israelere».  

KFUK-KFUM Global skriver om C-områdene på Vestbredden: «Blir kontrollert av Israel. Her ligger de ulovlige bosetningene, og her ligger også viktige naturressurser som vann og dyrkbar jord. Dette gjør at palestinske landsbyer sliter med vannmangel og strømbrudd samtidig som bosetningen noen hundre meter unna har alt de trenger.»

De israelske bosetningene i Judea og Samaria er ikke ulovlige. Etter at Israel fikk kontroll over Vestbredden i en lovlig forsvarskrig i 1967, bygde Israel ut en omfattende ny infrastruktur for vann og strøm. Mangel på slik service i 2022 skyldes i hovedsak ikke israelske bosetninger, men manglende investeringer fra palestinske selvstyremyndigheters side de siste 27 årene.

Feil i tidslinje

I en tidslinjen for konflikten er det flere små og store feil. KFUK-KFUM Global skriver om Seksdagerskrigen i 1967: «Israel angriper nabolandene og tar kontroll over Gaza, Vestbredden, Sinai-halvøya og Golan-høyden, og begynner flytte inn ulovlige israelske bosettere i områdene.»

Den arabisk krigsretorikken våren og sommeren 1967 gjorde klar hva som var målet: Israel skulle utslettes. 22. mai stengte Egypt innseilinga fra Rødehavet for skip til og fra Israel. Dette rammet Israel meget sterkt, ikke minst siden landet den gangen kjøpte mesteparten av sin olje fra Iran, og siden Egypt også hadde stengt Suez-kanalen for israelske skip. Avstengning av vannveier er etter folkeretten krigsårsak i seg selv. Israel løsnet de første skuddene mot Egypt, men Egypt hadde allerede startet krigen.

Når det gjelder Vestbredden, sendte Israel beskjed til Jordan om at landet ville få være i fred hvis det ikke foretok seg noe. Men kong Hussein valgte å gjøre sitt livs tabbe. Han satte i gang et storstilt artilleri-bombardement av den jødiske delen av Jerusalem, og satte også i gang et infanteriangrep der. Jordanske fly bombet i Israel. Israelerne hadde håpet å slippe krig med Jordan, men nå ble krigen uunngåelig. Les mer i artikkelen Seksdagerskrigen i 1967.

KFUK-KFUM Global skriver at Israel fjernet bosetningene på Gaza-stripen i 2004 (riktig er 2005).

KFUK-KFUM Global skriver at «Hamas styrer på Gaza, Fatah styrer på Vestbredden» under årstallet 2006. Denne delingen skjedde i 2007.

KFUK-KFUM Global skriver under 2021: «Nye angrep på Gazastripen og voldelig eskalering. Uro i Jerusalem: Palestinske familier mister sine hjem mens Israel fortsetter sin bosetningspolitikk, i strid med internasjonal lov. Flere israelske nasjonalistiske demonstrasjoner gjennomføres, og palestinerne nektes adgang til sine hellige steder.»

Dette er en ekstrem ensidig framstilling av krigen i 2021, som startet da Hamas angrep Jerusale med raketter.  I den konkrete eiendomstvisten som var aktuell våren 2021 mistet ikke palestinske familier sine hjem, men et kompromissforslag fra Israels høyesterett ga dem høsten 2021 lov til å fortsette å bo i nabolaget som «beskyttede leietakere». Med unntak av veldig korte perioder, og i ekstreme sikkerhetssituasjoner, blir ikke palestinerne nektet adgang til sine hellige steder.

Feil om «muren»

KFUK-KFUM Global skriver: «Muren som skiller Israel og Palestina er 8 meter høy og over 700 kilometer lang. Muren ble påbegynt i 2000…»

Dette er feil. Bare noen få prosent av traséen er mur, det aller meste er sikkerhetsgjerde. Barrieren ble påbegynt i 2002.  KFUK-KFUM Global sammenligner også med Berlin-muren. Dette er en svært dårlig sammenligning. Berlin-muren ble bygd av et kommunist-regime for å hindre egne innbyggere å flykte UT, og dermed skade regimets renommé. På den andre side er Israels mur bygd for å beskytte egne innbyggere, ikke minst jødiske flyktninger fra kommunistregimer og arabiske diktaturer, og hindre fiendtlige elementer fra å ta seg INN for å skade dem.

KFUK-KFUM Global skriver: «…noen steder ligger muren heller så mye som 6 kilometer inn på internasjonalt anerkjente palestinske områder».

Palestinske selvstyremyndigheter anser hele Israel som sine områder, det er derfor meningsløst å omtale bare Vestbredden som «internasjonalt anerkjent palestinsk område».

Feil om BDS-bevegelsens mål

KFUK-KFUM Global gir også en feil framstilling av målet til BDS-bevegelsen. De skriver at målet «er å lege økonomisk og politisk press på Israel slik at staten skal følge internasjonal lov og avslutte okkupasjonen av Palestina».

Men boikottbevegelsen har også krav om at millioner av 1948-flyktningenes etterkommere skal ha rett til retur inn i Israel. Som vi har sett, støtter også KFUK-KFUM Global dette kravet.

I 2020 innrømmet Omar Barghouti, en av grunnleggerne av BDS-bevegelsen, hva konsekvensene av rett til retur vil bli. I en podkast sa han at «det ikke vil eksistere noen zionistisk stat» dersom det blir gjennomført rett til retur.

– Det vil bli to stater: En demokratisk for alle sine innbyggere her [Palestina] og en demokratisk for alle sine innbyggere der [Israel]. Den palestinske minoriteten vil bli et palestinsk flertall i det vi i dag kaller Israel, sa Barghouti. KFUK-KFUM Global hevder de ikke er antisemittiske, men de pisker norske ungdommer opp i kamp mot en framtid der det ikke finnes en eneste jødisk stat. Deres retorikk bidrar til et klima som er fiendtlig mot jøder. Det er en stor skam at Norad har gitt støtte til denne håndboka, og det bør komme politiske reaksjoner.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart